MATKAPUHELIMEN KAUPPA. PUHELIN EI LÄHTENYT LATAUKSEN JÄLKEEN KÄYNTIIN. PUHELIMEEN ASENNETTU EI-VIRALLINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ. TAKUUKORJAUS EVÄTTY.

Diaarinumero: 2916/32/2012
Antopäivä: 07.03.2014

Kuluttaja P osti 27.8.2010 E Oyj:stä kytkykauppasopimuksella Samsung Galaxy S -merkkisen matkapuhelimen. Sille myönnettiin kahden vuoden takuu. Puhelin vioittui 18.7.2012. Se oli ollut yön yli laturissa. Aamulla puhelin sammui eikä se enää käynnistynyt.

Puhelin on ollut tutkittavana maahantuojan valtuuttamassa takuuhuoltoliikkeessä O Oy:ssä. Takuunantaja on evännyt veloituksettoman takuukorjauksen, koska puhelimesta oli löydetty ei-virallinen käyttöjärjestelmä eli ROMmi ja koska laite oli "rootattu", mikä toimenpide on vioittanut puhelimen.

P:n käsityksen mukaan ohjelmistoasennus ei ole voinut aiheuttaa puhelimen vioittumista. Hänen mielestään takuunantajan tulisi kyetä todistamaan, että P on omilla toimillaan tuhonnut puhelimen.

Jotta puhelin saataisiin kuntoon, sen piirikortti pitäisi vaihtaa. Vaihdon kustannusarvioksi O on ilmoittanut 377 euroa.

Vaatimukset

P vaatii myyjätahoa toimittamaan hänelle uuden vastaavan matkapuhelimen. P ei pidä mahdollisena, että puhelimen rautavika voisi johtua piraattisoftasta.

Vastaukset

1) E toteaa vastauksessaan, että huoltoliike O:n tutkimuksen tuloksena puhelinlaitteeseen on asennettu ohjelmistoa, jolla pystyy muuttamaan puhelimen perusosien, kuten prosessorin ja emolevyn toimintaa. Puhelimen valmistaja on evännyt takuun kyseisen ohjelmiston asennuksen vuoksi.

P:n puhelimeen oli asennettu Clockworkmod-yrityksen kirjoittama ohjelma, jolla on mahdollista muuttaa puhelimen toimintaa perustavanlaatuisesti. Osaava käyttäjä voi näin ollen muuttaa puhelimensa ominaisuuksia oleellisesti valmistajan määrittelemistä asetuksista. O on kirjeenvaihdossaan ilmoittanut P:lle, että puhelinlaite on rootattu ja siihen on asennettu epävirallinen käyttöjärjestelmäversio (ROM). Roottaamisella tarkoitetaan puhelimen suojauksen murtamista, jolloin käyttäjä pääsee käyttöjärjestelmän kaikkiin ominaisuuksiin eli saa käytännössä pääkäyttäjän (root) oikeudet. Roottaaminen mahdollistaa esimerkiksi epävirallisen käyttöjärjestelmäversion asentamisen ja puhelimen laajan mukauttamisen. Puhelimen roottaaminen on sallittua avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmissä, kuten P:n käyttämän puhelimen Android-käyttöjärjestelmässä. Valmistaja kuitenkin määrittelee laitteensa käyttöjärjestelmälle parhaaksi katsomansa asetukset, jotta esimerkiksi lainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää.

Vaikka käyttöjärjestelmään tehdyt muutokset ovatkin sallittuja käyttöjärjestelmän luojan puolesta, itse laitteen valmistaja asettaa takuulleen rajoituksia tämän suhteen. Laitteet ja niiden komponentit on suunniteltu käyttöjärjestelmän ja sen version ympärille, jotta laitteen toimivuus voi-daan taata koko laitteen käyttöiän ajan. Rootatun puhelimen toimintaa voidaan kuitenkin oleellisesti muuttaa valmistajan määrittelemistä alkuasetuksista, jolloin puhelimen komponentit altistuvat suunniteltua suuremmalle kuormitukselle. Tyypillisesti rootattujen laitteiden vikatilanteet ovat laajoja ja perusteellisia, minkä vuoksi koko puhelimen piirikortti joudutaan yleensä vaihtamaan, jotta puhelimen toimivuus voidaan jatkossa taata. P:n puhelimessa ollut vika todettiin tämän tyyppiseksi ja huollon yhteydessä todettiin laitteessa olevan mukautettu käyttöjärjestelmäversio.

