Ilma-vesilämpöpumpun kauppa. Laitteen ominaisuuksista annetut tiedot. Aiemman myyntiportaan vastuu.

tavaran virhe
annetut tiedot
kaupan purkuvaatimus
markkinointitiedot
maahantuoja
aikaisempi myyntiporras

Diaarinumero: 756/37/201
Antopäivä: 25.04.2012

NN (jäljempänä ostaja) osti 31.3.2008 Sanyo CO2 ECO 4,5 kW -merkkisen ilma-vesilämpöpumpun asennustöineen 10.087,47 euron kauppahinnalla. Laitteen maahantuoja on Ahlsell Oy (jäljempänä maahantuoja).

Ostaja ja maahantuoja ovat erimielisiä siitä, vastaako laite siitä markkinoinnissa annettuja tietoja.

VAATIMUKSET

Ostaja vaatii maahantuojalta kaupan purkua sekä osto- ja asennuskustannuksien, yhteensä 10.087,47 euroa palauttamista. Laitteen ostohinta oli 7.198 euroa, putkiasennuksien osuus oli 2.208,91 euroa ja sähköasennuksien osuus 680,56 euroa.

Ostaja katsoo, ettei ko. ilma-vesilämpöpumppu vastaa ominaisuuksiltaan markkinointia ja siinä on seuraavia laatupuutteita:

1. Antoteho: Vastoin markkinointitietoja laite ei pysty ylläpitämään jatkuvaa 4,5 kW antotehoa -18 ºC asti.

2. Hyötysuhde: Laitteen hyötysuhde (COP) on -15 ºC:ssä merkittävästi heikompi kuin markkinoinnissa ilmoitettu 3.1.

3. Taloudellisuus: Vastoin markkinointitietoja laiteinvestointi ei maksa itseään takaisin nopeammin kuin maalämpö, eikä sen sähkönsäästö vastaa markkinoitua.

4. Äänitaso: Laitteen markkinointi on harhaanjohtavaa.

5. Toiminnallisuus: Vastoin markkinointitietoja laite ei pysty normaalikäytössä lämmittämään sekä taloa että käyttövettä.

Ostaja perustelee ilmoittamiaan puutteita kohdittain seuraavasti:

1. Esitteen tietojen mukaan laite pystyy toimimaan jatkuvasti -20 ºC lämpötilassa ja pystyy pitämään lämpötuoton vähintään 4,5 kW tasolla (valituksen liite 6). Toisen esitteen mukaan laitteen lämmöntuotto pysyy vakiona ulkolämpötiloissa +7 ºC - -18 ºC (valituksen liite 1, versio 2).

Ostaja on myös saanut 31.1.2008 sähköpostitse maahantuojan edustajalta mm. laitteen asennusohjeet, joissa laitteen antotehoksi todetaan tasainen 4,5 kW lämpötiloissa 7 ºC, 0 ºC, -7 ºC ja -15 ºC.

Laitteen tai kylmäaineen ominaisuuksista johtuu, että laite sulattelee alle -4 ºC lämpötilassa 10 minuuttia 20 minuutin välein eli 8 tuntia vuorokaudessa ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 85 %. Laite ei tuota lämpöä sulattelun aikana, vaikka kuluttaa sähköä. Laitteen antoteho ei ole mainostettu 4,5 kW, vaan sulatusten vuoksi noin 3.0 kW tunnille. Laitteen markkinointiaineistossa ei kuitenkaan todeta laitteen jatkuvasta sulattelusta mitään.

Maahantuoja on mitannut ostajan laitteen antotehon ja todennut sen antavan lämmitykseen keskimäärin 3,0 kW tehon, mutta ei pidä tätä virheenä, koska laite hetkellisesti tuottaa jopa 4,8 kW tehon silloin, kun se ei sulattele.

Ostaja ei missään vaiheessa osannut epäillä laitteen sopivuutta asennuskohteeseen. Missään maahantuojan markkinointimateriaaleissa ei ole mainintaa, että laitetta edes voisi alimitoittaa ja ostoajankohtana muita malleja ei ole ollut saatavilla. Esimerkkilaskemassa on mainittu sähkönkulutus 30 000 kWh, joka vastaa asennuskohteen laskennallista energiankulutusta vuodessa.

2. Laitteen markkinointiesitteissä (valituksen liite 2 ja 3) todetaan hyötysuhteeksi -15 ºC lämpötilassa 3.1. Käyttöohjeissa lukema on enää 1.8 (valituksen liite 4) ja todellisuudessa, sulatukset huomioiden laitteen hyötysuhde on noin 1.3. Sähkönkulutus on siis 139 % suurempi kuin on markkinoitu.

