Tavarantarkastus. Tavarantarkastajan siirtyminen osapuolen konsultiksi.

annetut tiedot
virhe
korvaus

Diaarinumero: 2776/37/10
Antopäivä: 04.05.2012

Elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) on tehnyt tavarantarkastuksen kuluttajan (K) taloelementtitalossa vuonna 2006. Elinkeinonharjoittaja on veloittanut tästä K:a 1 693,21 euroa. Lisäksi osapuolet sopivat eräistä konsultointipalveluista, joista EH on veloittanut erillisin laskuin 5 056,37 euroa.

K:lla on ollut kiistaa ja hän on tehnyt kuluttajariitalautakuntaan valitukset myös rakennuksen hänelle toimittanutta XX Oy:tä sekä rakennuksessa korjauksia suorittanutta NN:aa vastaan. XX Oy:n osalta antamassaan päätöksessä lautakunta on katsonut, että osapuolet ovat jo sovintosopimuksella sopineet keskinäiset kiistansa kertakaikkisella korvauksella. OO:ta koskeneen valituksen käsittely on päätetty, kun K on ilmoittanut siirtävänsä asian tuomioistuimeen.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH maksaa hänelle 33 947,01 euroa. Lisäksi hän vaatii korvausta siivouksesta ym. 3 095,32 euroa ja korvauksen menetetystä 10 prosentin alennuksesta XX Oy:n osalta.

Sopimus oli tavarantarkastuksesta ja rakennusvirheiden korjauksen lopputarkastuksesta. Asiassa on ilmennyt muun muassa luottamusaseman väärinkäyttöä, oman taloudellisen edun tavoittelua ja sisällöltään virheellinen lausunto. EH:n menettely on ollut sopimuksenvastaista ja se on tuhonnut

K:n neuvottelut talotehtaan kanssa. Raportit ovat jääneet hyödyttömiksi.

Ensimmäisen tavarantarkastuksen jälkeen EH kehotti K:n ryhtymään erinäisiin korjauksiin. Hän suostui myös korjausten lopputuloksen tarkistamiseen, jos tämäkin toimeksianto tehtäisiin tavarantarkastuksena. EH järjesti OO:n tekemään korjauksia. OO:n kanssa tuli paljon ongelmia, eikä EH toimittanut sellaista loppuraporttia jossa kohdetta olisi arvioitu aiempaan tavarantarkastusraporttiin nähden. EH:n toiminta aiheutti K:lle merkittäviä vahinkoja. XX Oy:n lakimiehen mukaan talotehdas tulisi mahdollisessa oikeudenkäynnissä riitauttamaan EH:n aseman puolueettomana tavarantarkastaja, koska tavarantarkastajalla ei ole oikeutta tarkastajan ominaisuudessa toimia välimiehenä, konsulttina tai muussa tehtävässä, jossa hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa ja luotettavuutensa voisi vaarantua.

K joutui teettämään kohteessa uuden tavarantarkastuksen toisella tarkastajalla. EH laati myös laskutuksen ja kilometrikorvaukset väärin, eikä hän ole hoitanut laskuttamiaan töitä.

LIITTEITÄ

- EH:n tavarantarkastuskertomus 4/2006

- mittausraportit

- osapuolten välistä yhteydenpitoa

- valokuvia

- tositteita

- tavarantarkastuskertomus 1/2009

VASTAUS

K vaatii EH:lta korvauksia samoista K:n ja XX Oy:n välisistä asioista, jotka K on jo sopinut talotehtaan kanssa. EH katsoo, että talotehtaan kanssa jo sovitun korvauksen tulee riittää.

EH ei vastaa myöskään niistä urakoista, jotka K on eri urakoitsijoiden kanssa sopinut. K johti näitä töitä. EH myi hänelle konsulttipalveluja.

RATKAISUN PERUSTELUT

Elinkeinonharjoittajan suoritukseen sovellettavan kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa.

Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

13 §:n mukaan palveluksessa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon.

Palveluksessa on niin ikään virhe, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta 1 momentissa tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

14 §:n mukaan jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle.

Jos toimeksisaaja laiminlyö tämän pykälän mukaiset velvollisuutensa, palveluksessa on virhe.

Luvun 19 ja 20 §:n mukaisesti tilaajalla on virheen johdosta oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Tavarantarkastusta koskevan ohjesäännön 10 §:n mukaan tavarantarkastajan on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti ja huolellisesti. Erityisesti hän ei saa ottaa vastaan ohjeita tai mennä sitoumuksiin, jotka vähentäisivät hänen puolueettomuuttaan tai vaikuttaisivat hänen lausuntojensa sisältöön eikä käyttää asemaansa tai tehtäväänsä asiattoman edun tavoittelemiseksi.

Tavarantarkastajalla ei ole oikeutta tarkastajan ominaisuudessaan toimia välimiehenä, konsulttina tai muussa tehtävässä, jossa hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa ja luotettavuutensa voi vaarantua.

Lautakunta arvioi nyt käsiteltävää tapausta seuraavasti: XX Oy:n taholta on ilmoitettu, että EH:n tavarantarkastuksen näyttöarvo tullaan tarvittaessa kiistämään, koska EH on kiistan kestäessä ryhtynyt suorittamaan K:lle rakennuttamiseen liittyviä konsulttipalveluja, luopuen näin tavarantarkastustoimintaan liittyvästä puolueettomuudesta. Lautakunta pitää tätä näkökulmaa perusteltuna, ja katsoo EH:n toiminnan vähentäneen alkuperäisen tavarantarkastuksen hyödynnettävyyttä. Tapauksesta ei ilmene, että elinkeinonharjoittaja olisi selvittänyt tätä toimiinsa liittyvää riskiä tilaajalle kuluttajansuojalain edellyttämin tavoin. Kyse on näin ollen virheestä.

Lautakunta pitää EH:n vuonna 2006 tekemää tavarantarkastusta muutoin asianmukaisena. Lautakunta katsoo myös jääneen selvittämättä, että EH:n laskutuksessa ja sen perusteissa olisi muutoin huomautettavaa.

Sitä, missä määrin edellä käsitelty virhe on lopulta vaikuttanut K:n oikeuksiin, ei voida tarkoin todentaa. K:n ja talotehtaan väliset kysymykset on ratkaistu sovintosopimuksin, eikä lautakunta pidä mielekkäänä pyrkiä arvioimaan, olisiko jokin toinenkin lopputulos ollut tässä kiistassa mahdollinen. Tässä tilanteessa lautakunta pitää asianmukaisena, että EH palauttaa K:lle vuonna 2006 tehdyn tavarantarkastuksen palkkiosta 900 euroa, mikä vastaa noin puolta K:lta laskutetusta määrstä.

Enempiin korvauksiin lautakunta ei katso olevan aihetta.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 900 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.5.2012