Tietokoneen kauppa. Kovalevyn vioittuminen. Tiedostojen katoaminen. Varmuuskopiointi. Vahingon aiheuttaminen.

tietokoneen kauppa
varmuuskopiointi

Diaarinumero: 3953/32/10
Antopäivä: 13.02.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 12.9.2009 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) kannettavan tietokoneen 599 eurolla. Tietokoneen kovalevy vioittui 20.9.2010. Koneeseen vaihdettiin uusi kovalevy takuun nojalla, mutta tiedostoja ei voitu pelastaa. Valituksessa on kysymys siitä, onko K:lla oikeus saada vahingonkorvausta menettämistään tiedostoista.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjätahoa korvaamaan tiedostojen palauttamisesta aiheutuneina kuluina 1 500 euroa. Lisäksi hän vaatii korvattavaksi ulkopuolisen huoltoliikkeen veloittaman tietojenpelastuksen tarkistusmaksun 60 euroa sekä vanhan kovalevyn lunastushinnan 25 euroa. Kulukorvausvaatimus on siten yhteensä 85 euroa.

Kovalevyn lukupää oli palanut kiinni levypinnalle. Kovalevyn vioittuminen näin pahasti on harvinaista, ja tiedostojen palauttaminen on tavanomaista kalliimpaa. Asiakasta neuvottiin käyttämään palautuksessa Boot Recovery-levykettä, mutta se puuttui pakkauksesta. Uuden tietokoneen käyttäjän ei voi olettaa varmuuskopioivan jokaista tiedostoa joka päivä.

K on ammatiltaan kirjoittaja. Kovalevyllä on sellaisia tiedostoja, joita hän vielä tarvitsee.

VASTAUKSET

EH1 kiistää vaatimukset.

Tietokone on huollettu takuuseen vaihtamalla viallisen kovalevyn tilalle uusi, jolloin kone toimii normaalisti.

Elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) takuuehtojen mukaan rajoitettu takuu ei koske ohjelmien, datan tai siirrettävien tallennusvälineiden vahingoittumista tai menettämistä. Näiden varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Ostajan tulee huomioida se, että EH2 saattaa korvata takuuhuoltoon toimitetun laitteiston vastaavanlaisella korjatulla tuotteella, jolloin alkuperäiseen laitteistoon tallennettu data ei mahdollisesti ole enää ostajan käytettävissä.

Tärkeiden tiedostojen varmuuskopioinnin voidaan olettaa kuuluvan normaalina osana tämän päivän tietotekniikkaan. Asiakas on laimin lyönyt varmuuskopioinnin. Asiakas mainitsee olevansa kirjoittaja, jolloin voidaan vielä suuremmalla syyllä olettaa hänen tietävän varmuuskopioinnin tarpeellisuuden.

Kaikki asiakkaan kulut aiheutuvat varmuuskopioinnin laiminlyömisestä. Asiakkaan mainitseman Boot Recovery-levykkeen tarkoituksena on tietokoneen palauttaminen ostohetkellä olevaan tilaan, jos ohjelmistot menevät sekaisin. Kiintolevyn hajotessa levykkeestä ei ole apua.

EH2 kiistää vaatimukset.

Asiakasta pyritään neuvomaan ja muistuttamaan varmuuskopioiden ottamisesta ja tietojen mahdollisesta katoamisesta.

EH2 viittaa takuuehtoihin, joiden mukaan rajoitettu takuu ei koske ohjelmien, datan tai siirrettävien tallennusvälineiden vahingoittumista tai menettämistä. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla.

Kun asiakas soittaa asiakaspalveluun, hän kuulee nauhoitteen, jossa muistutetaan varmuuskopioiden ottamisen tärkeydestä ja siitä, että vastuu niiden ottamisesta on asiakkaalla.

Asiakas on toimittanut laitteen huoltoon EH2:n kuriiripalvelulla. Asiakkaalle lähetetyissä ohjeissa todetaan, että asiakkaan tulee huolehtia tiedostojensa varmuuskopioinnista ennen huoltoon toimittamista.

Asiakas on lunastanut viallisen kiintolevynsä tiedostojen pelastamista varten. Asiakkaalta on veloitettu tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut 25 euroa. Boot Recovery-levyke ei kuulu pakkaukseen. Tämä levy on mahdollista luoda, kun laite on otettu käyttöön. Levyn avulla laitteen käyttöjärjestelmä voidaan palauttaa siihen tilaan, missä se on tehtaalta toimitettaessa ollut.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos ei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Lain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Jos takuun on antanut joku muu kuin myyjä aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, tavarassa katsotaan tällöinkin olevan virhe 1 momentissa mainituin edellytyksin.

Asiassa on riidatonta, että kovalevy on vioittunut takuuaikana. Tietokone on korjattu vaihtamalla siihen uusi kovalevy.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Lain 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan taikka jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi sekä vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimuksen perustuvasta velvoitteesta.

Saman luvun tuotevahinkoja koskevan 21 §:n mukaan myyjä on velvollinen korvaamaan tavaran virheestä muulle omaisuudelle aiheutuneen vahingon 20 §:n mukaisesti, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.

K on lunastanut 25 eurolla EH2:lta alkuperäisen viallisen kovalevyn, josta tiedostot on mahdollista siirtää maksullisena palveluna toiselle levylle. Hän on vaatinut vastapuolta korvaamaan lunastusmaksun ja ulkopuolisen huoltoliikkeen perimän 60 euron tarkastusmaksun sekä suorittamaan vahingonkorvauksena

1 500 euroa. Summan on arvioitu vastaavan tiedostojen pelastamisesta aiheutuvia kuluja.

Kuluttajan asemassa olevalta tietokoneen käyttäjältä ei voida edellyttää asiantuntijatasoista tietämystä koneesta, sen käytöstä ja toiminnasta. Hänen voidaan kuitenkin edellyttää tietävän välttämättömät perusasiat. Niihin on kuulunut jo vahingon tapahtumisaikaan muun muassa se, että tiedostot, joiden hän haluaa säilyvän, on turvallisuussyistä varmuuskopioitava säännöllisesti toiselle kovalevylle tai muulle tallennusvälineelle. K ei ole tehnyt näin.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että K:lle aiheutunut vahinko on johtunut hänen omasta menettelystään, laiminlyönnistä varmuuskopioida tiedostot.

Myyjän ei ole pitänyt ilman eri ilmoitusta tietää, että tiedostoja ei ole varmuuskopioitu, kun tietokone on tuotu takuuhuoltoon.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.2.2012