Matkapuhelimen ja liittymän kauppa. Näppäinvika. Likaantuminen

matkapuhelinliittymä

Diaarinumero: 3620/32/10
Antopäivä: 13.02.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) teki 25.5.2009 elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa 24 kuukauden määräaikaisen liittymäsopimuksen. Sopimukseen sisältyi älypuhelin, jonka hinta oli 528 euroa.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a purkamaan puhelimen kaupan ja määräaikaisen liittymäsopimuksen. Hän vaatii EH:a korvaamaan myös puhelin- ja matkakulut 10 euroa sekä datapaketin kulut.

K vei ensimmäisen laitteen huoltoon 2.6.2010, koska sen sisälle oli kertynyt roskia. Hänelle annettiin 4.6.2010 uusi puhelin.

K vei vaihdossa saamansa puhelimen huoltoon 13.7.2010, koska mutekytkin oli viallinen. Hän sai tilalle uuden puhelimen 15.7.2010. Kolmannessa puhelimessa oli sama vika kuin edellisessäkin puhelimessa. Mutekytkin oli viallinen eikä puhelinta saanut äänettömälle.

K reklamoi asiasta ensimmäisen kerran EH:lle 17.8.2010. Laite toimitettiin huoltoon 6.10.2010. EH ilmoitti 18.10.2010, että vika johtui mutekytkimen likaantumisesta, ja että kyseessä ei ollut materiaali- tai valmistusvika.

K:lle annettiin uusi laite takuuna 22.10.2010. Toisin kuin myyjä väittää, huoltoliike ei ole antanut lausuntoa siitä, että K olisi itse aiheuttanut laitteissa havaitut viat. Kaksi edellistä laitetta olivat uutena viallisia.

Huollossa laitteita ei korjata. Viasta riippumatta asiakkaalle annetaan uusi puhelin tilalle.

VASTAUS

EH katsoo, että määräaikaisen sopimuksen purkamiseen ei ole aihetta, koska asiakkaalle on vaihdettu uusi laite veloituksetta, vaikka siihen ei olisi ollut perusteita.

Asiakas on reklamoinut laitteen ongelmista ensimmäisen kerran 2.9.2010. Asiakasta on kehotettu toimittamaan laite huoltoon, jossa laite on vaihdettu.

Laitteen valmistajan valtuuttama huolto määrittelee laitteessa ilmenneen vian ja sen, kuuluuko vian korjaus takuun piiriin, ja päättää laitteen vaihdosta. Laite on ollut huollossa 2.6.- 4.6.2010. Laite on vaihdettu, koska keskellä näyttöä on ollut roska. Toinen huoltokerta on ollut 13.7.-15.7.2010. Laite on vaihdettu jälleen, koska laite on vaihtanut tilaa itsestään, kun se on kytketty äänettömälle. Kolmas huoltokerta on ollut 5.10.- 7.10.2010. Laite on vaihdettu, koska mykistysnappula ei ole toiminut.

Sekä toisella että kolmannella huoltokerralla laite on vaihdettu, vaikka mykistysnappulan toimimattomuus on johtunut kytkimen likaantumisesta. Likaantuminen ei ole valmistus- tai materiaalivika, joten huoltoliikkeen ei olisi tarvinnut vaihtaa laitetta takuuna. Asiakkaalla on nyt toimintakuntoinen laite käytettävänään.

Asiakkaalle on tarjottu sovintona 10.1.2011 sopimuksen ennenaikaista purkamista, johon asiakas ei ole suostunut. Halutessaan asiakas voi vielä purkaa sopimuksen. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset ovat perusteettomia. EH korvaa vian selvittämisestä aiheutuneet matka- ja puhelinkulut, kun asiakas toimittaa erittelyn kuluista.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajariitalautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että matkapuhelinlaitteen ja liittymän kytkykaupasta tehtyä sopimusta on arvioitava lähtökohtaisesti tavaran kauppaa koskevien säännösten perusteella, koska matkapuhelimen hankkimisella on sopimuksessa keskeinen merkitys.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lainkohdan

2 momentin 5 kohdan mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Lain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kyseeseen taikka jollei tällaista oikaisua suoiteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Kuluttajariitalautakunta on aiemmin käsitellyt samanmallisia matkapuhelimia koskevia valituksia. Lautakunta on tässä yhteydessä tutustunut valituksen kohteena olevaan puhelinmalliin. Kyseisessä mallissa pohjaliittimen reikä on sivusta auki, joten pöly pääsee helposti sisään puhelimeen. Lautakunta pitää todennäköisenä, että kytkimen toistuva likaantuminen on johtunut tästä puhelimessa olevasta rakenneviasta. Virhettä ei ole saatu oikaistua, vaikka K:lle on annettu uusi samanmallinen puhelin.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva puhelin ei ole ominaisuuksiltaan vastannut sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Tavarassa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu virhe.

Koska virhe ei ole ollut vähäinen, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkapuhelimen kauppa ja liittymäsopimus muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden, minkä vuoksi purkuoikeus ulottuu koko sopimukseen, vaikka vika on todettu ainoastaan puhelimessa.

K on velvollinen palauttamaan puhelimen EH:lle, jonka tulee palauttaa K:lle tämän maksamista liittymän kuukausimaksuista se osuus, joka on kohdistunut puhelimeen. Datapaketista veloitettuja maksuja myyjän ei tarvitse palauttaa, koska K on voinut käyttää laitetta ja on saanut siten hyötyä itselleen.

Silloin, kun kauppa puretaan virheen vuoksi, ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle tavaran käytöstä saamansa hyödyn. Toisaalta ostajalla on oikeus saada tuottokorkoa maksamalleen kauppahinnalle. Tässä tapauksessa käyttöhyödyksi arvioidaan koko sopimuskaudelta 175 euroa.

K ei ole esittänyt selvitystä hänelle aiheutuneista matka- ja puhelinkuluista. Muun selvityksen puuttuessa lautakunta arvioi näiden kulujen määräksi 10 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tekemänsä määräaikaisen liittymäsopimuksen ja siihen liittyvän puhelimen kaupan. K:n on palautettava puhelin EH:lle, jonka puolestaan on palautettava K:lle maksetuista liittymän kuukausimaksuista puhelimeen kohdistuva osuus vähennettynä

175 eurolla.

EH on velvollinen lisäksi suorittamaan K:lle vahingonkorvauksena 10 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.2.2012