Käytetyn matkailuvaunun internet-huutokauppa. Kaupan peruuttaminen. Kauppahinnan palauttaminen. Etämyynti.

autokauppa
kauppahinnan palautus
peruuttaminen
etämyynti

Diaarinumero: 4904/33/11
Antopäivä: 20.11.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 17.11.2011 elinkeinonharjoittajan (EH) järjestämästä internet-huutokaupasta käytetyn matkailuvaunun 3 300 eurolla. Vaunuin ensirekisteröintipäivä ei ilmene valituksesta.

K palautti vaunun viikon kuluessa kaupanteosta EH:lle.

EH palautti 2 970 euron osuuden kauppahinnasta. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko EH:n palautettava kauppahinta kokonaisuudessaan.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa vaunun koko kauppahinnan.

K:n mukaan kyseinen matkailuvaunu ei vastannut esitteissä annettua kuvausta, vaan vaunu on käyttökelvoton. Myyjä on myöntänyt, että vaunu on palautettu. Sittemmin myyjä on palauttanut 2 970 euron osuuden kauppahinnasta. Asiaa ei siten ole sovittu, vaan asia on selvä vasta, kun myyjä palauttaa kauppahinnasta puuttuvat 330 euroa.

vastaus

EH:n mukaan K:n kanssa sovittiin kaupan purkumaksusta. Kyse oli yhteisestä sopimuksesta, jonka mukaan asiassa on toimittu. Asia on siten loppuunkäsitelty.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan etämyynnillä tarkoitetaan tässä luvussa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 6 §:n 5-kohdan mukaan tämän luvun säännöksiä etämyynnistä ei sovelleta huutokaupassa tehtävän sopimukseen, jos huutokauppaan voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa 14 §:ssä tarkoitetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Kuluttajansuojalain esitöiden (HE 79/2000) mukaan etämyynnille on pykälän määritelmän mukaan ominaista myös se, että sopimuksen tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä. Osapuolten on saavutettava yksimielisyys sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä tapaamatta toisiaan henkilökohtaisesti. Esimerkiksi pelkkä puhelimitse tehty ajanvaraus ei merkitse sopimuksen syntymistä etäviestimellä. Lisäksi edellytetään, että myös sopimuksen tekemistä edeltvät toimenpiteet, kuten hyödykkeiden tarjonta ja muu markkinointi tehdään etäviestimillä.

Kuluttajansuojalain esitöiden (HE 79/2000) mukaan huutokauppoja koskeva rajoitus koskee vain sellaisia perinteisiä huutokauppatilaisuuksia, joihin voidaan osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Rajoitus ei sen sijaan koske esimerkiksi sellaisia internetissä huutokaupoiksi nimitettyjä kauppapaikkoja, joihin osallistutaan yksinomaan sähköisesti. Näissä kauppapaikoissa tarjolla on usein uusia tavanomaisia kulutushyödykkeitä ja ostotarjouksia voi tehdä pitkähkön ajan kuluessa. Tällaiselta kaupantekotavalta puuttuu varsinaisen huutokaupan välitön ja lopullinen luonne samoin kuin mahdollisuus seurata tarjousten tekemistä ja varmistua niiden aitoudesta ja henkilökohtaisuudesta samanaikaisesti paikan päällä.

Lautakunnalle esitetty matkailuvaunun myynti-ilmoitus viittaa siihen, että kauppa on tehty internetissä käytävässä huutokaupassa, johon ostaja ei ole voinut osallistua olemalla henkilökohtaisesti läsnä huutokauppapaikalla. Lautakunta toteaa siten, että kyse on ollut etätarjontamenetelmästä, jossa sopimuksen tekeminen ja sitä edeltävä markkinointi on tapahtunut yksinomaan etäviestintä käyttäen. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa osapuolten tarkoituksena on ollut sopia kaupasta ja sen ehdoista yksinomaan etäviestintä käyttäen. Lautakunta toteaa siten edellä esitetyt ja kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n perusteella, että K:lla on ollut oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa. Tässä tapauksessa sopimus on peruutettu kyseisen ajan kuluessa. EH:lla ei siten ole ollut oikeutta pidättää osaakaan kauppahinnasta. EH:n tulee siten palauttaa kauppahinta kokonaisuudessaan K:lle.

Lautakunta pitää K:n oman kertomuksen perusteella selvitettynä, että EH on jo palauttanut 2 970 euron osuuden kauppahinnasta.

Jo maksetun palautuksen lisäksi palautettavaksi määräksi jää siten 330 euroa, joka EH:n tulee palauttaa K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle jo palauttamansa kauppahinnan osan lisäksi 330 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 20.11.2012