KÄYTETYN AUTON KAUPPA JA KAUPAN PURKU. PURKURAHAN KOHTUULLISUUS.

Diaarinumero: 4691/33/2012
Antopäivä: 05.03.2014

Kuluttaja T osti 23.10.2012 Autotarvike Oy:ltä vuonna 2000 käyttöön-otetun Toyota Avensis 2,0D-4D Linca Sol Wagon -henkilöauton 4 200 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 300 000 ki-lometriä. Sopimuksen mukaan autoliike hyvitti vaihtoautosta 5.200 eu-roa.

Asiassa on kyse siitä, onko kuluttajalla velvollisuus maksaa 420 euron purkumaksu, kun kauppa on purettu.

Vaatimukset

T vaatii 420 euron hyvitystä tai ainakin puolta siitä tai kaupan purkamis-ta.

T kertoo tehneensä autokaupan tilapäisen rahapulan takia. Sopimuksen allekirjoittamisen ja sen peruuttamisen välinen aika oli lyhyt, eikä myyjäliikkeelle aiheutunut mitään kuluja. T soitti myyjälle noin puolentoista tunnin kuluttua ja kertoi haluavansa purkaa kaupan. Auto olisi luovutettu T:lle vasta 25.10.2012. T:lle ei ollut näytetty kaupan ehtoja ennen sop-muksen tekemistä. Hän ei ole saanut pyynnöstään huolimatta myyjältä mitään asiaan liittyviä kuitteja.

Valituksen liitteenä on kauppasopimus ja 420 euron tilisiirtolomake kaupanpurkumaksusta. Eräpäiväksi on merkitty 5.11.2012.

Vastaus

Autotarvike Oy kiistää vaatimukset.

Asiassa on toimittu autokaupan tilaus- ja kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas ei ole maksanut laskutettua 420 euroa, jota liike edelleen vaatii häneltä. Lautakunnan tiedusteltua asiaa myyjäliike on vielä todennut, että kaupan purkamisen aiheuttamat kustannukset olivat laskelman mukaan 128,20 euroa ja kohtuullinen voitto olisi ollut 630 euroa. Nämä määrät ovat yhteensä 758,20 euroa.

Ratkaisun perustelut

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, pitääkö kuluttajan maksaa autoliikkeelle tämän laskuttama maksu kaupan purusta.

Autokaupan tilaus- ja kauppasopimuksen ehtojen (1.1.2010) mukaan, jos kuluttajaostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa, myyjä saa periä vahingonkorvauksena 10 % sopimuksen mukaisesta kauppahinnasta 4 200 euroon saakka.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n mukaan jos myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi ennen kuin ostaja on saanut tavaran hallintaansa tai jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen 25 §:n mukaisesti, myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista.

Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Sopimus, jonka mukaan myyjä pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn korvaukseen peruutuksen tai purun vuoksi, on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon se korvaus, johon myyjällä 1 ja 2 momentin mukaan yleensä olisi oikeus.

Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun korvaukseen, jos ostajan maksuviivästys tai tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.

Edellä mainittua lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä, HE 360/92 KSL 5 luku 28 § 3 momentti, todetaan:

Pykälän 3 momentin mukaan sopimusehdoin olisi tietyin edellytyksin mahdollista ottaa käyttöön järjestelmä, jonka mukaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettu korvaus määräytyy kaavamaisin vakioperustein ilman, että korvauksen määrää joudutaan erikseen selvittämään kussakin yksittäistapauksessa. Sopimus, jonka mukaan ostajan maksettava korvaus on ennalta määrätty esimerkiksi niin, että se vastaa tiettyä osuutta kauppahinnasta, olisi säännöksen mukaan pätevä, jos korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon se korvaus, johon myyjällä sellaisessa tapauksessa yleensä olisi 1 ja 2 momentin mukaan oikeus.

Kuluttaja-asiamies ja markkinatuomioistuin voisivat kuluttajansuojalain 3 luvun nojalla valvoa, täyttävätkö käytettävät sopimusehdot alan yleiset olosuhteet huomioon ottaen pykälässä asetetut vaatimukset. Lisäksi tuomioistuinten asiana olisi tarvittaessa yksittäistapauksessa arvioida sopimuksen mukaisen vakiokorvauksen kohtuullisuus. Säännöksestä kuitenkin ilmenee, että se seikka, että yksittäistapauksessa aiheutunut konkreettinen vahinko on pienempi kuin sopimuksen mukainen kaavamainen korvaus, ei sinänsä estäisi ehdon soveltamista. Jos todellinen vahinko yksittäistapauksessa kuitenkin poikkeaa vakiokorvauksesta niin selvästi, että ehdon soveltaminen olisi kohtuutonta, ehto voitaisiin tällä perusteella syrjäyttää.

Arvio

T on ostanut henkilöauton 4 200 eurolla ja antanut vaihdossa auton, josta myyjäliike hyvitti 5 200 euroa.

Lautakunta toteaa, että kauppasopimuksen ehtojen mukana myyjällä oli oikeus saada vahingonkorvausta kuluttajan purkaessa kaupan. T on ilmoittanut kaupan peruuttamisesta päivän kuluessa kaupan tekemisestä ja ennen kuin auto olisi sopimuksen mukaan luovutettu hänelle. Myyjäliike on esittänyt selvityksen todellisesta vahingostaan. Tämän ja purkurahan suuruuden vuoksi sinänsä lautakunta ei pidä kaupan nopeasta purkamisesta huolimatta purkurahaa tässä tapauksessa edellä mainitun lainsäännöksen perusteella kohtuuttomana Lautakunta katsoo, että kuluttajalla ei ole oikeutta saada osittaistakaan hyvitystä purkurahasta.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen (5-4)

Eriävä mielipide

Katsomme, että asiassa esiin tulleiden seikkojen perusteella purkuraha on kohtuuttoman suuri, ja sovittelemme purkurahan 250 euroksi.

 
Julkaistu 5.3.2014  Päivitetty 28.3.2014