SÄHKÖNTOIMITUS. VIRHE. VAIHEEN PUUTTUMINEN. PAKASTIMEN SULAMINEN. VIKAILMOITUS. ULKOPUOLINEN SYY.

Diaarinumero: 2058/39/2012
Antopäivä: 05.03.2014

Sähköntoimituksesta kuluttaja J:n kiinteistölle puuttui yksi vaihe 24.−29.3.2012, koska metsäkone oli vaurioittanut ilmakaapelia. J ilmoitti viasta Energia Oy:lle 29.3.2012. Vaiheen puuttumisen vuoksi pakastin ei toiminut ja siellä olleet elintarvikkeet pilaantuivat. Asiassa on kyse J:n oikeudesta vahingonkorvaukseen.

Vaatimukset

J vaatii, että Energia Oy maksaa 300 euron korvauksen sulaneista pakasteista.

Pakastimessa oli kalaa, lihaa, leivonnaisia, marjoja, sieniä sekä mehuja. J lähti kotoa 24.3.2012, jolloin metsäkone tuli kaatamaan puita viereiseltä palstalta. Hän palasi kotiin 28.3.2012 ja huomasi, että talossa oli vain osittain sähköt. Etsimisestä huolimatta J ei löytänyt vikaa. Hän ilmoitti viasta sähköyhtiölle 29.3.2012. Siellä kerrottiin, että täytyy etsiä vikaa omista laitteista. Koska vikaa ei löytynyt J laitteista, hän ilmoitti asiasta uudelleen ja korjaajat tulivat paikalle. Korjaajien mukaan sulake oli palanut muuntajalta. Asiakkaiden ei voida edellyttää olevan kotona ja valvovan sähkönjakelua. J ei ole saanut pakastimen sulamisesta vakuutuskorvauksia. Puuttuvien vaiheiden määrällä ei ole merkitystä, jos laitteet, tässä tapauksessa pakastin, eivät toimi.

Vastaus

Energia Oy kiistää vaatimuksen.

Sähköyhtiön tietoon katko tuli 29.3.2012 kello 15.54 ja vika kuitattiin korjatuksi samana päivänä kello 20.00. Sähkölaitoksen kannalta katko kesti noin neljä tuntia. Korjaustoimenpiteet käynnistettiin välittömästi vikailmoituksen jälkeen. Verkkopalveluehdoissa ei ole luvattu katkeamatonta sähkönjakelua. Sähköyhtiö on vedonnut ehtojen kohtiin 10.5. ja 10.10. J olisi voinut varautua keskeytyksiin.

Sähköyhtiöllä ei ollut mahdollisuutta huomata sähkökatkoa ennen asiakkaan tekemää ilmoitusta. Asiakkaan käyttöpaikan sähkönjakelutilannetta ei pystytä valvomaan, vaan vastuu tästä on sähkönkäyttäjällä.

Asiakkaalla ei ollut täyttä sähkökatkosta, vaan yksi vaihe kolmesta puuttui. Vika johtui metsäkoneesta, jonka puomi oli vaurioittanut ilmakaapelia. Koneen kuljettaja ei ilmoittanut tai huomannut aiheuttamaansa vahinkoa, joten sähköyhtiö ei voinut reagoida siihen heti. Koneen puomin vaurioittama AMKA-kaapeli oli mennyt yhdeltä vaiheeltaan oikosulkuun kannatusjohtimen kanssa. Seurauksena oli yhden vaiheen sulakkeen palaminen muuntajalta.

Ratkaisu

Sähkömarkkinalain (386/1995) 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen muun ohessa silloin, jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Lain 27 e §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi.

Asiassa sovellettavien verkkopalveluehtojen (VPE 2010) kohdan 10.5. mukaan sähkön toimitustapaa arvioitaessa on otettava huomioon, että verkkopalvelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille. Jollei toisin ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä (sähkökatkosta) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä arvioidaan kokonaisuutena.

Ehtojen kohdan 10.10. mukaan käyttäjän tulee varautua siihen, että verkkopalvelu ei ole keskeytyksetöntä. Käyttäjän tulee ottaa huomioon laitteidensa käyttöolosuhteet ja varmistaa laitteidensa asianmukainen sähkön saanti, jos käyttäjä tarvitsee esimerkiksi laitteidensa herkkyyden takia tavanomaisen verkkopalvelun mukaista sähköä laadultaan parempaa sähköä tai sähkön saannin keskeytyksettömyyttä.

Sähkömarkkinalain esitöiden (HE 162/1998) mukaan jakeluverkonhaltijan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin vian korjaamiseksi alkaa siitä, kun jakeluverkonhaltija saa tiedon keskeytyksestä joko sähkönkäyttäjältä tai omasta seurantajärjestelmästään. Vastaavasti keskeytysajan pituutta arvioidaan sen mukaan, milloin jakeluverkonhaltija sai keskeytyksen tietoonsa.

Asiassa on ratkaistava, onko sähköntoimituksessa virhe, jonka perusteella J:llä olisi oikeus vahingonkorvaukseen. Tässä tapauksessa sähköntoimitus ei ollut kokonaan keskeytynyt. Lautakunta katsoo, että vikatilanne on kuitenkin verrattavissa keskeytykseen, kun yhden vaiheen puuttumisen seurauksena osa sähkölaitteista ei ole lainkaan toiminut.

Asiassa on riidatonta, että J teki ilmoituksen viasta vasta 29.3.2012 ja että vika korjattiin neljän tunnin kuluessa ilmoituksesta. Lain esitöiden perusteella keskeytyksen katsotaan alkaneen siitä, kun sähkönkäyttäjä ilmoittaa viasta jakeluverkonhaltijalle tai tämä on muuten saanut tiedon keskeytyksestä. Tässä tapauksessa keskeytyksen laskennallinen pituus vian ilmoituksesta lukien on ollut noin neljä tuntia. Olosuhteet ovat kuitenkin olleet sellaiset, että sähköntoimituksen keskeytys on jatkunut useita vuorokausia.

Virhearvioinnissa tulee ottaa huomioon keskeytyksen syy ja muut olosuhteet. Arviointi on kokonaisharkintaa, missä keskeytyksen pituus on vain yksi harkintaan vaikuttava olosuhde. Muita olosuhteita voivat olla muun muassa keskeytyksen vaikutukset sähkönkäyttäjälle.

Keskeytys johtui metsäkoneen aiheuttamasta vauriosta eli ulkopuolisesta syystä, joka on sähköyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Keskeytyksen seurauksena J:n pakasteita suli ja pilaantui 300 euron edestä. Lautakunta pitää keskeytystä sen seuraukset ja erityisesti sen syy huomioon ottaen tässä tapauksessa vähäisenä. Kyseessä ei siten ole sähkömarkkinalaissa tarkoitettu sähköntoimituksen virhe eikä J:llä ole oikeutta saada korvausta vahingostaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.3.2014