TANSSIKOULU. LUKUKAUSI–ILMOITTAUTUMINEN. ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS. EHTOJEN SELKEYS.

Diaarinumero: 134/39/2012
Antopäivä: 05.03.2014

Kuluttaja L ilmoittautui vuonna 2011 EH:n tanssitunneille. Asiassa on riitaa siitä, koskiko ilmoittautuminen koko lukuvuotta vai oliko kuluttajalla oikeus perua osallistumisensa kevätlukukauden osalta.

Vaatimukset

L vaatii, että EH luopuu perimästä 192 euron suuruista lukukausimaksua kevätlukukaudelta 2012. Lisäksi hän vaatii, että EH selventää erimielisyyden kohteena olevaa sääntökohtaa.

EH:n säännöistä ei käy ilmi, että ilmoittautuminen syyslukukaudelle sitoo asiakkaan maksamaan myös kevätlukukaudesta ilman peruutusoikeutta. Säännöissä todetaan, että "lukukausi-ilmoittautumistasi et voi perua kesken lukuvuoden". Lauseesta saa kuvan, että peruutusoikeus pidätetään nimenomaan lukukaudelta. EH tulkitsee sääntöä kuitenkin niin, että asiakas sitoutuu kahdeksi lukukaudeksi ja menettää siis peruutusoikeuden koko lukuvuodelta. Säännöissä todetaan myös, että "ilmoittautumisesi on voimassa koko lukuvuoden ajan". Ilmoittautumisen voimassaolo ei tarkoita samaa kuin peruutusoikeuden ehdoton menettäminen. Asiakas ei voi olla vastuussa EH:n laatiman sääntökohdan tulkinnanvaraisuudesta.

L on vuodesta 2009 alkaen käynyt EH:n tanssitunneilla. Ennen kevätlukukauden 2009 alkua hän tiedusteli, ilmoittautumisen sitovuutta sekä miten peruutusoikeutta koskevia sääntökohtia tulkitaan. Tuolloin hänelle vastattiin, että mikäli hän valitsee lukukausimaksun, syyslukukautta ei voi enää perua, mutta seuraavan kevätlukukauden voi, mikäli peruutus tehdään kaksi viikkoa ennen kevätlukukauden alkua. Tämän seikan L varmisti myös oppilastoimistosta ennen varsinaista ilmoittautumista syyslukukaudelle 2009 sekä syksyllä 2010 EH:n Salmisaaren toimipisteestä.

Vielä vuonna 2009 säännöissä todettiin, että "ilmoittautumisesi on voimassa koko lukuvuoden, mikäli et peru sitä kirjallisesti toimistoomme tai netissä viimeistään kahta viikkoa ennen peruttavan jakson alkua maanantaina". EH on todennut, että sääntöjä on tämän jälkeen muutettu ja muutoksen yhteydessä asiasta on selkeästi tiedotettu. Ilmoittautuessaan L kuitenkin tutustui aina EH:n sivuilta löytyviin sääntöihin eikä hän missään vaiheessa havainnut sääntöjen muuttuvan. Sääntömuutoksista ei myöskään missään vaiheessa tiedotettu. Sääntökohdan muotoilu ei ole muuttunut riittävästi, että eron välttämättä huomaisi, vaan uudempi sääntö on edelleen helposti tulkittavissa entisen säännön mukaisesti.

Alun perin irtisanomisen taustalla olivat taloudelliset seikat, mutta L:lla oli tanssituntien lopettamiseen myös terveydellinen syy, joka esti häntä osallistumasta tunneille. Palveluntarjoajan palvelusta aiheutuva terveydellinen haitta on painava ja perusteltu syy sopimuksen purkamiselle.

Vastaus

EH kiistää valittajan vaatimukset.

L ilmoittautui syksyllä 2011 oppilaaksi ja valitsi maksutavaksi lukukausimaksun. Mikäli oppilas valitsee lukukausimaksun, laskutetaan oppilasmaksut kahdessa erässä lukukausittain. Kyseessä on edullisin vaihtoehto, mutta se sitoo oppilaan tanssiopistoon koko lukuvuodeksi. Mikäli oppilas valitsee hintavamman vaihtoehdon eli jaksomaksun, voi hän perua varauksensa lukuvuoden aikana.

