Matkapuhelinliittymä. Kuuluvuus. Vahingonkorvaus.

matkapuhelinliittymä
kuuluvuus

Diaarinumero: 3221/39/10
Antopäivä: 07.03.2012

Erimielisyys koskee matkapuhelinliittymän kuuluvuuspuutteen perusteella vaadittua vahingonkorvausta.

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi matkapuhelinliittymän elinkeinonharjoittajalta (EH) tammikuussa 2010. Keväällä 2010

K huomasi, että liittymällä ei ole kuuluvuutta Enontekiön kunnassa Näkkälän kylässä. Operaattori ei parantanut alueen kuuluvuutta K:n yhteydenotoista huolimatta.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH saattaa Näkkälän kylän alueen kuuluvuuden piiriin. Lisäksi K vaatii, että EH korvaa hänelle aiheutuneen 800 euron vahingon, joka on syntynyt asian hoitamisesta ja

Pre paid-liittymän käytöstä.

K pyytää lautakuntaa ottamaan kantaa myös siihen, tuleeko EH:n toteuttaa sen ilmoittama peittoalueen kuuluvuushäiriön korjaus ilmoitetun jo kuluneen korjausajan kuluessa, tuleeko yhtiön yleensä korjata kuuluvuusongelma ja mikäli yhtiö ei suostu toimenpiteisiin kuuluvuuden parantamiseksi, kuinka kauan ja millä perusteilla K voi vaatia korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Lisäksi K tiedustelee, että mikäli hän vaihtaa operaattoria, onko EH vastuussa siihenastisista vahingosta ja kustannuksista ja siitä, että K joutuu vaihtamaan operaattoria hintavimmin ehdoin, eli kuinka kauan EH on vastuussa sopimuksen rikkomisesta.

K perustelee vaatimuksiaan pääpiirteissään seuraavasti.

Liittymää tilatessaan K varmistui siitä, että tarjottu palvelu kattaa koko Suomen. Hän tiedusteli nimenomaan, toimiiko puhelin kaikkialla Suomessa yleisten teiden peittämällä alueella, ja sai EH:lta myöntävän vastauksen. K ilmoitti operaattoria vaihtaessaan myös, että hänen toinen asuinpaikkansa on Enontekiössä. Liittymällä ei kuitenkaan ollut kuuluvuutta Enontekiön kunnan Näkkälän kylän keskellä. K teki operaattorille häiriöilmoitukset 29.3. ja 30.3.2010. Hänelle ilmoitettiin, että asia on korjattu, vaikka näin ei tosiasiassa ollut käynyt. Myöhemmin operaattori totesi, että K:n ilmoittama osoite on heikomman peiton alueella, mikä aiheuttaa ongelmia. K oli useasti yhteydessä EH:an ja vaati ongelman korjaamista. EH:n vastaus oli, että alueelle ei ole lähitulevaisuudessa tulossa verkon parannuksia, mutta asiakkaalla on oikeus purkaa määräaikainen sopimus. K ei kuitenkaan halunnut purkaa sopimusta. Liittymä toimii erinomaisesti muualla kuin Näkkälän kylässä.

EH ilmoitti K:lle kirjeessään 26.7.2010, että kyseiselle alueelle ei ole suunnitteilla parannusta ainakaan seuraavaan puoleen vuoteen. K katsoo, ettei kyseessä ole sopimusehdoissa tarkoitettu kuuluvuusalueesta päättäminen vaan puhelimen toimimattomuus kuuluvuusalueen keskellä. Operaattori voi K:n käsityksen mukaan hoitaa ongelman kuntoon lyhyessä ajassa eli EH:n kirjeessä mainitussa puolessa vuodessa. K katsoo, että operaattori on sidottu sopimukseen ja vastuussa aiheuttamastaan vahingosta, joka K:lle syntyy, jos kuuluvuusongelmaa ei korjata ja hän joutuu vaihtamaan operaattoria.

K:lle aiheutunutta vahinkoa osoittavat reklamaatioilmoittelu ja kirjoittelu asiassa, Pre paid-liittymän käyttö kylässä ja se menetys, joka seuraa mahdollista operaattorin vaihtoa aiheutuneen vaivan ja mahdollisten lisäkustannusten vuoksi. Korvattavan vahingon kohtuulliseksi määräksi K arvioi 800 euroa viivästyskorkoineen.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

EH viittaa matkaviestinverkon palvelujen palvelukohtaisiin toimitusehtoihin kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Toimitusehtojen kohdassa 2 todetaan, että EH käyttää matkaviestintäpalvelujen tuottamiseen valitsemiensa verkko-operaattorien matkaviestinverkkoja, joita sillä on oikeus muuttaa. Verkko-operaattorilla on oikeus päättää matkanviestinverkkojensa alueellisesta laajuudesta. Radiotekniikasta johtuen EH ei takaa palvelujen toimivuutta kaikkialla palvelujen peittoalueella. Mikäli matkaviestintäpalvelut eivät toimi kuluttaja-asiakkaan asuinalueella, on asiakkaalla oikeus irtisanoa liittymäsopimus. Yllä selostetut ehdot on toimitettu myös K:lle.

