Rannekellon kauppa. Kellon kumiosien kuluminen kuuden vuoden kuluttua ostosta. Kestoikä. Yksinkertainen menettely.

kestoikä
kulutushyödyke

Diaarinumero: 3535/36/11
Antopäivä: 14.11.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 4.2.2005 elinkeinonharjoittajan (EH) maahantuoman rannekellon 890 eurolla. K:n valitus koskee kellon kuoren kumiosia, joissa on hänen mukaansa kulumisen aiheuttanut valmistusvirhe.

VAATIMUKSET

K vaatii, että maahantuoja korvaa kellon kumiosien vaihdosta aiheutuvat kulut.

K osti rannekellon helmikuussa 2005. Huhtikuussa 2011 hän huomasi vikaa kellon kumiosissa. Osat olivat pehmenneet siten, että niihin jää jälkiä, kun niitä painaa. Kellon normaalia kulumista ei voi olla se, että kumiosat ovat menettäneet elastisuutensa. K epäilee, että kelloon käytetyssä kumiseoksessa on ollut valmistusvirhe.

Tämän hintaluokan kellon tulisi kestää tavanomaisessa käytössä kauemmin kuin kuusi vuotta. Maahantuoja on arvioinut kellon korjauksen hinnaksi 200 euroa.

VASTAUS

Maahantuoja kiistää valittajan vaatimukset. K.o. kelloille myönnetään kahden vuoden takuu. Takuun ulkopuolelle jäävät viat, jotka ovat seurausta kuluttajan menettelystä. Yleisesti kellojen rannekkeet, nupit, lasit ja kuoret eivät kuulun takuun piiriin.

K:n kello tutkittiin. Kellossa havaitut viat eivät kuulu takuun piiriin. Tuotteiden käytöstä aiheutuva kuluminen ei ole materiaali- tai muu vika. K.o. kellon tuotteiden tuotekehitykseen panostetaan, minkä vuoksi kellot kestävät normaalissa käytössä.

MUUT SELVITYKSET

Kuluttajariitalautakunta on ollut yhteydessä maahantuojaan, josta K on 3.9.2012 kysyttäessä ilmoittanut seuraavaa:

Kumiosat kellon rakenteessa on tarkoitettu lähinnä kolhun vaimennukseen, joten kumin ominaisuus ei vaikuta esimerkiksi vesitiiviyteen. Kellon käyttöohjeessa on mahdollisesti maininta joidenkin kemikaalien vaikutuksesta kumiosiin, mutta täydellistä luetteloa altistuksen riskeistä ei ole mahdollista koota.

Kuluttajariitalautakunnan insinööri on tarkastanut K:n rannekellon. Kysymys on niin sanotusta sukeltajan kellosta. Kelloa mikroskoopilla tutkittaessa on tarkastajan mukaan ollut havaittavissa ulkoisten kumiosien menettäneen osan kimmoisuudestaan ja siksi käyttönuppien viereisiin pintoihin on jäänyt pysyvästi painumajälkiä. Kumiaines ei vaikuta murenevan hauraalta, joten haitta on kosmeettinen.

Lisäksi tarkastaja on kellon ranneketta tarkemmin tutkiessaan havainnut sen nivelissä jäämiä öljy- tai tervamaisesta jo kuivuneesta aineksesta, josta voisi päätellä ilmeisen kumille haitallisen aineen joutuneen kellon pintaan. Tarkastaja on ottanut myös mikroskooppikuvan rannekkeen nivelestä ja kuluneesta kumiosasta. Kuvista on nähtävissä pitkäaikaisen käytön jäämät ja kulumat.

RATKAISU

Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko K:n kello kestävyydeltään vastannut sitä, mitä hänellä on ollut aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Näin ollen K:lla on ollut oikeus vaatimuksensa kellon myyjän sijasta maahantuojaan.

Takuu on myyjätahon tuotteelle myöntämä lisäetu, jolla ei voida kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n mukaan rajoittaa ostajalle kuluttajansuojalain perusteella kuuluvia oikeuksia. Myyjätaho vastaa tavaran virheestä koko tavaran oletetun kestoiän ajan eivätkä takuun ajalliset rajaukset poista tätä vastuuta.

K:n kellolle on myönnetty kahden vuoden takuu, joka umpeutui helmikuussa 2007. Koska vioittuminen ilmeni tämän jälkeen, asiassa on arvioitava maahantuojan vastuuta kuluttajansuojalain virhesäännösten perusteella. Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee mm. kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kello oli ollut K:n käytössä runsaat kuusi vuotta, ennen kuin hän huomasi sen kumiosien pehmenneen. Lautakunta toteaa, että kello on kulutushyödyke, joka kuluu päivittäisessä käytössä. Kuuden vuoden aikana kello on voinut altistua erilaisille kemikaaleille, kuten saippuoille, rasvoille, pesuaineille tms., jotka ovat voineet vaikuttaa kumiosien materiaaliin. Kellon kumisissa reunaosissa on havaittavissa painaumajälkiä. Jäljistä ei kuitenkaan aiheudu merkittävää ulkonäköhaittaa. Muuten kello on käyttökelpoinen. Rannekellojen, jotka ovat jatkuvassa käytössä, ei voida odottaa säilyvän muuttumattomina vuosien käytön jälkeen.

Edellä olevan nojalla kuluttajariitalautakunta toteaa, että K:n rannekello ei ole laadultaan tai kestävyydeltään poikennut siitä, mitä K:lla on ollut kaupantekohetkellä perusteltua aihetta olettaa. Koska kaupan kohteessa ei siten ole ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettua virhettä, Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 14.11.2012