Asuinhuoneiston vuokrasopimus. Ilmanvaihto. Vuokranalennusvaatimus.

vuokrasopimus

Diaarinumero: 1152/83/11
Antopäivä: 10.08.2012

Vuokralainen vuokrasi 93 m² huoneiston 1.6.2010 alkaen toistaiseksi. Vuokrasopimuksessa osapuolet sopivat kuukausivuokraksi 734,70 euroa. Asiassa on riitaa siitä, onko vuokralaisella oikeus vuokranalennukseen asunnon puutteellisen ilmanvaihdon johdosta.

VAATIMUKSET

Vuokralainen vaatii vuokranantajalta 40 prosentin vuokranalennusta 1.6.2010-21.2.2011 väliseltä ajalta.

Vuokralaisen mukaan hän on kärsinyt hengitysvaikeuksista, minkä johdosta hän on alkanut epäillä vuoden 2010 lopulla, että huoneiston ilmastointi on puutteellinen. Asiaa selvittäessään vuokralainen on saanut kertomansa mukaan tietää, että asunnossa on tehty edellisen vuokralaisen asuinaikana terveystarkastus 23.6.2009, jolloin on selvinnyt, että asunnon ilmanvaihto on puutteellinen. Terveystarkastuksessa annetuista toimenpidesuosituksista huolimatta vuokranantaja ei ole vuokralaisen mukaan ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. Vuokralainen katsoo, että puutteellinen ilmastointi on terveysriski.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vuokralaisen vaatimukset.

Vuokranantajan mukaan vuokralainen on ilmoittanut isännöitsijälle 27.12.2010, että huoneiston sisäilmanvaihdossa saattaa olla ongelmia. Vuokranantaja toteaa, että huoneistossa on koneellinen kaksinopeuksinen huippuimureilla toimiva poistoilmanvaihto ja ikkunoissa on korvausilmaventtiilit. Vuokranantajan mukaan ilmastointi on ollut toiminnassa siten, että ilmastoinnin täysi teho on ollut päällä klo 7-8 ja klo

17-20. Ilmastoinnin puoliteho on ollut poissa käytöstä sähkövian vuoksi. Vuokranantaja toteaa, ettei ilmastointihormeja ole nuohottu terveystarkastajan käynnin 23.6.2009 jälkeen. Edellinen nuohous on tehty vuonna 2004 suositellun nuohousvälin ollessa

10 vuotta. Vuokranantaja kertoo asunnon poistoilmaventtiilien olleen likaiset, mutta toteaa, että niiden puhtaanapitovastuu on asukkailla. Myös korvausilmaventtiilit ovat olleet vuokranantajan mukaan likaiset vuokralaisen muuttaessa asuntoon. Kyseisten venttiilien puhtaanapito kuuluu vuokranantajalle ja niiden puhdistustarve on vuokranantajan mukaan muutaman vuoden välein.

Tehostetun ilmanvaihdon johdosta hormien likaisuus ei ole ollut vuokranantajan mukaan este ilman virtaamiselle. Poistoilmanvaihtohormien likaisuus ei myöskään aiheuta vuokranantajan mukaan terveyshaittaa, koska ilmavirtaus on ulospäin. Lisäksi vuokranantaja on todennut, että likaiset korvausilmaventtiilit haittaavat ulkoilman virtausta sisään. Kyseisissä venttiileissä on kuitenkin suodatin, joka estää epäpuhtauksien virtaamisen sisäilmaan. Vuokranantaja toteaa, että kaikki puutteet on korjattu 21.2.2011 mennessä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Lain 23 §:n mukaan vuokralaisella on oikeus saada vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Tämän momentin mukaista oikeutta ei ole aikaisemmasta ajankohdasta kuin siitä, jolloin vuokranantaja on saanut tiedon vuokrasuhteen aikana ilmenneestä huoneiston kunnon puutteellisuudesta.

Asiassa on riitaa siitä, onko vuokralaisella oikeus vuokranalennukseen asuinhuoneiston ilmanvaihdon puutteellisuuksien johdosta.

Asiassa esitetystä aineistosta ilmenee, että asunnossa on suoritettu 23.6.2009 terveystarkastus, jossa ilmanvaihdon on todettu toimivan heikosti. Edelleen tarkastuksessa on todettu, että korvausilmaventtiilit ja poistoilmanvaihtoventtiilit ovat olleet likaiset ja pistorasioiden kautta on tullut vuotoilmaa sisään. Tarkastuksessa on mitattu koneellinen poistoilmanvaihto, joka ei ole tällöin ollut lainkaan päällä. Tarkastusraportissa jatkotoimenpiteiden osalta on todettu, että asuntoon on järjestettävä oikein mitoitettu poistoilmanvaihto ja korvausilmaventtiilit on puhdistettava. Edelleen on todettu, että puutteellinen ilmanvaihto saattaa aiheuttaa vuotoilman kulkeutumisen rakenteiden kautta sisätilaan. Vuotoilman mukana sisäilmaan kulkeutuu myös epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Vuokralainen on muuttanut asuntoon 1.6.2010 ja epäillyt ilmanvaihdon puutteellisuutta vuoden 2010 lopulla ja ilmoittanut asiasta isännöitsijälle 27.12.2010. Vuokranantaja on myöntänyt, että ilmastoinnin puoliteho on ollut poissa käytöstä sähkövian vuoksi. Ilmastointihormeja ei ole myöskään nuohottu terveystarkastajan käynnin 23.6.2009 jälkeen. Edellinen nuohous on tehty vuonna 2004 suositellun nuohousvälin ollessa 10 vuotta. Asunnon poistoilmaventtiilit ja korvausilmaventtiilit ovat mys olleet likaiset. Vuokranantaja on poistoilmaventtiilien osalta vedonnut siihen, että niiden puhdistus kuuluu vuokralaisen vastuulle. Lautakunta kuitenkin katsoo, että vuokranantaja on vastuussa siitä, että huoneisto on asianmukaisessa ja siistissä kunnossa uuden vuokralaisen vuokrasuhteen alkaessa. Näin ollen lautakunta toteaa, että vuokranantajan olisi pitänyt huolehtia siitä, että poistoilmaventtiilit ovat olleet puhdistettuna vuokralaisen muuttaessa asuntoon.

Asiassa esitetyn aineiston perusteella lautakunta katsoo, ettei asunnossa ole tehty terveystarkastusraportin edellyttämiä ilmanvaihdon korjaus- ja puhdistustoimenpiteitä ennen vuokralaisen muuttoa huoneistoon, vaikka puutteiden voidaan katsoa olleen tällöin vuokranantajan tiedossa. Lautakunta katsoo, ettei vuokrahuoneisto ole ollut vaadittavassa kunnossa 1.6.2010-21.2.2011 välisenä aikana. Lautakunta harkitsee kohtuulliseksi vuokranalennukseksi tältä ajalta yhteensä

900 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että vuokranantaja maksaa vuokralaiselle 900 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.8.2012