Pellettitakka. Laitteen teho. Tuotetiedot.

annetut tiedot
virhe

Diaarinumero: 2577/37/10
Antopäivä: 04.05.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti pellettipolttoisen kiertoilmapuhallintakan elinkeinonharjoittajalta (EH) syyskuussa 2008. Tuote maksoi 2 650 euroa. Sille myönnettiin kahden vuoden takuu. K oli tyytymätön laitteen toimintaan ja myyjätaho vaihtoi laitteen uuteen samanlaiseen. K on tyytymätön uudenkin laitteen toimintaan.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua. Uudessa takassa on samat viat kuin ensimmäisessäkin. Se ei syty, se savuttaa ja sen tuli sammuu itsekseen. Laitteen ohjelmat eivät toimi. Tulipesän arinaa joutuu tyhjentämään jopa useita kertoja päivässä, jolloin tuhkaa leviää huoneeseen.

Ensimmäinen takka vaihdettiin uuteen, kun myyjän edustajakaan ei saanut sitä syttymään.

Myyjän taholta NN tarkasti asennuspaikan ennalta ja piti sitä parhaana mahdollisena.

Liitteinä on myyntiesite sekä asennus- ja käyttöohjeet.

K:n mukaan esitetiedot/takka ovat virheellisiä seuraavilta osin:

- Laitteessa ei ole automaattista sytytys- ja sammutusjärjestelmää.

- Sen keraaminen lasi ei ole itsepuhdistuva.

- Takka ei toimi esitteen mukaisilla 3.1-9½ kW tehotasoilla eikä sen paloaika ole 40 tuntia. Tosiasiassa takka savuttaa ja sammuu nopeasti saavuttamatta termostaatilla asetettua lämpötilaa. Laitetta ei voi jättää esimerkiksi yöksi palamaan.

- Savukanavat ja lämmönvaihdin eivät ole helposti puhdistettavia. Kanavan avaaminen vaatii kuuden mutterin avaamista ja siinä oleva tiiviste on rikkoutunut käytöstä.

- Takkaa ei voi ohjelmoida toimimaan esimerkiksi päivittäin tai viikonloppuina, sillä se täytyy puhdistaa aina ennen uutta sytytystä.

Liitteenä on myös rakennuslupakuva. K:n mukaan siitä ilmenee, että lämmitettävä pinta-ala on 38 m2.

VASTAUKSET

MAAHANTUOJA:

NN ei muista tehneensä kohteessa ennalta mitään katselmusta. Asiakas tutustui tuotteeseen messuilla. Hänelle ilmoitettiin, että takka ei saa olla ylimitoitettu. Asiakkaan reklamaation jälkeen vuonna 2009 takka vaihdettiin uuteen. Maahantuoja sai alkuperäisen laitteen itselleen. Se oli hyvin likainen. Koekäytössä se kuitenkin toimi moitteetta. Ostajan valitettua myös uudesta laitteesta ilmeni, että ongelmat johtuvat asennuspaikasta. Takka on vain 29 m2 kokoisessa olohuone-eteistilassa, jossa on lämmitettävää ilmaa vain 72 m3. Tila on liian pieni tälle 9,5 kW takalle. Liian pienen lämmitystilan takia takka saavuttaa termostaatilla asetetun lämpötilan liian nopeasti, jolloin se ajautuu hätäsammutukselle tai käy jatkuvasti vain minimitehollaan, jolloin se nokeentuu tavallista enemmän. Tällöin tuloilma ei kierrä lasipinnan kautta puhdistaen lasia.

Takka on teholtaan 9,5 kW eikä sitä voi säätää toimimaan muilla tehoalueilla.

K on lisännyt pinta-alalaskelmaansa makuuhuoneen, joka on erotettu olohuoneesta paljeovella. Oviaukko ei kuitenkaan ole avoinna kattoon saakka, eikä makuuhuonetta voida laskea mukaan pinta-alaan.

Tilassa ei myöskään ole ilmanvaihtoa eikä korvausilman saantia muutoin kuin ikkunoiden kautta. Jos laitetta avattaessa sieltä leviää tuhkaa huoneeseen, tämä on osoitus sisäilman alipaineisuudesta ja korvausilman puuttumisesta.

Uudessakin takassa oli vähäisestä puhdistamisesta johtuvia vaurioita. Huonon palamisen takia laitteeseen syntyy karstaa.

Se vaatisi säännöllisen puhdistuksen.

Ensiksi myyty takka on voinut mennä vakavan käyttövirheen takia ohjauksen lukitustilaan (asiasta ei ole mainintaa käyttöohjeessa). Laite vapautuu tästä, kun se irrotetaan sähköverkosta. Näin on voinut käydä, kun laite on siirretty maahantuojalle.

Laite ei sovellu koko asunnon lämmittämiseen, mikä ilmeisesti on ollut K:n julki lausumaton tarkoitus. K:n olisi pitänyt ottaa ammattitaitoinen suunnittelija. Suunnittelija olisi varmasti ottanut huomioon esimerkiksi korvausilman saannin turvaamisen.

Liitteenä on valokuvia takoista.

EH yhtyy maahantuojan vastaukseen.

RATKAISUN PERUSTELUT

Tavaran kauppaa koskevan kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen;

3) olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin;

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi; sekä

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

12 a §:n mukaan tavarassa on myös virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

13 §:n mukaisesti tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Lautakunta arvioi tapausta seuraavasti:

Tapauksessa on jäänyt selvittämättä, onko myyjän edustaja etukäteen tutustunut käyttökohteeseen ja suositellut laitteen hankintaa. Tässä tilanteessa laitteen valinnassa mahdollisesti tehtyä virhettä on arvioitava niiden tietojen pohjalta, joita myyjän, valmistajan tai maahantuojan taholta laaditussa ja annetussa tuoteinformaatiossa on annettu.

