Pihanrakennustyöt.

annetut tiedot
virhe
välittäjän vastuu
käyttötarkoitus
korvaus
hinta
apulainen

Diaarinumero: 2676/37/10
Antopäivä: 04.05.2012

Elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) on tehnyt salaojitus- ja pihanrakennustöitä kuluttajien (K) asuinkiinteistöllä. Suullinen sopimus töistä tehtiin alkukesästä 2009. Elinkeinonharjoittaja veloitti suorituksestaan 20.10.2009 päivätyllä laskulla

12 203,65 euroa. Osapuolille on tullut kiistaa siitä, että kesällä 2009 tehty terassin kivetys liikkui ja kävi epätasaiseksi. EH on tehnyt kivetyksen pohjan kesäkuussa 2010

ja veloittaa siitä 1 901,84 euroa. Tätä laskua ei ole maksettu. Tilaaja katsoo, että kyse on alkuperäisessä työssä olleen virheen korjaamisesta.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH mitätöi kesän 2010 laskunsa ja antaa aiemmasta laskustaan hyvitystä 3 000 euroa. Lisäksi urakoitsijan tulee tehdä sovittu työ loppuun.

Alun perin urakoitsija ilmoitti työn hinnaksi 10 000 euroa. Lisäksi hän töiden kestäessä ehdotti laskun suuruudeksi 9 000 euroa, mutta kun tähän tekstiviestiin ei ymmärretty vastata, lasku nousi 3 000 eurolla. Laskutus on kohtuuton. Lisäksi suoritus on virheellinen: Kesällä 2009 tehty kivetys petti, koska sille ei ollut tehty riittäviä pohjatöitä. Kun asiasta valitettiin, urakoitsija väitti, että piha oli sopimuksen mukaisesti tehty murskeelle, ja että tilaajat olivat tämän jälkeen päättäneetkin muuttaneet terassin paikan kivetykselle. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Terassilla oli ollut ennestään betonilaatat, jotka haluttiin alusta pitäen korvata kivetyksellä. Terassialueella on pöytäryhmä. Kukaan ei pidä tiikkisiä pihakalusteita murskeella. Urakoitsija oli vienyt tilaajan jopa varastolleen katsomaan, kävisivätkö urakoitsijalla olevat betonikivet kohteeseen.

Lisäksi kivetys on vieläkin latomatta sisääntulon kohdalta.

Myös reunakivet ja saumaus on tekemättä.

Tilaaja on tyytymätön työn laatuun ja urakoitsijan toimintaan muutenkin.

NN:lle maksettiin hänen pyytämänsä melko suuri kivetyspalkka.

NN ilmoitti veloittavansa EH:n määräämän summan. Tilaajat katsovat, että heitä on harhautettu tässä asiassa. Kukaan ei puhunut heille Laitehuolto NN-nimisestä yrityksestä, vaan NN esiintyi EH:n työntekijänä.

Kivetyksen korjaaminen on lisäksi jätetty kesken.

LIITTEITÄ

- laskuja

- valokuvia

- pihasuunnitelma

- XX Oy:n lausunto pohjatöistä (31.8.2010). Sen mukaan käytetyillä kerrospaksuuksilla routiminen aiheuttaa laatoitukselle epätasaisuutta ja toiminnallisia haittoja. Korjausvaihtoehtoina on alapuolisten rakennekerrosten paksuuden lisääminen tai routaeristeen asennus.

VASTAUS

Vaatimukset kiistetään. Alun perin sovittiin talon salaojituksesta, rinteen loivennuksesta, vanhan laatoituksen poistosta ja sen tilalle murskeesta sekä pyykinkuivaustelineen alustan muutoksesta. Laskutus tapahtui tuntiperusteella. Asiakas ei tilannut kivetyksen pohjatöitä eikä kaivauksia kasveille. Kivetyksen on tehnyt Laitehuolto NN eikä EH vastaa siitä. Kun asiakas vuonna 2010 valitti kivetyksestä, asia selvitettiin K:lle. Hän ymmärsi tilanteen ja hänen kanssaan sovittiin korjauksesta. Laitehuolto NN poisti kivetyksen, EH teki kivetyksen pohjat ja Laitehuolto NN laittoi kivetyksen takaisin.

Alkuperäiselle laskulle tarjottiin kahta maksuerää joista ensimmäinen olisi ollut 9 000 euroa ja toinen 3 203,65 euroa. Kun tarjoukseen ei vastattu, koko summa laskutettiin kerralla. Laskulla oli 40 päivän maksuaika. Tähänkin laskuun sisältyi alennusta 1 915,67 euroa.

EH:n yrityksellä ei ole pihakiviä varastollaan. Nämä kivet olivat OO:n pihakiviä, jotka myydään asennettuna OO:n toimesta.