3. Esitetietojen mukaan laitteen suuren toiminta-alueen ansioista saavutetaan yhtä suuret energiansäästöt kuin vastaavantehoisilla maalämpöpumpuilla (valituksen liite 1) ja laite maksaa itsensä takaisin nopeammin kuin maalämpö (valituksen liite 5).

Laitteen antotehon ollessa markkinoitua kolmasosan pienempi ja sähkönkulutuksen ollessa yli kaksinkertainen markkinoituun verrattuna ei laite juurikaan säästä sähköä. Annetut tiedot ovat siten harhaanjohtavia.

4. Laitteen ulkoyksikön todellinen äänitaso on huomattavasti korkeampi kuin mitä markkinoinnissa todetaan (45 dB). Ostaja on desibelimittarilla suorittamassaan mittauksessa todennut mm. 22.3.2011 lämpötilassa + 3 ºC, että laitteen äänentaso 1 metrin päässä laitteen edessä oli 63 dB. Kovinta ääntä laite pitää pakkasella, jolloin kompressori toimii maksiminopeudella.

5. Esitetietojen mukaan laite mahdollistaa korkean veden lämpötilan, jopa yli +70 ºC, kun talvi on kylmimmillään ja lämpöpumppu pystyy tuottamaan koko rakennuksen lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden ympäri vuoden (valituksen liite 1).

Kun laitetta käytetään sekä talon että lämpimän käyttöveden lämmitykseen pitää siitä saada sekä noin 30 ºC lämpöistä vettä lattialämmitykseen että noin 55 ºC lämpöistä vettä lämpimäksi käyttövedeksi. Laitteen logiikka ei tähän kuitenkaan kykene, vaan se tuottaa joko vettä lattialämmitykseen, jolloin käyttövesi on kylmää tai lämpimäksi käyttövedeksi, jolloin talo kylmenee. Laite on siten väärin suunniteltu, eikä se sovellu markkinoituun käyttötarkoitukseen

Maahantuoja tai sen alihankkija on vaihtanut laitteeseen ohjelmiston kahdesti, mutta laitteen toiminta ei ole parantunut.

16.1.2012 päivätyssä valituksen täydennyksessä ostaja selvittää tekemiensä desibelimittausten tuloksia tarkemmin. Hän on mitannut laitteen äänitasoksi jopa 72 dB. Lisäksi hän ilmoittaa poistaneensa laitteen käytöstä ja asennuttaneensa tilalle maalämpöpumpun. Hän ilmoittaa, että riidanalaisen laitteen sähkönkulutus oli yli kolminkertainen maalämpöpumppuun verrattuna. Uusi laite on muutoinkin selvästi parempi.

VASTAUS

Maahantuoja kiistää ostajan vaatimukset.

Ostajan hankkimassa ilma-vesilämpöpumpussa ei ole virhettä, eikä kaupan purkamiselle siten ole perusteita. Kaikki maahantuojan julkaisema lämpöpumppua koskeva markkinointimateriaali ja siinä annetut tiedot perustuvat laitteen japanilaisen valmistajan Sanyon julkaisemaan materiaaliin. Maahantuoja vastaa vain tiedoista, jotka se tai Sanyo on antanut lämpöpumppua markkinoitaessa tai muutoin ennen kauppaa. Myyjänä ja asentajana tässä tapauksessa toiminut yritys ei ole maahantuojan virallinen koulutettu maahantuoja.

Valmistajan ilmoittamat laskennalliset tulokset on saatu puolueettomien mittauslaitosten valvomissa ja standardissa SFS-EN14511 määritellyissä testiolosuhteissa. Maahantuojan puolueettomilla mittauslaitoksilla teettämissä mittauksissa saadut tulokset eivät ole poikenneet valmistajan ilmoittamista arvoista. Ostaja on tiennyt tai ainakin hänen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että ilmoitetut tiedot perustuvat määrättyihin testiolosuhteisiin. Toiminta-arvot muuttuvat kulloinkin kyseessä olevien mittausmenetelmien ja käyttöolosuhteiden mukaisesti.