Asennus- ja käyttöohjeessa ei ole muuta mainintaa laitteelle soveliaista lämmitettävän tilan kuutio- tai neliömetrimääristä, kuin että lämmitettävä alue voi olla enintään 300 m3. Teknisissä tiedoissa laitteen suorituskyvylle ilmoitetaan minimi- ja maksimiarvot nimellisen termokemiallisen kapasiteetin (2,5-9,5 kW), kokonaistehon (2,1-8,6 kW) ja käyntitehon (1,8-7 kW) osalta. Edelleen ohjeessa ilmoitetaan olevan mahdollisuus tehon asetukseen (viisi tasoa).

Lautakunta katsoo, että näiden tietojen perusteella tuotteen tehon on voinut olettaa olevan säädettävissä melko laaja-alaisesti vastaamaan eri käyttökohteiden tarpeita. Lautakunta pitää lisäksi rakennuslupakuvasta ilmeneviä huonealoja sinällään asuinrakennuksille tyypillisenä. Lautakunta pitää lähtökohtana, että kotitalouskäyttöön tarkoitetun, perinteistä takkaa korvaavan tulisijan on voinut mitoituksensa puolesta olettaa toimivan tarkoitetulla tavalla tässäkin käyttökohteessa.

Vastauksen perusteella säätömahdollisuutta ei kuitenkaan ole, ja laite on liian suuritehoinen toimiakseen kohteessa.

Näin ollen laite ei sovellu tarkoitukseen, johon sellaisia tuotteita yleensä käytetään. Koska käytön rajoituksista ei ole elinkeinonharjoittajan taholta etukäteen ilmoitettu, kyse on tavaran virheestä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran.

19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa:

1) vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta; tai

2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Ostajalla ei kuitenkaan ole 1 momentin mukaista oikeutta:

1) jos virhe on syntynyt kyseisestä elinkeinonharjoittajasta riippumattomasta syystä sen jälkeen, kun hän luovutti tavaran edelleen;

2) siltä osin kuin vaatimus perustuu muun kuin kyseisen elinkeinonharjoittajan antamaan sitoumukseen, joka asettaa ostajan parempaan asemaan kuin tämän luvun säännökset ilman mainittua sitoumusta; eikä

3) siltä osin kuin vaatimus koskee hinnanalennusta tai kauppahinnan palauttamista ja ylittää määrältään sen, mitä kyseisen elinkeinonharjoittajan oma sopijapuoli olisi voinut vaatia samalla perusteella, jos näiden välisen sopimuksen mahdollisia rajoittavia ehtoja ei oteta huomioon.

Asiakkaalle on jo toimitettu uusi tuote, mutta ongelmaa ei ole voitu tällä poistaa. Tässä tilanteessa ostajalla on oikeus kaupan purkuun.

Koska virhe ja ongelmat ovat ilmenneet heti laitteen käyttöönoton myötä, ostajan ei voi katsoa saaneen laitteesta käyttöhyötyä, joka olisi huomioitava palautettavan kauppahinnan vähennyksenä.

Lautakunta toteaa, että ilmeisesti myös kohteen ilmanvaihto on riittämätön tulisijalle. Perusongelmana, jota ei voi korjata tuloilmakanavalla, on kuitenkin laitteen liiallinen teho, joten ilmanvaihdon puutteet eivät vähennä ostajan oikeuksia. Lisäksi lautakunta toteaa, että käyttöohje antaa epäselvän ja harhaanjohtavan kuvan siitä, mitä vaatimuksia laite asettaa ilmanvaihdolle. Käyttöohjeen mukaan (s.10) "Lämmittimemme tulisi asentaa huoneisiin, joissa ei ole laitteistoa toimimassa ilmatiiviissä olosuhteissa suhteessa huoneilmaan taikka huoneisiin, joissa laitteisto asettaa huoneen vakuumiin suhteessa ulkoilmaan ja siten aiheuta ongelmia huonon vedon vuoksi." Ohje on epäselvä, mutta sanamuotonsa perusteella sen voi ymmärtää suosittavan laitteiston asentamista huoneisiin, joissa laitteisto asettaa huoneen vakuumiin eli umpioon suhteessa ulkoilmaan. Lautakunta pitää näin muotoiltua ohjetta sopimattomana millekään polttoainetta polttavalle lämmittimelle, sillä tällaiset laitteet vaativat aina korvausilmaa palotapahtumaan.

Lautakunta pitää asianmukaisena, että käyttöohje korjataan vastaamaan sen ilmeistä alkuperäistä tarkoitusta.

Vastuu kaupan purkamisesta kuuluu tuotteen myyneelle EH:lle sekä 31 §:n mukaisin rajoituksin aiemmalle myyntiportaalle eli maahantuojalle.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa kaupan purkua. EH:n tulee palauttaa tuotteesta maksettu kauppahinta 2 650 euroa K:lle. Palautettuaan kauppahinnan myyjäliikkeellä on oikeus saada pellettitakka haltuunsa.

Maahantuoja vastaa kaupan purkamisesta ja kauppahinnan palauttamisesta yhteisesti EH:n:n kanssa sillä määrällä mikä tuotteen hinta oli näiden elinkeinonharjoittajien välisessä sopimuksessa.

Lautakunta pitää lisäksi asianmukaisena, että laitteen käyttöohje korjataan vastaamaan sen ilmeistä alkuperäistä tarkoitusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.5.2012