Sähkökatko. Vahinkojen korvaaminen. Poikkeuksellinen luonnonolosuhde.

keskeytys
sähköntoimitus

Diaarinumero: 2456/39/11
Antopäivä: 17.10.2012

Sähköntoimitus kuluttajan (jäljempänä K) asuntoon oli 1.6.─2.6.2011 keskeytyneenä yhteensä 22 tunnin ajan. Asiassa on riitaa sähköyhtiön velvollisuudesta maksaa korvausta sähkökatkon vuoksi pilaantuneista elintarvikkeista.

VAATIMUKSET

K vaatii yhtiötä korvaamaan pilalle menneistä pakasteista ja muista elintarvikkeista 680 euroa korkoineen. Lisäksi K vaatii korvausta puhelin-, posti- ja materiaalikuluista 50 euroa.

K katsoo, ettei yhtiö ole toiminut riittävän nopeasti. Salamointi oli lyhytaikaista ja tie oli saatu auki jo ennen korjaajien saapumista. Alueella on sekä vakituista asutusta että vapaa-ajan asuntoja, mutta korjaukset tehtiin ensimmäisenä vapaa-ajan asuntoihin. K:n mukaan sähkölinjojen kunnossapidossa on puutteita ja ongelmat pitäisi korjata jo ennakkoon.

K:n selvityksen mukaan pakastimen sulaminen aiheutti seuraavien elintarvikkeiden pilaantumisen: sianlihaa, naudanlihaa, jauhettua porsasta, jauhettua nautaa, jauhettua porsaan maksaa, riistalihaa noin 15 kilogrammaa, pakastemarjaa, pakastesieniä, pakastevihanneksia, 3 litraa jäätelöä, kirjolohikuutioita, pullapakasteita, pakastepitsoja ja karjalanpiirakoita. Jääkaapin sulamisesta aiheutui seuraavien elintarvikkeiden pilaantuminen: lihat, maidot, piimää, makkarat, voit, salaatit, vihannekset, jugurtit, leikkeleet, juusto, kala, kananmunat ja kana.

VASTAUS

Sähköyhtiö kiistää K:n vaatimukset.

Voimakas ukkosrintama aiheutti 1.6.2011 useita keski- ja pienjänniteverkoston vikoja. K:n kulutuspaikkaa syöttävä keskijännitejohto oli myrskyn kaatamien puiden voimasta vaurioitunut useasta eri kohdasta. Johdossa oli kolme erillistä keskijännitevikaa; johtimia oli mennyt poikki ja viisi pylvästä jouduttiin vaihtamaan. Lisäksi muuntopiirissä jouduttiin rakentamaan noin 200 metriä AMKA-verkkoa uudelleen.

Selvitys ja korjaukset aloitettiin heti, kun niistä saatiin tieto. Korjaaminen oli hidasta poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Alueella oli korjaustöissä 20 urakoitsijan asentajaa ja kaksi kaivinkonetta. Työhön ei liittynyt huolimattomuutta tai tuottamuksellisuutta. Sähkönjakelun keskeytyksen aiheuttamat sähköverkostoviat saatiin olosuhteisiin ja vikojen laatuun sekä määrään nähden korjattua kohtuullisessa ajassa. Sähköyhtiö katsoo, ettei sähköntoimituksessa ole tapahtunut virhettä, joka oikeuttaisi muuhun korvaukseen, kuin verkkopalveluehdoissa määriteltyyn vakiokorvaukseen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Sähköturvallisuuslaissa (410/1996) on säädetty sähkövahinkojen korvaamisesta. Sähköturvallisuuslain mukainen vastuu on tuottamuksesta riippumatonta eikä sitä voida sopimusehdoin rajoittaa.

Sähkömarkkinalakiin lisättiin 1.9.1999 voimaan tulleella lailla 6 a luku, joka sisältää sähkömarkkinoiden sopimuksia koskevia säännöksiä. Säännökset koskevat muun muassa sähköntoimituksen keskeytymistä.

Sähköturvallisuuslaissa ei ole erityissäännöksiä sähkönjakelun keskeytymisen aiheuttamista vahingoista. Koska sähkönjakelun keskeytyksistä on säädetty sähkömarkkinalaissa, kuluttajariitalautakunta katsoo, että vastuuta keskeytyksen aiheuttamasta vahingosta tulee sopimussuhteessa arvioida verkkosopimukseen sovellettavien verkkopalveluehtojen lisäksi sähkömarkkinalain perusteella.

Sähkömarkkinalain 25 a §:n mukaan 6 a luvun säännökset ovat sopimusehtoihin nähden toissijaisia, mutta kuluttajasuhteissa niistä ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi.