Maahantuoja kommentoi ostajan vaatimusperusteita kohdittain seuraavasti:

1. Maahantuoja kiistää esittäneensä markkinoinnissaan väitettä, jonka mukaan laite pystyisi ylläpitämään jatkuvaa 4,5 kW antotehoa -18 ºC asti. Maahantuoja ei ole myöskään koskaan markkinoinnissaan taannut, että lämpöpumppu pystyisi toimimaan jatkuvasti -20 ºC lämpötilassa ja pystyisi pitämään lämpötuoton vähintään tietyllä tasolla. Maahantuoja ei vastaa tällaisista, jonkun kolmannen tahon esittämistä väitteistä.

Vain ostajan esittämä valituksen liite 1 versio 1 koskee ostajalla olevaa laitemallia. Ostaja on vedonnut vaatimuksissaan esiteversioon 2, joka koskee syksyllä 2008 markkinoille tullutta uudempaa lämpöpumppumallia. Versiossa 2 annetut tiedot eivät siten ole voineet vaikuttaa kauppaan.

Maahantuoja ei kiistä valituksen liitteenä 5 olevassa maahantuojan julkaisemassa esitteessä sekä asennusohjeissa esitettyjä ko. laitemallia koskevia toiminta-arvoja.

Sulattelujaksoja ei oteta huomioon yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tietojen saamiseksi tarkoitetuissa standardiin EN14511 perustuvissa laboratoriotesteissä. Ostajan väite siitä, että kyseinen vanha 4,5 kW malli sulattelisi itseään enemmän kuin muut vastaavat laitteet, on virheellinen.

2. Lämpöpumpun käyttöohjeissa on ilmoitettu laitteen standardin EN15411 mukaisesti mitatut hyötysuhteet eri lämpötiloissa, kuten COP 1.8 lämpötilassa 15 ºC. Hyötysuhteen perusteena olevat testiolosuhteet on myös selkeästi ilmoitettu käyttöohjeissa, jotka ostaja on vahvistanut saaneensa. Ostajan ei ole itse mahdollista mitata tai todeta laitteistonsa hyötysuhdetta, vaan tämän voivat suorittaa ainoastaan asianmukaisen koulutuksen saaneet ammattihenkilöt tarkoitukseen soveltuvilla mittalaitteilla.

Ostajan valituksen liitteinä 2 ja 3 olevat otteet Sanyon internet-sivuilta koskevat uudempaa, syksyllä 2008 markkinoille otettua laitemallia. Kyseiset tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan, koska niitä ei ole ollut vielä kaupanteon ajankohtana saatavilla.

3. Markkinoinnissa esitetyt lausumat laiteinvestoinnin kannattavuudesta ja sähkönsäästöstä perustuvat ruotsalaisen Elbesparing -laskentaohjelmaan pohjautuvaan säästölaskelmaan ja pitävät siten paikkansa. Maahantuojan markkinointiesitteessä, valittajan liite 1 versio 1, on nimenomaisesti todettu tulosten olevan laskennallisia sekä yksilöity pohjana käytetty laskentaohjelma. Ostaja ei ole esittänyt mitään ulkopuolisia laskelmia tai muutakaan näyttöä väitteensä tueksi.

4. Maahantuoja kiistää että laitteen äänitasoa koskeva markkinointi olisi harhaanjohtavaa. Ostajan valituksen liitteenä 6 oleva dokumentti ei ole maahantuojan tai Sanyon julkaisema tai muutoinkaan markkinoinnissaan käyttämä, eikä maahantuoja vastaa siitä esitetyistä tiedoista.

Valituksen liitteenä 1 olevan esitteen versiossa 1 on ilmoitettu laitteen ulkoyksikön äänitasoksi 45 dB perustuen standardin EN14511 mukaisiin testiolosuhteisiin. Nämä testiolot on myös selkeästi ilmoitettu esitteessä. Valittajan itse tekemien mittausten luotettavuutta ei ole mahdollista todentaa.

5. Laite on nimenomaisesti suunniteltu rakennusten lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpöpumppuyksikkö tuottaa varaajayksikköön riittävän kuumaa vettä. Varaajasta otetaan vesi lämmityskiertoon ja lämmin käyttövesi puolestaan lämmitetään varaajan läpi kulkevalla käyttövesikierukalla. Lisäksi laitteistossa on varustuksena sähkövastukset, mikäli niitä tarvitaan tuomaan lisäenergiaa. Vastoin ostajan väitteitä lämpöpumpun logiikka kykenee ja on myös nimenomaisesti tarkoitettu tuottamaan lämmintä vettä sekä kiinteistön lämmitykseen että käyttövedeksi.

