Valmismatkan peruuttaminen. Matkalle lähtöön välittömästi liittyvät kulut. Liittymälento.

peruuttaminen
valmismatka

Diaarinumero: 3807/35/11
Antopäivä: 17.12.2012

Matkustajien valitus koskee matkan peruuttamista. Peruuttamisen vuoksi matkustajien varaamat liittymälennot sekä hotelliyö kävivät hyödyttömiksi.

VAATIMUKSET

Matkustajat vaativat, että matkanjärjestäjä korvaa heille 348,76 euroa.

Matkustajat tilasivat 7.5.2011 viikon valmismatkan. Matkan oli tarkoitus alkaa 27.10.2011. Matkanjärjestäjä ilmoitti 23.8.2011, että matka on peruuntunut.

Matkan varaamisen yhteydessä matkustajat varasivat lennot hintaan 158,76 euroa sekä hotelliyön lentoaseman viereisestä hotellista. Matkustajien oli varattava hotelli, sillä heidän piti olla kello 6:30 lentoasemalla lähtöselvityksessä. Käyttämättömien lentojen hintaa ei palautettu ja hotellin varauksesta perittiin 170 euron peruutuskulu.

Matkustajien vaatimus muodostuu lentolippujen ja hotelliöiden hinnasta sekä 20 euron asian selvittelyyn liittyvistä puhelinkuluista.

VASTAUS

Matkanjärjestäjä kiistää valittajien vaatimukset.

Matkustajat vaativat hyvitystä hotellista sekä liittymälennoista, joita he eivät varanneet matkanjärjestäjän kautta. Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1. mukaan oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.

Matkustajat sopivat itsenäisesti varaus- ja peruutusehdoista hotellin ja lentoyhtiön kanssa, jotka eivät ole missään yhteydessä matkanjärjestäjään. Olisi kohtuutonta olettaa matkanjärjestäjän olevan velvollinen maksamaan asiakkaan ja toisen osapuolen välisiä sopimusehtojen mukaisia kuluja, sillä nämä kulut eivät ole välittömiä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asiaan sovelletaan valmismatkalakia sekä yleisiä valmismatkaehtoja. Valmismatkalain 11 §:ssä on säädetty matkanjärjestäjän oikeudesta peruuttaa matka. Sen mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän takia vain,jos matkanjärjestäjä on esitteessä tai sopimusehdoissa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Matkanjärjestäjän on lisäksi mainittava ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, jollei matkustaja saa 13 §:ssä tarkoitettua korvaavaa matkaa. Matkanjärjestäjän on lisäksi korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneet peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi käyneet kulut.

Valmismatkalain esitöissä (HE 237/1992) todetaan, että matkustaja on voinut ryhtyä aiotun matkan vuoksi järjestelyihin tai tehdä hankintoja, jotka osoittautuvat peruutuksen vuoksi turhiksi. Kun matkan peruuttaminen ei tässä tapauksessa johdu matkustajasta eikä ylivoimaiseksi esteeksi katsottavasta syystä, on kohtuullista, että suoranaiset kulut korvataan. Valmismatkalakiehdotuksen 11 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että korvattavia kuluja voivat olla kyseisellä matkalla tarvittavien asiakirjojen kuten viisumin tai rokotustodistuksen hankkimiskulut, matkavakuutuksen maksut sekä matkajärjestelyihin liittyneet pankki-, posti-, puhelin- ja matkakulut. Myös eräiden matkavarusteiden hankkimisesta johtuvat kulut voivat tulla korvattaviksi.

Tässä tapauksessa matkanjärjestäjä perui valmismatkan noin kaksi kuukautta ennen suunnitelman mukaista lähtöpäivää. Matkustajille aiheutui kuluja liittymälennoista sekä hotellin peruuttamisesta. Lisäksi heille aiheutui asian selvittelystä puhelinkuluja. Asiassa on arvioitava sitä, ovatko nämä kulut valmismatkalain tarkoittamalla tavalla matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyneitä peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi jääneitä kuluja.

Lautakunta toteaa, että vaikka matkustaja on valmismatkaehtojen perusteella tiennyt, että matkanjärjestäjällä on oikeus tietyin edellytyksen peruuttaa matka, on matkustajalla silti ollut oikeus olettaa matkan toteutuvan ja hankkia matkalle lähtöön liittyviä palveluja. Tässä tapauksessa matkustajien oli järjestettävä itselleen kuljetus kohteeseen, josta valmismatkan oli määrä lähteä. Lautakunta katsoo, että liittymälentoa voidaan pitää valmismatkalain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuna matkalle lähtöön välittömästi liittyvänä kuluna, joka jäi hyödyttömäksi peruuttamisen vuoksi. Näin ollen matkustajille tulee hyvittää 158,76 euron hintaiset lentoliput.

Kyseisen valmismatkan lähtöselvitys olisi alkanut kello 6:30, jonka vuoksi matkustajat olivat varanneet edeltäväksi yöksi hotellimajoituksen. Sitä, että matkustajat varasivat lennot suunniteltua lähtöpäivää edeltävälle päivälle, voidaan pitää tavanomaisena, huolellisena varautumisena matkalle lähtöön. Kuluttajan vastuulle kuuluu kuitenkin myös itselleen aiheutuvan vahingon rajoittaminen. Matkustajien tiedossa on ollut mahdollisuus matkan peruuntumisesta, johon matkustajat olisivat voineet varautua varaamalla hotellihuoneen, jonka voi tarvittaessa peruuttaa. Tässä tapauksessa matkustajat saivat tietää valmismatkan peruuntumisesta yli kaksi kuukautta ennen suunnitelman mukaista lähtöpäivää. Lautakunta toteaa, että näin varhaisessa vaiheessa hotellihuoneen voi yleensä perua kuluitta. Lautakunta katsoo, että varaamalla huoneen, jota ei ole voinut peruuttaa ilman kuluja, matkustajat eivät ole riittävästi rajoittaneet vahinkoaan, jonka vuoksi heillä ei ole oikeutta hyvitykseen hotellihuoneen peruutuskulun osalta.

Matkustajat ovat vaatineet korvausta myös puhelinkuluista. Lautakunta pitää selvänä, että asian selvittelystä on aiheutunut matkustajille kuluja. Lautakunta arvioi kohtuullisiksi puhelinkulujen määräksi 5 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä korvaa matkustajille 163,76 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.12.2012