KOIRAN KAUPPA. KOIRAN KUOLEMA. KAUPAN PURKU. VAHINGONKORVAUS. VIRHEEN SELVITTÄMISKULUT.

Diaarinumero: 2538/36/2013
Antopäivä: 05.03.2014

Kuluttaja S osti 17.3.2013 EH:lta berninpaimenkoiranpennun. Kauppahinta oli 1 400 euroa. Koira lopetettiin 3.7.2013 sen takaraajojen ongelmien vuoksi. Asiassa on riitaa siitä, oliko koira virheellinen

Vaatimukset

S vaatii myyjältä 1 400 euron palautusta kauppahinnasta sekä 1 248,65 euron korvausta eläinlääkärikuluista.

S huomasi heti kotiin päästyään, että koiralla oli kasvuhäiriö jalan kinnernivelissä. Kyse oli synnynnäisestä kehityshäiriöstä. Vika paljastui niin vakavaksi, että koira jouduttiin lopettamaan 3.7.2013. Se oli kivulias ja sen liikkuminen oli erittäin hankalaa. Lopetuspäätös ei ollut helppo ja se tehtiin yhdessä yhden Suomen parhaimman eläinortopedin kanssa. Koiraa ei olisi saatu paranemaan kuntoutuksella, eikä ollut olemassa leikkausmenetelmää vian korjaamiseksi.

S on toimittanut lautakunnalle seuraavia koiraa hoitaneiden eläinlääkärien diagnooseja ja todistuksia.

Länsi-Vantaan Eläinklinikka Oy:n eläinlääketieteen lisensiaatti Kaisa Kilpeläinen on 25.4.2013 päivätyssä diagnoosissa kirjoittanut, että kannuskynsien ihon rikkoontumisen taustasyyksi paljastui takaraajojen virheasento. Kilpeläisen mukaan pennun paino ei tule normaalisti tukivarpaille ja myös varvasanturoissa on rasituksen aiheuttamia muutoksia.

Eläinsairaala Aistin eläinlääkäri Cizinauskas Sigitasin ja eläinlääkäri Silvia Jauernigin 26.4.2013 päiväämän kotiutusohjeen mukaan koiran molemmat takajalat olivat kintereestä kääntyneet sivulle noin 90 astetta ja sen liikkuminen oli hankalaa. Diagnoosiksi eläinlääkärit ovat kirjanneet kehityshäiriön kinnernivelissä. Ainut mahdollinen hoito olisi ohjeiden mukaan kintereen asennon korjausleikkaus, mutta sen voisi suorittaa vasta, kun koiran luut ovat kasvaneet.

Kaisa Kilpeläinen on 3.5.2013 kertonut, että takaraajojen kannukset poistettiin S:n pyynnöstä terveydellisistä syistä. Kehityshäiriön vuoksi melko suuret kannukset pääsivät hankautumaan maata vasten koiran liikkuessa.

Malmin Eläinklinikka Apexin pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Esa Eskelisen 3.7.2013 päiväämän eläinlääkärintodistuksen mukaan koira liikkui vaivalloisesti kintereet yhdessä ja takaraajojen kärkiosat kääntyneinä ulkosivuille päin. Sen vasen ja oikea sääriluu on kiertynyt ulkosivulle päin 15 astetta ja jalkapöydän luut olivat kääntyneet 90 astetta sisäsivulle päin. Eskelisen mukaan takaraajojen ennuste oli huono edellä mainittujen ongelmien vuoksi. Koiralle tehtiin eutanasia.

Vastaus

Myyjä kiistää vaatimukset.

Koira oli 7 viikkoa vanha, kun se luovutettiin S:lle. Koirasta tuolloin otetuissa valokuvissa ei näy minkäänlaista kääntymää. Eläinlääkäri oli tarkistanut pennun ennen myyntiä. Muut saman pentueen koirat ovat täysin terveitä.