Maahantuoja on ostajan reklamaation johdosta tarkastanut kyseisen lämpöpumpun toiminnan sekä suorittanut asennuskohteessa asianmukaiset mittaukset. Mittauksessa on saatu kyseessä olevan lämpöpumpun antotehoksi 4.88 kW ja ottotehoksi 1,61 kW, joiden perusteella saatu hyötysuhde (COP) on lämpöpumpulle ollut 3.03 ulkolämpötilan ollessa 0 ºC. Mittausten mukaan lämpöpumpun toiminnassa ei ole mitään teknistä vikaa ja laitteen toiminta myös vastaa siitä markkinoinnissa annettuja tietoja.

Maahantuojan näkemyksen mukaan ostajan kohdalla on kysymys mitoitusvirheestä. Ostaja on hankkinut kiinteistön koko (215 m2 / 630 m3) ja lämmöntarve huomioon ottaen tehoiltaan riittämättömän laitteen. Maahantuoja ei katso olevansa vastuussa ostajan omista syistään tekemästä ostopäätöksestä. Asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi maahantuoja on kuitenkin valmis toimittamaan ostajalle tämän nykyistä lämpöpumppua vastaavan suurempitehoisen (9 kW) laitteen 2.500 euron korvausta vastaan. Korvaus koskee laitteiden välistä hinnaneroa ja asennuskustannuksia.

RATKAISUN PERUSTELUT

Tavaran kauppaa koskevan kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Luvun 13 §:n mukaan tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Luvun 19 §:n mukaisesti jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Ostajalla ei kuitenkaan ole 1 momentin mukaista oikeutta:

1) jos virhe on syntynyt kyseisestä elinkeinonharjoittajasta riippumattomasta syystä sen jälkeen, kun hän luovutti tavaran edelleen;

2) siltä osin kuin vaatimus perustuu muun kuin kyseisen elinkeinonharjoittajan antamaan sitoumukseen, joka asettaa ostajan parempaan asemaan kuin tämän luvun säännökset ilman mainittua sitoumusta; eikä

3) siltä osin kuin vaatimus koskee hinnanalennusta tai kauppahinnan palauttamista ja ylittää määrältään sen, mitä kyseisen elinkeinonharjoittajan oma sopijapuoli olisi voinut vaatia samalla perusteella, jos näiden välisen sopimuksen mahdollisia rajoittavia ehtoja ei oteta huomioon.

Asiassa on erimielisyyttä siitä, vastaako ostajan hankkima ilma-vesilämpöpumppu ominaisuuksiltaan siitä ennen kaupantekoa annettuja tietoja.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että kaupanteon kannalta vaikutuksellisena ja arvioinnin kannalta merkityksellisenä voidaan tässä tapauksessa pitää ainoastaan sellaista markkinointimateriaalia, joka on esitetty ostajalle ennen kaupantekoa. Tällaista materiaalia ovat tässä tapauksessa ostajan valituksen liitteenä 1 esitetty esiteversio 1, valituksen liitteenä 5 esitetty maahantuojan esite sekä ko. laitetta koskevat asennusohjeet, jotka on lähetetty ostajalle sähköpostitse 31.1.2008.

Tässä materiaalissa on muun muassa seuraavia mainintoja laitteen ominaisuuksista: "Suunniteltu pohjolan kylmiin olosuhteisiin" ja "Lämmitysteho pysyy samana, jopa -20 ºC ulkolämpötilassa". Esitteessä olevan toimintakaavion mukaan CO2 lämpöpumpun teho on 4,5 kW -20 ºC asti. Samoin laitteen asennusohjeissa laitteen antotehoksi todetaan tasainen 4,5 kW lämpötiloissa 7 ºC, 0 ºC, -7 ºC ja -15 ºC. Liitteenä 1 olevassa esitteessä on lisäksi esitetty energiansäästölaskelma 30 000 kWh vuotuisella energiantarpeella ja energiansäästöksi on Helsingissä (5,6 ºC) ilmoitettu 15 800 kWh Elbesparing energiansäästöohjelman mukaan. Laitteen äänitasoksi on esitetiedoissa ilmoitettu 45 desibeliä 1 metrin päässä vapaassa kentässä.

Maahantuoja on todennut, että ilmoitetut tiedot perustuvat määrättyihin testiolosuhteisiin ja että toiminta-arvot muuttuvat mm. käyttöolosuhteiden mukaan. Sulattelujaksoja ei maahantuojan mukaan oteta huomion ko. testeissä.