Puhelimen käyttöjärjestelmän muuttamisella osaava käyttäjä voi mukauttaa puhelimensa enemmän haluamansa mukaiseksi, mutta laitteen valmistaja tai jälleenmyyjä eivät voi ottaa vastuuta laitteen vikaantumsesta, koska laitetta itseään ei ole tarkoitettu tai suunniteltu tätä varten. Tästä syystä P:n puhelimen takuu on evätty huollon yhteydessä.

Mukautetulla käyttöjärjestelmäversiolla pystytään vastaavasti esimerkiksi suurentamaan puhelimen prosessorin kellotaajuutta, jolloin sen laskentateho paranee. Tämä näkyy yleensä sujuvampana ja nopeampana käyttönä, mutta suurempi prosessorin kellotaajuus kuitenkin kuormittaa prosessoria paljon enemmän lyhentäen sen käyttöikää huomattavasti.

Puhelimen käyttöjärjestelmän mukauttaminen ja roottaaminen ei ole millään tavalla tarpeellista eikä normaalikuluttajan tarvitse koskaan tehdä tällaisia toimenpiteitä. Puhelimen käyttöjärjestelmän mukauttaminen on yleensä aiheeseen vihkiytyneiden käyttäjien harrastus ja pääsääntöisesti käyttäjät ovat tietoisia takuun rajoista tämän suhteen.

E ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa myöskään kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten nojalla, koska kysymys on käyttäjän itsensä laitteelle tekemistä muutoksista eikä laitteen normaalista vikaantumisesta.

2) O toteaa vastauksessaan, että P:n puhelinlaitteeseen on asennettu jokin ei-virallinen käyttöjärjestelmäversio eli ROMmi ja laite on rootattu. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat tämänkaltaisten ohjelmistojen asentamisesta. Todennäköisin syy laitteen toimimattomuuteen on takuuehto-jen vastainen ohjelmistoasennus. Korjaustoimenpiteenä laitteen piirikortti pitäisi vaihtaa.

Ratkaisu

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 15a §:n mukaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että P:n matkapuhelin oli vioittunut takuun ollessa voimassa. Myyjätaho on katsonut, että puhelimen korjaus ei kuulu takuun piiriin.

Elinkeinonharjoittajalla on näyttötaakka siitä, että takuuaikana tapahtunut tavaran vikaantuminen on johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Lautakunta toteaa, että myyjätaho on antanut perusteellisen selvityksen siitä, mitä vikoja ostajan suorittama käyttöjärjestelmän muutos on voinut aiheuttaa kyseiselle matkapuhelimelle. Vastauksissa kuvattu käyttöjärjestelmän muutos on mitä ilmeisimmin rasittanut prosessoreita ja muita puolijohdekomponentteja suunniteltua suuremman lämmöntuoton vuoksi, mistä on aiheutunut toimintahäiriö.

Lautakunta toteaa, että puhelimen turvallisuusohjeissa on erikseen kielletty laitteen muutokset ja muunnokset, jotka saattavat mitätöidä valmistajan antaman takuun.

Asiassa saadun selvityksen nojalla lautakunta katsoo saatetun todennä-köiseksi, että P:n matkapuhelimen vioittuminen on johtunut tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Kaupan kohteessa ei siten ole ollut kuluttajansuojalain 5 luvun mukaista virhettä.

Edellä olevan nojalla kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.3.2014  Päivitetty 14.3.2014