Myyjän edustaja kävi katsomassa riidan kohteena olevaa koiraa ja oli kertonut, että kääntymät olivat yllättävän pahat. Edustajan mukaan vika oli kuitenkin korjattavissa oikeanlaisella ruokavaliolla ja liikunnalla. Koiralla ei todettu perinnöllistä tai synnynnäistä vikaa. Koira lopetettiin, vaikka koira olisi voinut kuntoutua.

Berninpaimenkoirat ovat lyhytikäisiä ja rodulla on melko paljon sairauksia. Jokainen rotuun tutustunut on tietoinen tämän rodun sairauksista, joista yksi suurimmista on kasvuhäiriöt. Ostaja ottaa tietoisen riskin ostaessaan berninpaimenkoiranpennun.

Myyjä vaati moneen kertaan kaupan purkua, mutta S ei suostunut siihen. Myyjä olisi voinut kuntouttaa koiran.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on riitaa siitä, oliko koira luovutushetkellä virheellinen. Asiassa on kyse myös vahingonkorvauksen määrästä.

Koiran kauppasopimuksen ehtojen 3 kohdan mukaan myyjä vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran vioista ja sairauksista, rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista, koiran perinnöllisistä taipumuksista saada niitä ja näiden seikkojen merkityksestä. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet. Myyjä vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta kohdassa 4 esitetyllä tavalla. Ostaja ilmoittaa tarkastaneensa koiran ja hyväksyvänsä mahdollisuuden, että koirassa voi olla myyjän kertomia perinnöllisiä ja synnynnäisiä vikoja ja sairauksia.

Jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus, tai muu olennainen vika, joka on ollut koirassa piilevänä jo luovutushetkellä, koiran kauppasopimuksen ehtojen kohdan 4 mukaan ostajalla on oikeus vaatia korvausta virheen perusteella, jos koira ei ole myyjän antamien tietojen mukainen tai myyjä on jättänyt kertomatta sellaisista tiedossaan olevista seikoista, joilla oli kaupan päättämisen kannalta olennainen merkitys tai koira on kauppahinta, koiran käyttötarkoitus ja muut seikat huomioon ottaen muuten olennaisesti huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa. Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun virhe havaittiin.

Eläimen kaupassa kaupan kohteena on elävä olento, jonka vioista, puutteista ja terveydentilasta ei voida tyhjentävästi tietää kauppaa tehtäessä. Osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia tällaisessa kaupassa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n pohjalta. Sen mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe muun muassa, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta edellyttää.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa 5 luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön. Tässä tapauksessa kauppasopimuksen ehto, jonka mukaan ostajalla on oikeus vaatia korvausta virheen perusteella, jos koira on olennaisesti huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa, on korvattavuudelle asetetun olennaisuuskriteerin osalta kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n vastainen ja siltä osin mitätön.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Myyjän mukaan eläinlääkäri oli tarkistanut koiran ennen sen myyntiä. Myyjä on toimittanut lautakunnalle koirasta otettuja valokuvia.

Eläinlääketieteellisen tietämyksen mukaan kyse on erittäin todennäköisesti ollut rodulle tyypillisestä, perinnöllisestä viasta. Myyjän virhevastuuta ei poista se, että kasvuhäiriöt ovat rodulle tyypillisiä.

Eläinlääketieteellisen tietämyksen mukaan vika ei ole välttämättä pentutarkastuksessa ilmennyt, koska koiran luuston kehitys ei ole silloin vielä ollut valmis. Saarinen ei ole eläinlääketieteellisen tietämyksen mukaan voinut aiheuttaa kyseistä vikaa omalla toiminnallaan.

Lautakunta katsoo, että koira on ollut virheellinen jo silloin, kun se luovutettiin S:lle.

Myyjä on vedonnut siihen, että hän on vaatinut koiran kaupan purkua. Kaupan purkamista voi kuluttajansuojalain mukaan vaatia ainoastaan sopimuksen kuluttajaosapuoli. Myyjä on myös esittänyt väitteen, että koiran olisi voinut parantaa oikeanlaisella liikunnalla tai ruokavaliolla. Eläinlääketieteellisen tietämyksen mukaan koiran viat ovat olleet niin vakavia, että liikunta- tai ruokavaliomuutoksilla niitä ei olisi voinut parantaa. Koira on jouduttu lopettamaan, eikä asiassa ole syytä epäillä, että lopetuspäätös olisi tehty perusteetta. Lopettamisesta on päättänyt omistajan kanssa yhteistyössä eläinlääkäri.

