Koiran ruokintasuunnitelman tilaus. Alaikäisen tekemän sopimuksen sitovuus.

alaikäinen
sopimuksen pätevyys

Diaarinumero: 3460/36/10
Antopäivä: 07.11.2012

Kuluttajan (jäljempänä K) 13-vuotias tytär keskusteli sähköpostin välityksellä koiran ruokintasuunnitelmasta elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa. EH teki koiralle ruokintasuunnitelman, jonka hinta oli 40 euroa. Kysymys on siitä, onko alaikäisen tekemä tilaus pätevä.

VAATIMUKSET

K vaatii 40 euron laskun mitätöimistä.

K:n tytär ei ymmärtänyt 40 euron maksun koskevan sitä, jos hän pyytää konsulttiapua koiran ruokintaan. EH mainitsi yhdessä viestissään laskusta, mutta ei kysynyt onko tytöllä huoltajan lupa. EH:n on keskustelujen perusteella täytynyt ymmärtää, että kyseessä oli lapsi. K:n tytär ei huomannut mainintaa laskusta ennen kuin EH tiedusteli laskutusosoitetta.

K katsoo, että 40 euron maksu on kohtuuton eikä koiralle tarvita ruokintasuunnitelmaa.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

Yrityksellä ei ole mahdollisuutta valvoa tilaajien ikää eikä tarkistaa, onko heillä lupa tehdä tilaus. K:n tytär otti EH:aan yhteyttä sähköpostitse vierailtuaan yrityksen internetsivustolla. Sivuston etusivulla mainitaan hinnasto selkeästi, tilaaja ei voi olla huomaamatta sitä. Ensimmäisessä vastauksessaan EH lupasi toimittaa ruokintasuunnitelman ja laskun. K:n tytär vastasi asiallisesti kyseiseen postiin.

K:n tytär ei pyytänyt konsulttiapua vaan tilasi ruokintasuunnitelman. EH:n mukaan 13-vuotiaankin pitää tietää, etteivät internetsivustoilta tilattavat palvelut ole ilmaisia etenkin, kun EH selkeästi ensimmäisessä vastauksessaan mainitsi laskusta. K:n tyttären olisi pitänyt tässä vaiheessa ilmoittaa, ettei halua maksullista suunnitelmaa.

EH:n mukaan ostos oli tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen. Koiran ruokintasuunnitelma on palvelu, jota monet nuoret tilaavat. Suunnitelma toimitettiin sopimuksen mukaan eikä palvelussa ole virhettä. Palvelun hinta on kohtuullinen ottaen huomioon, että suunnitelman laatimiseen kuluu aikaa 2−3 tuntia, koska suunnitelma tehdään yksilöllisesti jokaiselle koiralle.

RATKAISUN PERUSTELUT

K on vaatinut 40 euron laskun mitätöimistä ja siten sopimuksen purkamista, koska sopimuksen teki alaikäinen lapsi ilman vanhempien lupaa.

Holhoustoimesta annetun lain 24 §:n mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Saman lain 26 §:n mukaan oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan. Asiassa on arvioitava, ovatko alaikäisen tekemät ostokset tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä ovat ostoksen hinta, lapsen ikä ja ostetun tuotteen laatu.

Kaupan kohteena oli 40 euron arvoinen koiran ruokintasuunnitelma. Kysymys ei ole ollut esimerkiksi vaatteesta tai muusta sellaisesta tavallisesta hyödykkeestä, joita 13-vuotiaat yleisesti hankkivat itsenäisesti. Sen vuoksi lautakunta katsoo, ettei kyseistä sopimusta voida pitää kolmetoistavuotiaalle tavanomaisena ja merkitykseltään vähäisenä. Koska alaikäisen edunvalvojana toimiva huoltaja ei ole antanut kauppoihin suostumustaan, sopimukset eivät ole tulleet sitoviksi. Tässä ei ole merkitystä sillä, onko elinkeinonharjoittaja ollut tietoinen alaikäisyydestä.

Holhoustoimesta annetun lain 28 §:n mukaan jos oikeustoimi, jonka vajaavaltainen on tehnyt ilman tarvittavaa suostumusta, ei tule sitovaksi, on kummankin osapuolen palautettava, mitä hän oikeustoimen perusteella on vastaanottanut tai, jollei tämä ole mahdollista, korvattava sen arvo. Vajaavaltainen ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan korvausta yli sen, mitä on käytetty hänen kohtuulliseen elatukseensa tai mikä muutoin on tullut hänen hyödykseen.

Holhoustoimesta annetun lain mukaan EH on velvollinen palauttamaan K:lle ruokintasuunnitelman hinnan ja K on velvollinen palauttamaan EH:lle ruokintasuunnitelman. Selvityksen mukaan 40 euron laskua ei ole maksettu, joten EH on velvollinen mitätöimään laskun ja K palauttamaan ruokintasuunnitelman EH:lle. Lautakunta toteaa, että elinkeinonharjoittaja on ottanut tietoisen riskin jättäessään varmistamatta tilaajan täysi-ikäisyyden. Siten se seikka, että ruokintasuunnitelma on luonteeltaan sellainen, että siitä saatu hyöty jää tilaajan eduksi vaikka se palautettaisiin, jää elinkeinonharjoittajan vahingoksi.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH mitätöi 40 euron laskun ja K palauttaa ruokintasuunnitelman EH:lle.

PÄÄTÖS SYNTYI ÄÄNESTYKSEN JÄLKEEN.

Katson, että asia olisi tullut ratkaista seuraavasti:

K on vaatinut 40 euron laskun mitätöimistä ja siten sopimuksen purkamista, koska sopimuksen teki alaikäinen lapsi ilman vanhempien lupaa.

Holhoustoimesta annetun lain 24 §:n mukaan vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Saman lain 26 §:n mukaan oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan. Asiassa on arvioitava, ovatko alaikäisen tekemät ostokset tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä ovat ostoksen hinta, lapsen ikä ja ostetun tuotteen laatu.

Kaupan kohteena oli 40 euron arvoinen koiran ruokintasuunnitelma. Lautakunta on tutustunut osapuolten väliseen sähköpostikirjeenvaihtoon ja toteaa, että sähköposteista ja lähettäjätiedoista ei ole helppoa havaita, että kyseessä saattaa olla alaikäinen henkilö. Lautakunta toteaa, että elinkeinonharjoittajalle ei ole ollut erityistä syytä varmistaa asiakkaan täysi-ikäisyyttä. Sähköpostit ovat sisällöltään sellaisia, että alaikäisenkin henkilön on tullut ymmärtää tilaavansa maksullisen ruokintasuunnitelman. Ottaen huomion palvelun hinta ja asia kokonaisuudessaan, lautakunta katsoo, että kyseistä sopimusta voidaan pitää kolmetoistavuotiaalle tavanomaisena ja merkitykseltään vähäisenä. Sen vuoksi ja vaikka alaikäisen edusvalvojana toimiva huoltaja ei ole antanut kauppaan suostumustaan, sopimus on tullut sitovaksi.

Edellä olevan vuoksi Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 7.11.2012