LIITTEITÄ

Laitehuolto NN:n kaksi selvitystä. Niiden mukaan NN oli kesällä 2009 EH:n alihankkijana tekemässä pihanparannusta K:lle. Heidän kanssaan oli sovittu pihan uusimisesta murskeelle. Kun pihatyöt oli saatettu lähes valmiiksi, asiakkaat pyysivät NN:ltä pihakivetyksen asennusta. He halusivat tätä, vaikka heille ilmoitettiin, että pohjatöitä ei ole tehty kivetystä varten. Sovittiin, että kivetys tehdään heidän omalla vastuullaan. Asiakkaan hankkimat kivet eivät olleet kaikki samanlaisia, mikä vaikuttaa laatoituksen epätasaisuuteen. Edelleen 8.6.2010 todettiin NN:n, EH:n ja K:n kesken että kivetys on liikkunut. Asiakkaan kustannuksella tehtävästä korjauksesta sovittiin EH:n vastauksen mukaisesti.

RATKAISUN PERUSTELUT

Elinkeinonharjoittajan mukaan tilaaja olisi ottanut työn epäonnistumisen riskilleen ja lisäksi hyväksynyt sen, että virhe korjataan tilaajan kustannuksella. Tästä seikasta on myös NN:n kirjallinen lausunto. Lausunnon mukainen ratkaisu voisi tulla myös NN:n hyväksi. Lautakunta katsoo tämän vähentävän olennaisesti lausunnon näyttöarvoa. Tässä tilanteessa lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että lausunnon ja vastauksen mukaisesta vastuun ja kustannusten jaosta olisi sitovasti sovittu. Asiaa harkitessaan lautakunta on ottanut huomioon myös, että kuluttajansuojalain 8 luvun 2 §:n mukaisesti sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä tilaajan vahingoksi, on lähtökohtaisesti mitätön.

Suoritukseen sovellettavan kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa.

Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

14 §:n mukaan jos sopimusta tehtäessä tai sen jälkeen osoittautuu, että palvelus, sen hinta, kohteen arvo ja ominaisuudet tai muut erityiset seikat huomioon ottaen ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen, toimeksisaajan on viipymättä ilmoitettava siitä tilaajalle. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle myös, jos palvelus ilmeisesti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tilaaja on kohtuudella voinut odottaa.

Jos toimeksisaaja laiminlyö tämän pykälän mukaiset velvollisuutensa, palveluksessa on virhe.

Lautakunta pitää selvitettynä, että itse kivetyksen teosta on sovittu toisen tahon kuin EH:n kanssa. EH ei ole myöskään veloittanut kivetystyöstä K:a.

Tapahtumienkuvauksen perusteella on pidettävä myös selvitettynä, että EH on sinällään tiennyt asiakkaiden tulevan teettämään terassilleen kivetyksen. Urakoitsija on muun muassa esitellyt tilaajalle kiviä tätä tarkoitusta varten. Tämä on tapahtunut kesällä 2009 eli ennen kuin suorituksesta on miltään osin veloitettu tilaajaa.

Tässä tilanteessa urakoitsijan olisi tullut todisteellisesti ilmoittaa tilaajalle, että terassin pohjaa ei ole tehty kivetystä varten, ja että kivetyksen onnistuminen on tästä syystä kysymyksenalaista. Näin ei ole tapahtunut, vaan urakoitsija on edesauttanut kivetyksen tekoa ja osoittanut sitä varten tekijäksi oman aliurakoitsijansa. Tässä tilanteessa urakoitsijan voi katsoa toimineen lisäksi välittäjän roolissa kivetystyön osalta.

Kuluttajansuojalain 12 luvun 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja, joka välittää kulutushyödykettä koskevan sopimuksen hyödykkeen tarjoajan lukuun, vastaa hyödykkeen hankkivalle kuluttajalle sopimuksen täyttämisestä 5 ja 8 luvun sekä kauppalain 41 §:n mukaisesti.

Alalla ammattimaisesti toimivan elinkeinonharjoittajan on tullut ymmärtää, että näin tehty kivetys ei vastaa tavanomaista hyvää laatua. Pohjatöiden puutteiden takia kivetyksen liikkumista ei voi pitää hänelle yllätyksenä. Kyse on virheestä, josta EH vastaa sekä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin takia että kivetystyön välittäjänä.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 17 §:n mukaisesti tilaajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa.

Luvun 18 §:n mukaan tilaajalla on oikeus vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia.

Luvun 20 §:n mukaisesti tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Lautakunta katsoo, että edellä esiteltyjen ja tilaajan eduksi pakottavien lainsäännösten mukaisesti tilaajalla on oikeus saada riidanalainen kesän 2010 korjaus maksutta. Lisäksi tilaajalla on oikeus vaatia korjauksen loppuun saattamista.

Lautakunta pitää urakoitsijan vuoden 2009 laskutusta muutoin asianmukaisena, eikä suosita siitä hyvitystä. Lautakunta katsoo myös jääneen selvittämättä, että urakoitsijan suorituksessa olisi muita hyvitykseen oikeuttavia puutteita.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu vaatimasta K:lta maksua vuonna 2010 tehdystä kivetyksen korjauksesta. Lisäksi elinkeinonharjoittajan tulee saattaa tämä korjaus valmiiksi tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana, mikäli työ on edelleen kesken.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.5.2012