AUTON PAKOSARJAN TIIVISTEEN VAIHTO. TYÖN VELOITUKSEN KOHTUULLISUUS. KORVAUS SIJAISAUTON KULUISTA. NÄYTTÖTAAKKA

Diaarinumero: 1545/34/2012
Antopäivä: 05.03.2014

Kuluttaja R sopi 1.6.2011 T Oy:n kanssa Jaguar XJS -henkilöauton pa-kosarjan tiivisteen vaihtamisesta. Korjaamo laskutti 2 057 euroa, jonka R on maksanut viiveellä paitsi 500 euron etumaksun. Vuonna 1985 käyt-töönotetun auton matkamittarin lukema oli autoa korjaamolle vietäessä 210 000 kilometriä. Korjaus valmistui 2.9.2011. R on saanut auton hal-tuunsa maksettuaan laskun loppuosan.

Osapuolet ovat eri mieltä vaihtotyötä koskevan veloituksen kohtuulli-suudesta.

Vaatimukset

R vaatii, että korjaamo alentaa laskunsa puoleen. Lisäksi R vaatii 680 euron suuruista korvausta kuukaudessa vuokra-auton kuluista harraste-ajoneuvokaudelta. Auto oli korjaamon hallussa kolmen kuukauden ajan. R viittaa asiaa koskeviin tositteisiin. Korjaamo on laskuttanut korjauksesta summan, joka on noin 25 % auton arvosta.

Moottorista oli kuulunut sivuääni. Korjaamolta ei otettu yhteyttä korjauksen hinnasta tai annettu kustannusarviota, mitä R pitää sopimuksen vastaisena menettelynä. R oli sopinut tilauksen yhteydessä, että korjaamo ottaa yhteyttä, kun vian luonne oli selvinnyt tai jos lasku kasvaa suhteettoman suureksi, mikä kirjattiin myös työtilaukseen. Korjaamo on laskuttanut kohtuuttoman paljon työtunteja ja auton korjausaika on ollut kohtuuttoman pitkä. Auto oli korjattavana koko harrasteauton vuotuisen käyttökauden, vaikka korjauksen piti valmistua mahdollisimman pian. Ilmoitettu työnimike pakosarjan tiivisteen vaihto (exhaust man gskt fnt xj40) ei ole missään suhteessa auton arvoon tai laskun suuruuteen.

Valituksen liitteenä on T:n lasku 2.9.2011 määrältään 2 057 euroa sisäl-täen pakosarjan tiivisteet, jarrunestettä ja jäähdyttäjän nestettä. Laskuun sisältyy 19 tuntia korjaustyötä á 105 euroa eli yhteensä 1 995 euroa.

Vastaus

T kiistää vaatimukset.

Korjaamo toteaa vastauksessaan, ettei korjaustyöstä voitu antaa tarkkaa kustannusarviota, koska sylinterinkannen pinnapultit voivat irrota juurineen ja kierteineen sylinterinkannesta tai pultit voivat katketa, jolloin työmäärä kasvaa huomattavasti. Asiakas hyväksyi puhelimessa tämän riskin. Tässä tapauksessa työmäärä oli huomattavan suuri, koska "aika oli tehnyt tehtävänsä". Asiakas ei moittinut laskua koeajettuaan auton korjauksen jälkeen. Asiakkaan käyttöön tarjottiin veloituksetta sijaisautoa laskun maksamiseen saakka.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen ar-vo, ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa.

Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan korjaustyö on kattanut pakosarjan tiivisteen vaihtotyön. Lautakunnan käsityksen mukaan työn vaativuuteen sekä käytettävän työajan määrään vaikuttaa se, saadaanko sylinterinkannen pinnapultit avattua ongelmitta vai ei, ja kuinka paljon työtä tästä aiheutuu. Lautakunta pitää auton iän perusteella uskottavana, että korjaustyö on vienyt aikaa, joten veloitus ei sinänsä ole työn vaativuus ja muut seikat huomioon ottaen ollut asiaa kokonaisuutena arvioiden kohtuuton.

Lautakunnalle ei ole toimitettu työtilausta tai muuta kirjallista selvitystä, kuten puhelinmuistiota, mistä korjaamon antamat hintatiedot ilmenisivät luotettavalla tavalla. Lautakunta toteaa, että auton korjauskustannukset ovat kohonneet siinä määrin korkeiksi, että vaadittavasta työajasta, tästä aiheutuvista työkustannuksista ja kustannusten suhteesta auton arvoon olisi tullut kuluttajansuojalain 8 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmoittaa työn tilaajalle. T ei ole esittänyt näyttöä siitä, että asiasta olisi kerrottu työtä tilattaessa tai työn edetessä. Lautakunta katsoo tämän vuoksi, ettei T ole menetellyt kustannuksia koskevien tietojen osalta asianmukaisella tavalla.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain 8 luvun 19 §:n mukaan R:lla on oikeus hinnanalennukseen edellä esitetyn T:n virheellisen menettelyn vuoksi. Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu T:n laiminlyönnin merkitykseen työtä koskevan tilauspäätöksen kannalta sekä tehdyn työn vaativuuteen. Lautakunta harkitsee oikeaksi hinnanalennuksen määräksi 500 euroa.

R on vaatinut sijaisautokustannusten korvaamista 600 eurolla.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 17 §:n mukaan tilaajalla on virheen perus-teella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan jos palveluksen kohteena on ollut irtain esine, joka on toimeksisaajan hallinnassa, ja tilaaja laiminlyö kyseisestä sopimuksesta johtuvan maksuvelvollisuutensa, toimeksisaajalla on oikeus olla luovuttamatta esinettä tilaajalle tai esineen omistajalle, kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.

Korjaamolla on ollut työn tilaajan olennaisen maksuvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi oikeus pidättää korjauksen kohteena oleva auto maksun suorittamiseen saakka. Kuluttaja oli pidättänyt olennaisesti suuremman määrän, kuin mihin hänellä oli lain mukaan oikeus. Näyttöä ei ole itse korjauksen aiheettomasta viivästymisestä. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että R:lla ei ole oikeutta korvaukseen sijaisautokuluista siltä ajal-ta, kun korjaamo oli pitänyt auton hallussaan laskusaatavansa vakuutena.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että T Oy maksaa R:lle hinnanalen-nuksena 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.3.2014  Päivitetty 28.3.2014