K:n liittymän toimintaongelmien syytä on selvitetty maaliskuussa 2010 tehdyillä vikailmoituksilla. Ensimmäisen vikailmoituksen perusteella aluetta palvelevaa tukiasemaa on päivitetty. Toisen vikailmoituksen perusteella on otettu yhteyttä alueen radioverkkosuunnittelijaan, jolta saadun tiedon mukaan kyseinen alue Enontekiön kunnassa kuuluu heikomman peiton alueeseen ja tämä aiheuttaa K:n liittymän toimintaongelmat. K:lle on kerrottu, ettei alueen kuuluvuuteen ole suunniteltu parannuksia lähiaikoina.

Väestötietojärjestelmän mukaan K:n kotipaikka on toinen.

EH:n käsityksen mukaan K:n valituksen kohteena oleva osoite Enontekiössä on K:n kyseisessä osoitteessa harvaan asutulla haja-asutusalueella sijaitsevan kesäasunnon osoite.

EH toteaa, että K:n liittymän toiminta kesäasunnolla Näkkälän kylässä on heikompaa kuin Enontekiön kunnan suurissa taajamissa. Alueen radioverkkosuunnittelijan mukaan kuuluvuuteen ei ole suunniteltu muutoksia tai parannuksia. Asia on kuitenkin luvattu ottaa huomioon tulevia parannuksia suunniteltaessa huomioiden myös kyseisen harvaan asutun alueen väestörakenne.

EH katsoo, ettei K:n vaatimiin hyvityksiin ole perusteita, koska edellä mainituissa toimitusehdoissa todetaan, ettei EH takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueella. Matkaviestintäverkossa voi yleisten tietoverkkojen ominaispiirteiden vuoksi esiintyä katvealueita. Lisäksi EH on mahdollistanut K:n liittymän siirtämisen toiselle operaattorille poistamalla liittymäsopimuksen määräaikaisuuden kesken sopimuskauden.

RATKAISU

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin. Lautakunta ei voi toimivaltansa rajoissa ottaa yleisemmin kantaa kuuluvuudenparannuskeinoihin, eikä esimerkiksi velvoittaa operaattoria suorittamaan tiettyjä korjaustoimenpiteitä. Lautakunta ei myöskään voi antaa neuvoja siitä, mihin hyvityksiin kuluttaja mahdollisesti voisi olla oikeutettu.

Tässä tapauksessa lautakunnan käsiteltävänä on kysymys siitä, onko K:n matkapuhelinliittymän toiminnassa virhe ja onko K:lla virheen perusteella oikeus vahingonkorvaukseen.

Matkapuhelinliittymäsopimuksessa on kyse viestintäpalvelusta, johon sovelletaan viestintämarkkinalain säännöksiä. Viestintämarkkinalain 67 d §:n mukaan viestintäpalvelun toimituksessa on virhe, jos viestintäpalvelun laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jollei toisin ole sovittu, viestintäpalvelun toimitus on virheellinen, jos:

1) viestintäpalvelu ei laadultaan vastaa laissa tai sen nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia;

2) viestintäpalvelun toimitus on muusta kuin 72 §:ssä tarkoitetusta syystä yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä; tai

3) viestintäpalvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja tai poikkeaa muutoin siitä, mitä käyttäjällä yleensä on vastaavan palvelun yhteydessä aihetta olettaa.

EH:n matkaviestinverkon palvelujen palvelukohtaisissa toimitusehtoissa kuluttaja- ja yritysasiakkaille todetaan, että radiotekniikasta johtuen EH ei takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueella.

Asiassa on riidatonta, ettei K:n puhelinliittymä toimi Enontekiön kunnassa Näkkälän kylässä K:n loma-asunnon osoitteessa. Muualla Enontekiön alueella liittymä toimii hyvin. K:n mukaan hänelle on luvattu liittymän kuuluvuus koko Suomessa, yleisten teiden peittämällä alueella. EH ei ole kiistänyt K:n esittämää liittymän hankinnan yhteydessä käydystä keskustelusta.

Lautakunta katsoo, että liittymää hankittaessa käydystä keskustelusta huolimatta K ei perustellusti ole voinut olla sellaisessa käsityksessä, että liittymä toimisi aina täysin ilman häiriöitä kaikkialla Suomessa. Matkaviestimet ovat harvoin täysin häiriöttömiä ja niiden luonteeseen voivat varsinkin harvaan asutuilla seuduilla liittyä tietyt kuuluvuusongelmat. Kuuluvuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi ympäristö ja maastonmuodot. Operaattori on toimitusehdoissaan rajannut vastuutaan tltä osin.

Saadun selvityksen perusteella K:n liittymä toimii moitteettomasti kaikkialla muualla paitsi suppealla alueella keskellä Näkkälän kylää. Lautakunta katsoo, ettei matkapuhelinliittymän toiminta tässä tapauksessa poikkea siitä, mitä käyttäjällä yleensä on vastaavan palvelun yhteydessä aihetta olettaa. Viestintäpalvelussa ei siten ole virhettä. Lautakunta katsoo myös, ettei K:n EH:n kanssa käymä kirjeenvaihto osoita, että EH olisi sitoutunut korjaamaan kuuluvuusongelman tiettyyn pivämäärään mennessä.

Edellä mainituin perustein kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.3.2012