Lautakunta katsoo edellä lausuttujen seikkojen perusteella, että S on oikeutettu vaatimaan kaupan purkua. Tässä tapauksessa koira on kuollut, eikä sitä voida palauttaa. Koira oli S:lla kolme ja puoli kuukautta ja se oirehti luovutushetkestä lähtien. Lautakunta katsoo, että S ei ole saanut koirasta sellaista käyttöhyötyä, joka pitäisi vähentää palautettavasta kauppahinnasta. Näin ollen myyjän tulee palauttaa kauppahinta kokonaisuudessaan.

S on lisäksi vaatinut 1 248,65 euron korvausta koiran eläinlääkärikuluista. Kulut ovat syntyneet seuraavasti:

- Koira vietiin 25.4.2013 tutkittavaksi kannuskynsien ihon rikkoontumisen vuoksi. Eläinlääkäri totesi, että vaivan taustasyy oli takaraajojen virheasento ja suositteli, että ortopedi arvioisi takaraajat. Laskun määrä oli 67,10 euroa.

- Koira vietiin 26.4.2013 jatkotutkimuksiin ortopedille ja diagnoosiksi todettiin kehityshäiriö kinnernivelissä. Ainoaksi mahdolliseksi hoidoksi todettiin kintereen asennon korjausleikkaus, joka lausunnon mukaan olisi tullut tehdä vasta myöhemmin. Laskun määrä oli 276,25 euroa.

- Koira vietiin takaraajojen kannuskynsien poistamistoimenpiteeseen 3.5.2013. Laskun määrä oli 352,10 euroa.

- Koiralle tehtiin jatkotutkimuksia 3.7.2013. Koiralle tehtiin muun muassa röntgentutkimus ja sitä tutkittiin rauhoituksen alaisena. Samalla käynnillä koira myös lopetettiin. Laskun määrä oli 553,20 euroa.

Ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, ettei myyjä yleensä ole velvollinen korvaamaan kauppahinnan ylittäviä koiran hoitokuluja. Ostaja on velvollinen rajoittamaan vahinkoaan. Vahingonkorvausvelvollisuus esinevahingosta ja korjauskustannuksista rajoittuu pääsääntöisesti esineen arvoon. Seuraeläimen kauppa poikkeaa elottomien esineiden kaupasta, koska eläimeen liittyy muitakin arvoja, kuin taloudellinen arvo.

Korvausvelvollisuus voi kuitenkin vain erityisistä syistä ja poikkeuksellisesti ylittää esineen arvon. Tällainen syy saattaa esimerkiksi olla myyjän moitittava toiminta tai kulujen aiheutuminen kiistetyn virheen selvittämisestä. Moitittavasta toiminnasta ei tässä tapauksessa ole näytetty olleen kyse. Ostajalla on kuitenkin oikeus tarpeellisiin selvittelykuluihin.

Lautakunta katsoo, että 25.4. sekä 26.4.2013 syntyneet kulut ovat aiheutuneet siitä, kun S on yrittänyt selvittää virheen olemassaoloa. Myyjä on edelleen riitautusvaiheessa katsonut, että kyse ei ole hänen vastuullaan olevasta virheestä, joten hän on osaltaan vaikuttanut virheen selvittelykulujen syntymiseen. S on tullut virheen todistaakseen hankkia eläinlääkärien lausuntoja. Lautakunta katsoo, että myyjän tulee korvata 343,35 euron osalta S:lle aiheutuneet eläinlääkärikulut. Tämän määrän ylittäviltä osin myyjä ei ole kuluista vastuussa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa S:lle koiran hinnan 1 400 euroa sekä suorittaa hänelle vahingonkorvausta 343,35 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 5.3.2014