Sähkömarkkinalain 27 c §:n mukaan sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu, sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Asiassa sovellettavien verkkopalveluehtojen (VPE 2010, voimassa 1.1.2011 alkaen) kohdan 10.5. mukaan toimitustapaa arvioitaessa on otettava huomioon, että verkkopalvelulta ei voida edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille. Jollei toisin ole sovittu, verkkopalvelussa on virhe, jos verkkopalvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Verkkopalvelun keskeytymisestä johtuvaa virheellisyyttä arvioidaan kokonaisuutena.

Verkkopalveluehtojen mukaan arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa se, että poikkeuksellinen luonnonolosuhde voi aiheuttaa keskeytyksen sähköntoimitukseen. Ehtokohtakaan ei merkitse sitä, että keskeytyksen johtuessa poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta kyseessä ei voisi olla sähköntoimituksen virhe.

Sähkömarkkinalain esitöissä (HE 162/1998) todetaan poikkeuksellisista luonnonolosuhteista seuraavaa: "Kun kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, esimerkiksi voimakas myrsky, myös sähkönkäyttäjä on useimmiten tästä tietoinen. Virhearviointi tulee tällöinkin tehdä yksittäisen tapauksen olosuhteiden perusteella eikä ehdotonta tuntirajaa ole tarkoituksenmukaista asettaa. Kohtuullisen lyhyttä keskeytystä ei ole näissä tapauksissa pidettävä virheenä. Jos keskeytys kestää pitkään, shkönkäyttäjän kannalta ei kuitenkaan voida pitää kohtuullisena, ettei hän saa lainkaan hyvitystä. Tällaisessa tapauksessa sähköntoimituksessa on virhe."

Virhearvioinnissa huomioon otettavia olosuhteista ovat sähkömarkkinalain esitöiden mukaan muun muassa keskeytyksen vaikutukset sähkönkäyttäjälle. Tähän liittyy se, onko sähkönkäyttäjän käyttämä lämmitys tai elintarvikkeiden säilyttäminen riippuvainen sähköstä ja onko kyseessä vapaa-ajan vai vakituinen asunto. Vapaa-ajan asunnolla tapahtuva keskeytys voi olla huomattavankin pitkä ilman, että kyseessä on virhe.

Sähkömarkkinalain 27 c § ei poissulje virhemahdollisuutta ylivoimaisen syyn perusteella. Kuluttajariitalautakunta onkin ratkaisukäytännössään katsonut, että virhesäännös koskee myös voimakkaan myrskyn aiheuttamia keskeytyksiä (dnro 02/39/1 ja dnro 02/39/1537). Vaikka sääolosuhteiden aiheuttamien keskeytysten taustalla olevat luonnonilmiöt ovat jakeluverkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot ovat luonteeltaan jakeluverkkotoiminnalle tyypillisiä tapahtumia. Sähköyhtiö on toimittanut lautakunnalle meteorologin raportin sääolosuhteista k.o. alueella 1.6.2011. Lautakunta katsoo, ettei kyseinen lausunto osoita, että kyseessä ollut ukkosmyrsky olisi ollut poikkeuksellinen luonnonolosuhde, mikä voisi vaikuttaa virhearvioinnissa.

Tässä tapauksessa sähkön saanti K:n vakituiseen asuntoon keskeytyi noin 22 tunnin ajaksi. K:n mukaan pakastimessa ja kylmiössä olleet 680 euron arvoiset elintarvikkeet menivät pilalle katkoksen aikana. Keskeytyksen syy ja olosuhteista saatu selvitys huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei keskeytystä voida pitää vähäisenä. Verkkopalvelussa on näin ollen virhe.

Sähkömarkkinalain 27 e §:n mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Keskeytyksestä aiheutunut pakasteiden ja jääkaapissa olleiden elintarvikkeiden pilaantuminen on välitön vahinko, minkä vuoksi verkkoyhtiön korvausvastuu ei edellytä tuottamusta sen puolella.

K on esittänyt, että hänelle aiheutui 680 euron suuruinen vahinko pilalle menneistä elintarvikkeista, mitä sähköyhtiö ei ole kiistänyt määrältään. Lautakunta katsoo selvitetyksi, että aiheutuneen vahingon määrä on 680 euroa, mikä sähköyhtiön tulee maksaa K:lle vahingonkorvauksena.

Lisäksi K on vaatinut 50 euron korvausta hänelle aiheutuneista puhelin-, postitus- ja materiaalikuluista. K ei ole eritellyt vaatimustaan tarkemmin. Lautakunta pitää muun selvityksen puuttuessa K:lle asian selvittämisestä aiheutuneista kuluista kohtuullisena korvauksena 10 euroa.

K on esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen viivästyskorkoineen. Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys. Lautakunta katsoo vaatimuksen menneen tiedoksi sähköyhtiölle viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun lautakunta on 28.7.2011 lähettänyt sille valituksen tiedoksi. Koronmaksuvelvollisuus alkaa näin ollen 3.9.2011. Maksettava korko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että sähköyhtiö maksaa

K:lle vahingonkorvauksena 690 euroa edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.10.2012