Asiassa ei ole osoitettu, etteivätkö ostajalle ennen kaupantekoa annetut tiedot pitäisi paikkaansa testiolosuhteissa. Lautakunta pitää kuitenkin uskottavana ostajan esittämää selvitystä siitä, että talviolosuhteissa, lämpötilan ollessa pakkasen puolella ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea, kyseessä oleva laite käyttää noin kolmasosan käyttöajasta sulatteluun. Tuona aikana laite ei tuota lämpöä.

Sulattelusta johtuen laitteen pitkän aikavälin lämmöntuotto on näissä olosuhteissa noin kolmanneksen markkinointitiedoissa kerrottua pienempi ja sulattelujaksojen osuus huonontaa myös laitteen hyötysuhdetta. Missään ostajalle ennen kaupantekoa annetussa materiaalissa ei ole mainintaa sulattelujaksojen vaikutuksesta laitteen pidemmän aikavälin lämmöntuottoon ja hyötysuhteeseen todellisissa käyttöolosuhteissa.

Asiaa harkitessaan lautakunta pitää yhtenä lähtökohtana, että kohteen tulevaa energiankulutusta ei voida etukäteen varmuudella ennakoida millään uudella laitteistolla. Asiasta kuluttajille esitettävissä laskelmissa ja markkinointitiedoissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon kaikki keskeiset tiedossa olevat seikat, jotka todellisuudessa vaikuttavat laitteiston tehokkuuteen. Tällä asialla on merkitystä erityisesti sen takia, että tällaisen lämmitysjärjestelmän markkinoinnissa keskeinen peruste on sen tuoma energiansäästö.

Elinkeinonharjoittaja ei ole vastauksessaan edes väittänyt, että markkinoinnin mukainen teho ja energiansäästö olisivat saatavissa laitteen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

Lautakunta pitää edellä kerrotun johdosta laitteen markkinointitietoja harhaanjohtavina ja katsoo, ettei ostajan voida edellyttää ennen kaupantekoa varautuneen näin merkittävään poikkeamaan ilmoitetun ja todellisen lämmöntuoton ja hyötysuhteen välillä.

Lautakunta katsoo, että kyseessä oleva vesi-ilmalämpöpumppu ei tästä syystä ole vastannut ominaisuuksiltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, vaan siinä on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Lautakunta katsoo edelleen, että tätä virhettä ei ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä. Koska virhettä ei ole tehokkaasti oikaistu, ostajalla on oikeus purkaa kauppa.

Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että laitteen ulkoyksikön äänitaso olisi korkeampi kuin mitä ennen kaupantekoa annettujen tietojen perusteella on voinut olettaa. Ostajan ilmoitukset äänitasosta perustuvat hänen omiin tutkimuksiinsa eikä niiden tueksi ole esitetty puolueetonta asiantuntevaa selvitystä. Myöskään siitä, että laite ei pystyisi normaalikäytössä lämmittämään sekä taloa että vettä, ei maahantuojan esittämä vastanäyttö huomioon ottaen ole esitetty riittvää selvitystä. Nämä seikat eivät kuitenkaan vähennä edellä jo todetun virheen merkitystä.

Kaupan purkautuessa sopijapuolten tulee palauttaa saamansa sopimussuoritukset toisilleen. Ostajalle palautettavan kauppahinnan vähennyksenä on kuitenkin otettava huomioon hänen saamansa käyttöhyöty ja toisaalta ostajan eduksi on otettava huomioon hänen oikeutensa tuottokorkoon. Lautakunta harkitsee käyttöhyödyn määräksi 1 500 euroa, ottaen huomioon tuottokoron. Palautettavaksi hinnanosaksi jää siten 5 698 euroa, edellä esitellyn lainsäädännön mukaisesti kuitenkin enintään se määr, jolla Ahlsell Oy on myynyt laitteen vähittäismyyjälle. Ostajan tulee vastaavasti palauttaa laite Ahlsell Oy:lle.

Maahantuojan tulee lisäksi korvata ostajalle virheestä aiheutuneena vahinkona laitteen asennuskulut, yhteensä 2 889,47 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa kaupan purkua. Ahlsell Oy:n tulee maksaa ostajalle se hinta, jolla Ahlsell Oy on myynyt laitteen vähittäismyyjälle, enintään kuitenkin 5 698 euroa. Lisäksi Ahlsell Oy:n tulee korvata ostajalle virheestä aiheutuneena vahinkona pidettävät asennuskulut, yhteensä 2 889,47 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 25.4.2012