KÄYTETYN HENKILÖAUTON KAUPPA. MARKKINOINTITIEDOISSA ILMOITETUN LOHKOLÄMMITTIMEN PUUTTUMINEN. TIEDONANTOVIRHE. TIETOJEN TARKISTAMISVELVOLLISUUS.

Diaarinumero: 608/33/2013
Antopäivä: 07.03.2014

Kuluttaja L osti 12.12.2012 P Oy:ltä vuonna 2000 käyttöönotetun Opel Astra -merkkisen henkilöauton 2 300 eurolla. Lautakunnalle ei ole toimi-tettu auton kauppasopimusta eikä myöskään ilmoitettu auton matkamittarilukemaa kaupantekohetkellä.

L valittaa siitä, että pian kaupanteon jälkeen selvisi, ettei autossa ollutkaan internetilmoituksessa luvattua lohkolämmitintä.

Vaatimukset

L vaatii 280 euron hyvitystä. Summa vastaa lohkolämmittimen hintaa asennettuna. Lisäksi hän vaatii 10 euroa matkakuluja, 10 euroa puhelin-kuluja sekä 50 euroa yleisestä vaivannäöstä.

L on toimittanut lautakunnalle puheena olevan auton internetilmoituksen, jonka kohdassa "Sisätilat ja mukavuudet" mainitaan muun muassa lohkolämmitin. Lisäksi hän on lähettänyt lautakunnalle ulkopuolisen au-toliikkeen kustannusarvion, jossa todetaan, että lohkolämmitin maksaa asennettuna noin 280 euroa.

Vastaus

P Oy toteaa, että auton internetilmoituksen alaosassa lukee: "Tarkista tietojen oikeellisuus". Liike painottaakin, että asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus tutkia varusteet. Myöhemmin niistä on turha enää valittaa. Liikkeen mukaan asiasta on olemassa kymmeniä päätöksiä kuluttajavirastossa.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Puheena olevassa autossa on sen internetmyynti-ilmoituksen mukaan pitänyt olla lohkolämmitin. Kaupanteon jälkeen on kuitenkin selvinnyt, ettei autossa ole lohkolämmitintä. Auton myynyt P Oy ei ole edes väittänyt, että lohkolämmittimen puuttumisesta olisi kerrottu L:lle kaupanteon yhteydessä. Myyjäliike vetoaa asiassa kuitenkin internetilmoituksen alaosassa olevaan ostajalle annettuun kehotukseen tarkistaa ilmoituksen tietojen oikeellisuus. Liike painottaa myös, että ostajalla on velvollisuus tutkia auton varusteet. Tältä osin liike ilmoittaa viittaavansa useisiin asiaan liittyviin kuluttajaviraston päätöksiin.

Lautakunta toteaa, ettei entisen Kuluttajaviraston, nykyisen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäviin ja toimivaltaan kuulu kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisten kulutushyödykettä koskevien riitojen ratkaiseminen, vaan kuluttajaviranomaisista tällaisten riitojen ratkaiseminen kuuluu kuluttajariitalautakunnalle.

Edelleen lautakunta toteaa, ettei myyjä voi lautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan siirtää vastuuta markkinointitietojensa paik-kansapitävyydestä ostajalle. Kuluttajaostajalla ei ole myöskään mitään lakiin perustuvaa tavaran ennakkotarkastusvelvollisuutta.

Lautakunta katsookin selvitetyksi, ettei auto ole vastannut niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Näin ollen autossa on tältä osin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe.

L:lle on virheen perusteella syntynyt oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:ssä tarkoitettuun hinnanalennukseen. Hän on vaatinut 280 euron hyvitystä, mikä vastaa hänen mukaansa lohkolämmittimen hintaa asennuksineen. Hinnanalennuksen määrää harkitessaan lautakunta ottaa huomioon, että L:n vaatima summa on uuden lohkolämmittimen hinta asennuksineen. Ottaen huomioon auton runsaan 12 vuoden iän sekä 2 300 euron kauppahinnan, lautakunta katsoo, että auto tulee uuden lohkolämmittimen ansiosta ikäänsä ja hintaansa nähden parempaan kuntoon. Näin ollen lautakunta harkitsee riittäväksi hinnanalennuksen määräksi 150 euroa.

L:lle on virheen vuoksi syntynyt myös oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:ssä tarkoitettuun vahingonkorvaukseen. Hän on vaatinut 10 euroa matkakuluista, 10 euroa puhelinkuluista sekä 50 euroa yleisestä vaivannäöstä. Vaikka vaatimuksia ei ole tarkemmin eritelty, lautakunta arvioi, että L:lle on aiheutunut virheen vuoksi matka- ja puhelinkuluja vaaditut yhteensä 20 euroa. Sen sijaan näyttämättä on jäänyt, että L:lle olisi aiheutunut muuta korvattavaa vahinkoa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että P Oy maksaa L:lle hinnanalen-nuksena 150 euroa ja vahingonkorvauksena 20 euroa. Maksettava summa on yhteensä 170 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.3.2014