Näytönohjaimen kauppa. Tavaran virhe. Kaupan purku. Palautettavan kauppahinnan määrä.

kaupan purkuvaatimus
tavaran virhe
näytönohjaimen kauppa

Diaarinumero: 882/32/11
Antopäivä: 21.05.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 15.9.2009 elinkeinonharjoittajalta (EH) 169 euron hintaisen näytönohjaimen, joka toimitettiin hänelle 22.9.2009. Postikulut olivat 12 euroa. Tuotteelle myönnettiin kahden vuoden takuu. Se vioittui joulukuussa 2010. Asiassa on riitaa palautettavan kauppahinnan määrästä.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja koko kauppahinnan eli 181 euron palautusta. Tuotteen takuu oli voimassa laitteen vioittumishetkellä.

Tuotetta ei ole enää mahdollista korvata uudella vastaavalla. Myyjä tarjoutui hyvittämään viallisesta tuotteesta 95 euroa. Ajan kulumisen vuoksi K on ehtinyt tilata uuden tuotteen muualta.

K:n mukaan myyjän tarjoamalla summalla ei ole mahdollista saada uutta korttia, joka vastaisi rikkoutunutta. Hän on kirjeessään esittänyt tästä tarkemman selvityksen. K:n mukaan hänelle ei ole tarjottu tilalle vastaavaa korttia.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen kaupan purusta.

K toimitti viallisen näytönohjaimen huoltoon. Kyseisen näytönohjaimen myynti on loppunut, joten K:lle ei ollut mahdollista toimittaa samanlaista uutta tuotetta. Kyseisiä näytönohjaimia ei myöskään korjata, joten myyjä tarjosi hänelle rahallista korvausta 95 euroa. Kyseinen summa on enemmän, kuin uudemmalla tekniikalla varustetun näytönohjaimen hinta (79 euroa). Rahallinen korvaus olisi tarjonnut K:lle mahdollisuuden valita mieleisensä tuotteen vioittuneen tilalle. Myyjä pitää tarjoamaansa rahallista korvausta yli 15 kuukautta käytössä olleesta näytönohjaimesta erittäin hyvänä ottaen huomioon tietokonekomponenttien nopean hinnanlaskun ja uusien mallien teknisten ominaisuuksien paranemisen. K saisi aiheetonta hyötyä, mikäli hänelle palautettaisiin koko kauppahinta. Myyjä on vastineessaan esittänyt tarkempaa selvitystä erilaisista näytönohjaimista ja niiden hinnoista.

K ei ole toimittanut puhelimitse eikä sähköpostitse tilinumeroa, johon tarjottu hyvitys olisi voitu maksaa. Hän ei ole vastannut myöskään 4.2.2011 lähetettyihin sähköpostiviesteihin, vaan on tehnyt valituksen suoraan kuluttajariitalautakuntaan.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään ja kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa 1) vaatia hinnanalennusta; tai 2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että K:n ostama näytönohjain on vioittunut takuuaikana noin vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua kaupanteosta. Kaupan kohteessa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe, jonka vuoksi K:lla on ollut oikeus vaatia myyjää oikaisemaan virheen siten, ettei oikaisusta aiheudu hänelle kustannuksia.

Koska uutta samanmerkkistä näytönohjainta ei ollut enää saatavana, tavaran vaihto virheettömään ei tullut kysymykseen. Myyjän mukaan kyseisiä näytönohjaimia ei myöskään korjata.

Koska virheen oikaiseminen ei ole mahdollista ja koska virhe ei ollut vähäinen, kauppa on purettava.

Kaupan purkamisen yhteydessä kumpikin sopijapuoli saa kauppalain 64 §:n nojalla vaatia, että vastapuoli palauttaa sen, mitä hän on vastaanottanut. Ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle korvauksen tavaran käytöstä saamastaan hyödystä.

Käyttöhyötykorvauksen määräksi lautakunta arvioi tässä tapauksessa 80 euroa. Palautettavaksi kauppahinnaksi jää siten 101 euroa.

Palautettavalle rahamäärälle ostajalla on oikeus saada tuottokorkoa. Tuottokorko määräytyy kauppalain 65 §:n ja korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti. Tuottokoron suuruus ajanjaksolla 1.7.2009-30.6.2011 on ollut 1 %. Ajanjaksolla 1.7.2011-30.6.2011 se on ollut 1 %. Ajanjaksolla 1.9.2011- 31.12.2011 se on ollut 1,5 % ja 1.1.2012 laken se on 1 %. Tuottokoron maksuvelvollisuus alkaa kauppahinnan maksupäivästä 22.9.2009.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa kaupan ja palauttaa K:lle näytönohjaimen hinnasta 101 euroa sekä suorittaa palautettavalle kauppahinnalle tuottokorkoa edellä mainitun mukaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.5.2012