DIIGITAALIKAMERAN SEKÄ MUISTIKORTIN KAUPPA. KUVIEN TUHOUTUMINEN. VAHINGONKORVAUS. KORVAUKSEN MÄÄRÄ.

vahingonkorvaus aineeton vahinko

Diaarinumero: 291/36/2013
Antopäivä: 26.11.2013

Kuluttajat (jäljempänä K:t) ostivat 10.12.2012 kameran sekä siihen tar-vittavan muistikortin. Kameran hinta oli 262,95 euroa ja muistikortin 34,95 euroa. Asiassa on riitaa siitä, onko myyjä korvausvastuussa muistikortin rikkoutumisen vuoksi hävinneistä kuvista ja, jos on, millä määrällä.

Vaatimukset

K:t vaativat myyjää palauttamaan kuvat katsottavaan muotoon tai toissijaisesti korvaamaan uuden 5 000 euron arvoisen matkan hinnan.

K:t kokeilivat muistikorttia kameraan, mutta kamera ei tunnistanut sitä. He kävivät 11.12.2012 reklamoimassa asiasta ja kameraan kokeiltiin eri muistikortteja, kunnes kolmas niistä toimi. K:t lähtivät kameran kanssa häämatkalle 15.12.2012. He huomasivat 25.12.2012 ladatessaan kameraa kolmatta tai neljättä kertaa, että kamerassa ei ollut kuvia. K:t palasivat kotiin 27.12.2012 ja reklamoivat asiasta myyjälle heti seuraavana päivä-nä.

Myyjän mukaan näkyi, että kortilla oli tiedostoja yli viiden gigabitin verran, mutta kuvia ei saatu näkyviin. K:t menettivät yli 600 ainutlaatuista häämatkakuvaa. Myyjä onnistui valitusprosessin aikana palauttamaan yhteensä 68 kuvatiedostoa, joista vain 36 oli normaalin kokoisia. Lisäksi myyjä toimitti 40 euron lahjakortin.

Kameralla oli yhden vuoden takuu, myös muistikortilla oli takuu, jonka pituus ei selviä kuitista.

Vastaus

Myyjä kiistää vaatimukset määrältään.

Asiakkaille myyty kamera ja muistikortti ovat erittäin myytyjä tuotteita.

Myyjän mukaan tiedostot näkyvät kortilla, mutta heidän keinonsa niiden palauttamiseksi ovat loppuneet.

Kortin ja kameran kauppa on purettu. Myyjä ei ota kantaa kortilla oleviin kuviin, koska heille ei jälleenmyyjänä kuulu niistä vastuu. Myyjä kuitenkin onnistui palauttamaan osan asiakkaiden kuvista ja nämä tal-lennettiin DVD-levylle, joka toimitettiin asiakkaille. Tähän kului monta työtuntia ja se tehtiin asiakaspalvelullisista syistä.

Myyjä voi toimittaa muistikortin asiakkaille, jotka voivat halutessaan omalla kustannuksella yrittää käyttää ulkopuolista yritystä tiedostojen palauttamiseen.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määräl-tään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sel-laisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Mikäli tavara poikkeaa tästä, siinä virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaa-ranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilme-nee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Lain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tava-ran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tava-rassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Jos takuun on antanut joku muu kuin myyjä aikaisemmassa myyntipor-taassa tai myyjän lukuun, tavarassa katsotaan tällöinkin olevan virhe 1 momentissa mainituin edellytyksin.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että K:ien ostama muistikortti on vioittunut takuuaikana. Myyjä ei ole saattaneet todennäköiseksi, että muistikortin vioittuminen olisi johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsitte-lystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Asiassa ei ole osoitet-tu, että muistikortti olisi rikkoutunut käyttövirheen vuoksi. Lautakunta katsoo, että kaupan kohteessa on ollut virhe.

Kameran sekä muistikortin kauppa on purettu ja riita koskeekin virheen aiheuttamaa vahinkoa, joka on muistikortilla olleiden valokuvien häviä-minen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvauk-seen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Lautakunta toteaa, että ostajien uuden matkan hintaa koskeva vaatimus ei perustu lakiin. Lautakunta katsoo, että 5 000 euron vaatimus on ollut vahingonkorvausvaatimus, joten valittajien vaatimuksia käsitellään myy-jän muun mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden osalta.

Lautakunta katsoo, että muistikortin tuhoutumisen vuoksi muistikorttia ei ole voitu käyttää tarkoitetulla tavalla. Kysymys on siten muistikortin virheestä. Virhe on ilmennyt siten, että kortilla olleet tiedostot ovat kadonneet. Kysymyksessä on siten kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:ssä tarkoitettu, tavaran virheen vuoksi aiheutunut vahinko.

K:ien mukaan kortilla on ollut noin 600 häämatkalla otettua valokuvaa. Myös myyjä myöntää, että kortilla näkyy olevan tiedostoja, joita kuiten-kaan ei myyjän käytettävissä olevilla keinoilla ole voitu palauttaa. Myyjä on käytettävissään olevin keinoin palauttanut kortilta 68 kuvaa, joista vain 36 oli normaalikokoisia.

Tiedostot ovat mahdollisesti palautettavissa ja virhe siten oikaistavissa. Myyjäliike on kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 1 momentin nojalla velvollinen suorittamaan sitä tarkoittavat toimenpiteet siten, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta virheen oikaisemiseen, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia.

Esitetyn selvityksen perusteella myyjällä ei ole voittamatonta estettä virheen korjaamiselle eivätkä siitä aiheutuvat kustannukset ole kohtuuttomat. Näin ollen myyjä on velvollinen mahdollisuuksiensa mukaan palauttamaan kadonneet kuvatiedostot maksutta.

Ellei kuvia kuitenkaan pystytä palauttamaan, K:illa on oikeus korvauk-seen niistä. Lautakunta on ratkaisukäytännössään (täysistuntopäätös 2802/36/2005) todennut, että valokuviin voi liittyä aineettomia arvoja. Tällaisten esinevahinkojen yhteydessä sattuvien aineettomien arvojen menettämisen aiheuttaman vahingon määrän mittaaminen rahassa on vaikeaa. Lautakunta ei pidä kuitenkaan pelkästään tämän perusteella kohtuullisena, ettei niiden menettämistä voisi erityisten syiden vallitessa korvata rahalla. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi merkittävä tunnearvo, joka liittyy valokuviin. Lautakunta toteaa, että häämatkakuviin liittyy merkittävä tunnearvo. Koska mitään objektiivista mittaa ei ole, lautakunta joutuu harkitsemaan korvauksen määrän. Ottaen huomioon, että osa kuvista on palautettu ja myyjä on antanut K:ille 40 euron lahjakortin, lautakunta arvioi korvauksen määräksi tässä tapauksessa 150 euroa.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä ensisijaisesti yrittää palaut-taa loput valokuvat muistikortilta. Ellei valokuvia pystytä palauttamaan, lautakunta suosittaa, että myyjä suorittaa K:ille vahingonkorvausta hä-vinneistä kuvista 150 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 26.11.2013