Puhdistamon kauppa. Kotimyynti. Kaupan purkuvaatimus.

kaupan purkuvaatimus
kotimyynti

Diaarinumero: 479/37/11
Antopäivä: 18.05.2012

Ostajat sopivat 29.6.2010 myyjän kanssa puhdistamon kaupasta

6 525 euron hinnalla. Puhdistamo toimitettiin ostajille 20.7.2010. Osapuolten allekirjoittaman kauppasopimuksen lisäksi myyjä antoi ostajille täyttämättömän kotimyyntiasiakirjan. Myöhemmin ostajat halusivat purkaa kaupan. Kyse on ostajien oikeudesta purkaa kotimyynniksi katsottava kauppa.

VAATIMUKSET

Ostajat vaativat myyjää purkamaan kaupan ja palauttamaan ostajien puhdistamosta maksaman kauppahinnan viivästyskorkoineen.

Kun ostajat tutkivat kaupan asiakirjoja marraskuussa 2010, he havaitsivat, että kotimyyntiasiakirjasta puuttuivat päiväys ja allekirjoitukset. He ottivat yhteyttä myyjään, koska heille oli myyty täysin sopimaton, suurta hoitoa vaativa laite. Heille ei lisäksi ole tarkoituksenmukaista hyötyä laitteesta.

VASTAUS

Myyjä katsoo, että asiakkaiden vaatimus kaupan purkamisesta ja rahojen palauttamisesta on perusteeton.

Yhtiön mielestä kotimyyntiasiakirja on kiinteä osa kauppakirjaa. Asiakkaat ovat myös todenneet, että kotimyyntiasiakirja on saatu. Näin ollen päivämäärät ja myyjäliikkeen tiedot ovat olleet asianmukaisesti samassa kokonaisuudessa.

Asiakkaat ovat olleet tietoisia, että kyseessä on kotimyynti ja he ovat tietoisia myös oikeuksistaan kotimyyntiin liittyen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 6 luvun 8 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan tai tämän asiamiehen on kotimyynnissä luovutettava kuluttajalle asiakirja (kotimyyntiasiakirja)joka on päivättävä ja josta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke ja sen hinta sekä muut sopimusehdot. Asiakirjassa on oltava maininta kuluttajalle 9-11 ja 21-25 §:n mukaan kuuluvista oikeuksista sekä ohjeet niiden käyttämistä varten. Kotimyyntiasiakirjan on oltava kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukainen.

Saman luvun 20 §:n mukaan jos kotimyyntiasiakirjaa ei ole toimitettu kuluttajille, sopimus ei sido kuluttajaa. Jos hän haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Myyjä ei ole täyttänyt kaupan yhteydessä kotimyyntiasiakirjaa. Kauppasopimuksesta on kuitenkin selvitettävissä kaupan solmimisen ajankohta. Koska kotimyyntiasiakirjaa ei oltu täytetty ja allekirjoitettu, ostajilla on ollut vuosi aikaa ilmoittaa myyjälle kaupan sitomattomuudesta.

Ostajat ovat ilmoittaneet todisteellisesti määräajan kuluessa kuluttajariitalautakunnan kautta vaatimuksensa irtautua sopimuksesta.

Korkolain 3 ja 7 §:ien mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa.

Vuotuinen viivästyskorko on 1.7.2009 lukien 8 %.

Ostajat ovat esittäneet kuluttajariitalautakunnan kautta vaatimuksensa myyjälle 2.2.2011 ja vaatimuksen on katsottava tulleen elinkeinonharjoittajan tiedoksi viimeistään 9.2.2011. Koronmaksuvelvollisuus on siten 9.3.2011 lukien.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä purkaa ostajien kanssa tekemänsä puhdistamon kaupan ja palauttaa heille laitteen 6 525 euron kauppahinnan viivästyskorkoineen 9.3.2011 lukien.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.5.2012