Digikameran kauppa. Suomenkielinen käyttöohje.

käyttöohje
digikamera

Diaarinumero: 2671/36/10
Antopäivä: 10.01.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 4.12.2009 elinkeinonharjoittajalta (EH) digitaalikameran 99,90 eurolla. Hän sai tuotteen mukana ruotsinkielisen käyttöohjeen. Myyjä lähetti K:n pyynnöstä kolme viikkoa kaupanteon jälkeen suomenkielisen pikaoppaan. K:n mielestä suomenkielinen ohje on liian suppea.

VAATIMUKAET

K vaatii kaupan purkua ja ostohinnan palautusta. Lisäksi hän vaatii korvattaviksi puhelinkulut 10 euroa, matkakulut 20 euroa sekä postikulut 5 euroa.

Kamerasta puuttuvat kuluttajansuojalain edellyttämät käyttöohjeet. K sai tuotteen oston yhteydessä noin 150-sivuisen ruotsinkielisen käyttöohjekirjan. Myyjän toimittama suomenkielinen ohje on todellisuudessa pikaopas. Se ei anna tietoa siitä, mitä ominaisuuksia kamera sisältää. Pikaopas ei ole kuluttajansuojalain mukainen käyttöohje.

K katsoo tulleensa harhaanjohdetuksi kaupanteon yhteydessä, koska suomenkielisen käytönopastuksen puutteellisuutta ei tuotu millään tavoin ilmi. Asiakaspalvelu lupasi myöhemmin suomenkieliset käyttöohjeet, mutta ei kuitenkaan toimittanut niitä.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset. Tuotteeseen toimitettu käyttöohje on valmistajan virallinen ohjekirja, jonka avulla tuotteen käyttäminen on mahdollista. Ohjeet on toimitettu alun perin sopimuksen mukaisesti sähköisessä muodossa eikä tarvetta huollossa asiointiin ole ollut. Myynnin asiakaspalvelijat eivät käsittele palautuksia ja huoltoon liittyviä asioita.

SELVITYKSET

Kuluttajariitalautakunta on 20.4.2011 tiedustellut K:lta, mikä on hänen kameransa valikkotoiminnon eli menun kielivalinta.

K on ilmoittanut menu-toiminnon kielten olevan englanti, saksa, ranska ja italia. Kuluttajariitalautakunta on tiedustellut samaa asiaa myös kameran myyjältä ja huoltoliikkeeltä. Näistä molemmat ilmoittivat, etteivät ne tiedä silloisen valikon kieliä.

RATKAISUN PERUSTLUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 a §:n mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten. Kyseisen säännöksen esitöiden

(HE 360/1992 vp.) mukaan virhevastuun edellytyksenä olisi, että tavaran yhteydessä ei anneta tarpeellisia ohjeita. Ohjeiden tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon se, mitä tietoja myyjän kohtuudella voidaan edellyttää ymmärtäneen asiakkaiden tarvitsevan. Säännöksessä tarkoitetaan tavaran normaaliin käyttöön liittyviä ohjeita, jotka tyypillisesti ovat tarpeen tavaran ostajalle.

Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöstä käyttöohjeilta vaadittavasta kielestä. Sen sijaan kulutustavarasta annetun asetuksen (30.1.1987/97) 7 §:n mukaan tavaraa koskevat tiedot, kuten käyttöohjeet, on annettava suomen ja ruotsin kielellä, jollei tietoja ole annettu yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

Kuluttajariitalautakunta on aiemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, että jos myyjällä on aihetta epäillä, ettei ostaja osaa riittävästi ohjeissa käytettyä kieltä, hänen on varmistettava, että ostaja saa tarpeelliset ohjeet.

Asiassa on riidatonta, että K oli saanut ostamansa kameran mukana ruotsinkieliset käyttöohjeet ja että myyjän taholta oli toimitettu hänelle noin kolmen viikon kuluttua kaupanteosta suomenkielinen pikaohje.

Lautakunta pitää selvitettynä, että kameran menu-valikosta olivat puuttuneet suomenkieliset käytönopastukset. Tätä tukee muun muassa se, että valitusasiakirjoihin liitetyssä kameran käytön pikaoppaassa viitataan osiossa "Pikakatselun käyttö" englanninkielisiin näyttöruudun teksteihin THIS IMAGE ja CANCEL. Lisäksi osiossa "Vianetsintä" viitataan näyttöruudun opastukseen tekstillä Power saving.

Lautakunnalla on ollut käytössään suomenkieliset käyttöohjeet. Lautakunta toteaa, että suomenkieliset käyttöohjeet ovat olleet huomattavasti suppeammat kuin alkuperäiset ohjeet. Pikaoppaaksi nimetyssä kameran käyttöohjeessa on selostus kamerasta yleisesti, sen käyttöönotosta, kuvauksen aloittamisesta ja vianetsinnästä. Lautakunta katsoo, että näin niukoilla suomenkielisillä tiedoilla kameran asianmukainen käyttäminen ei ole ollut mahdollista. Välttämätöntä käytön kannalta olisi ollut ainakin se, että menu-valikon tiedot olisivat olleet suomenkielellä.

Kulutustavaran myyjä ei voi lähteä siitä, että Suomessa ostaja hallitsee ruotsin kielen. Lisäksi kulutustavarasta annettu asetus edellyttää, että käyttöohjeet on annettava sekä suomen että ruotsin kielellä.

Koska EH ei ole toimittanut K:lle kaupan yhteydessä sellaisia suomenkielisiä ohjeita, jotka olisivat olleet tarpeen kameran käyttämistä varten, kaupan kohteessa on sen vuoksi ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 a §:ssä tarkoitettu virhe.

Koska virhe ei ole vähäinen, K:lla on kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n nojalla oikeus kaupan purkuun.

Silloin kun tavarassa on virhe, ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n nojalla oikeus saada korvaus kuluista, jotka hänelle ovat aiheutuneet tavaran virheen vuoksi. Tällaisia kuluja ovat muun muassa ostajalle virheestä aiheutuneet puhelin- ja matkakulut. Lautakunta pitää ilmeisenä, että K:lle on aiheutunut asian hoitamisesta myyjän kanssa puhelin-, matka- ja postikuluja. K on vaatinut näistä kuluista korvausta yhteensä

35 euroa. Lautakunta katsoo vaatimuksen myös määrältään kohtuulliseksi ja hyväksyy sen.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa digikameran kaupan ja palauttaa K:lle sen hinnan 99,90 euroa. Lisäksi EH:n tulee suorittaa K:lle kulukorvauksina 35 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.1.2012