Asumisoikeusasunto. Asunnon parannustyöt.

asumisoikeusasunto

Diaarinumero: 93/83/11
Antopäivä: 12.07.2012

Vuokralaiset asumisoikeuden haltijoina ja vuokranantaja talonomistajana tekivät 90 m²:n suuruista asuinhuoneistoa koskevan asumisoikeussopimuksen 30.12.1996. Asumisoikeus alkoi 1.11.1997 ja vuokralaiset maksoivat asumisoikeusmaksuna 92 564 markkaa eli noin 15 567 euroa ja vastiketta 726,42 euroa. Huoneiston hallintaoikeus päättyi 28.2.2011. Vuokralaiset ovat vaatineet vuoden 2010 lopulla korvausta huoneistossa tehdyistä muutostöistä, jotka ovat koskeneet tammiparkettilattiaa ja kosteiden tilojen kaakelointia.

VAATIMUKSET

Vuokralaiset vaativat 1 000 euroa korkoineen.

Vuokralaisten mukaan vuokranantajan on korvattava heille osa asunnon parannustöinä tehdyn parketin (alakerta ja yläkerran eteinen) sekä sauna- ja pesutilojen lattioiden kaakeloinnin kustannuksista. Vuokralaisten mukaan mainitut parannustyöt ovat nostaneet asunnon arvoa ja helpottaneet sen markkinointia.

VASTAUS

Vuokranantaja kiistää vuokralaisten vaatimukset.

Vuokranantajan mukaan hallituksen vahvistamissa toimintasäännöissä on määritelty vuosittainen poistomenettely, jonka mukaan kohtuulliseksi hyväksyttyjen parannusten hankintahinnat lasketaan yhteen ja yhteenlasketusta summasta tehdään 25 prosentin vuosittaiset poistot edellisen vuoden jäännösarvosta. Mikäli poistojen jälkeen parannusten arvo ei ylitä 170 euroa, ei parannusten arvoa enää huomioida luovutushinnassa. Lisäksi vuokranantaja on todennut, että ennen kiinteistön valmistumista on 14.5.1997 pidetty asukkaiden kokous, jossa on esitelty kyseinen vuosittainen poistomenettely. Näin ollen vuokranantaja katsoo, että vuokralaiset ovat jo tällöin tulleet tietoisiksi, missä ajassa heidän tekemänsä muutostyöt kuoleentuvat.

Vuokranantajan mukaan alkuperäinen muutostöiden hinta on ollut 11 797 markkaa eli noin 1 984 euroa. Muutostyö on tehty vuonna 1997, jolloin 25 prosentin poistoilla hankintamenot ovat kuoleentuneet vuonna 2006. Vuokranantaja myös toteaa, ettei vuokralaisten suorittamilla muutostöillä voida katsoa olevan enää 13 vuotta vanhassa asunnossa arvoa korottavaa vaikutusta.

RATKAISU

Asumisoikeusasunnoista annetun lain 3 luvun 12 §:n mukaan asumisoikeuden haltijalla, joka talon omistajan luvalla on tehnyt huoneistossa tarpeellisia kunnossapitotöitä, on oikeus saada niistä talon omistajalta kohtuullinen korvaus.

Lain 5 luvun 24 §:n mukaan luovuttajan tai häntä edeltäneiden asumisoikeuden haltijoiden huoneistoon tekemien tai hallinta-aikaan rahoittamien kohtuullisten parannusten arvoa määrättäessä on otettava huomioon parannustöistä aiheutuneet kustannukset, töiden ajankohta, niiden jäljellä oleva hyöty ja muut seikat.

Asiassa on riitaa siitä, onko vuokranantajan maksettava vuokralaisille 1 000 euron korvaus asuntoon tehdyistä parannustöistä, jotka ovat koskeneet parkettia sekä kosteiden tilojen kaakelointia. Vuokralaisten mukaan kyseiset parannustyöt ovat nostaneet asunnon arvoa. Vuokranantaja on puolestaan katsonut, etteivät noin 13 vuotta sitten tehdyt muutostyöt enää vaikuta asunnon arvoon. Lisäksi vuokranantaja on todennut käyttäneensä toimintasääntöjensä mukaista poistomenettelyä, jonka mukaan hankintamenot ovat kuoleentuneet vuonna 2006.

Asiassa esitetystä aineistosta ilmenee, että vuokralaiset ovat olleet tietoisia vuokranantajan käyttämästä poistomenettelystä, jonka mukaan kohtuullisiksi hyväksyttyjen parannusten hankintahinnasta lasketaan 25 prosentin vuosittaiset poistot, edellisvuoden jäännösarvosta, ostohetkestä asumis- ja hallintaoikeuden päättymiseen. Mikäli poistojen jälkeen parannusten arvo ei ylitä 170 euroa, ei parannusten arvoa enää huomioida luovutushinnassa. Tätä laskutapaa käyttäen vuokralaisten hankintamenot olisivat kuoleentuneet vuonna 2006.

Lautakunnan arvion mukaan kyseinen laskutapa on varsin jyrkkä erityisesti muutaman vuoden ikäisten remonttien osalta. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa lautakunta ottaa kuitenkin huomioon, että muutostyön hankintahinta on ollut alle 2 000 euroa ja se on tehty vuonna 1997. Lautakunta katsoo, ettei noin 13 vuotta sitten tehdystä parketin ja kaakeleiden parannustyöstä voida katsoa olevan jäljellä sellaista hyötyä, joka oikeuttaisi korvaukseen.

Lautakunta ei suosita vuokralaisille hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.7.2012