Koska sopimus sitoo aina lukuvuodeksi kerrallaan ja sopimusehdot ovat voineet muuttua vuoden 2009 jälkeen, eivät vuoden 2009 keskustelut tai sopimusehdot ole tässä tapauksessa tarpeellisia. Erimielisyys ei koske L:n vuonna 2009 tekemää sitoumusta. EH ei ole myöskään vastuussa oppilaan terveyteen tai muuhun henkilökohtaiseen elämään liittyvien tapahtumien seuraamuksista.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, koskiko L:n ilmoittautuminen koko lukuvuotta vai oliko hänellä oikeus perua osallistumisensa kevätlukukauden 2012 osalta. Asiaan sovellettavissa EH:n säännöissä lukuvuodelle 2011-2012 todetaan ilmoittautumisen osalta seuraavaa:

Ilmoittautumisesi on voimassa koko lukuvuoden ajan. Mikäli olet valinnut jaksomaksuvaihtoehdon, voit perua osallistumisesi tunneille tehden sen kirjallisesti toimistoomme viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson eräpäivää…Lukukausi-ilmoittautumistasi et voi perua kesken lukuvuoden.

Lautakunta katsoo, että ilmoittautumisen sitovuutta ja peruutusoikeutta on arvioitava kyseisen sääntökohdan perusteella. L:lle vuonna 2009 ja 2010 suullisesti annettujen ohjeiden osalta ei ole esitetty riittävän luotettavaa selvitystä ja on myös jäänyt epäselväksi, koskivatko väitetyt suulliset ohjeet lukuvuonna 2011–2012 voimassa olevia sääntöjä.

Edellä mainitun sääntökohdan perusteella L:lla ei ole ollut oikeutta perua ilmoittautumistaan kevätlukukauden osalta. Sääntökohdassa todetaan ilmoittautumisen olevan voimassa koko lukuvuoden ajan, mikä kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Tästä säännöstä poikkeuksena on se, että asiakas valitsee maksutavaksi jaksomaksun, jolloin osallistumisen voi perua kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson eräpäivää. L on valinnut lukukausimaksun, jonka kohdalla peruutusmahdollisuutta ei ole. Mikäli peruutusmahdollisuus olisi L:n käsityksen mukaisesti käytettävissä myös lukukausimaksun kohdalla, tulisi siitä olla erillinen maininta säännöissä. Nyt säännöissä nimenomaisesti todetaan, että peruutusoikeus on voimassa vain jaksomaksun kohdalla.

L on vedonnut myös siihen, että sääntöjä on muutettu vuoden 2009 jälkeen siten, että uudempi sääntö on edelleen helposti tulkittavissa entisen säännön mukaisesti eikä sääntömuutoksista myöskään missään vaiheessa tiedotettu. Esitetyn selvityksen perusteella vuonna 2009 voimassa olleissa säännöissä todettiin ilmoittautumisen osalta seuraavaa:

Ilmoittautumisesi on voimassa koko lukuvuoden ajan, mikäli et peru sitä kirjallisesti toimistossamme tai netissä viimeistään kaksi viikkoa ennen peruttavan jakson alkua maanantaina.

Tältä osin lautakunta katsoo, ettei kyseisen säännön perusteella voi perustellusti käsittää sen sisällön olleen sama kuin lukuvuonna 2011–2012. Vuoden 2009 säännöstä käy selvästi ilmi, että peruutusoikeus on voimassa ilmoittautumistavasta riippumatta. Uudemmassa sääntökohdassa peruutusoikeus taas on vain jaksomaksuvaihtoehdon kohdalla.

L on todennut myös, ettei hän terveydellisten syiden takia pystynyt osallistumaan kevätlukukauden tanssitunneille, minkä vuoksi hänen tulisi saada irtisanoa sopimus. Lautakunta toteaa, että sitoutuessaan määräaikaiseen sopimukseen kuluttajan tulee varautua siihen, että olosuhteissa saattaa tapahtua muutoksia, joilla on vaikutusta palvelun käyttämiseen. Lautakunnan saama selvitys ei osoita, että L:n terveydentilassa olisi sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtunut sellainen muutos, että sopimuskauden jatkuminen kevätlukukauden ajan olisi kohtuutonta.

L on myös vaatinut, että EH selventää erimielisyyden kohteena olevaa sääntökohtaa. Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on yksittäisten kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välisten erimielisyyksien ratkaiseminen. Sen sijaan lautakunta ei voi velvoittaa elinkeinoharjoittajaa muuttamaan käyttämiään sopimusehtojaan tai sääntöjään

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.3.2014  Päivitetty 14.3.2014