Käytetyn henkilöauton kauppa. Autosta kaksoismassavauhtipyörä. Kestoikä. Vahingonkorvaus. Hinnanalennus.

käytetyn auton kauppa
kestoikä
hinnanalennus
vahingonkorvaus

Diaarinumero: 2289/33/10
Antopäivä: 25.11.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 27.1.2010 vuonna 2003 käyttöönotetun henkilöauton 6 580 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 202 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että auton kaksoismassavauhtipyörä oli vaurioitunut.

VAATIMUKSET

K vaatii 684,39 euron hinnanalennusta. Myyjäliike on osallistunut korjauskuluihin 200 euron osuudella.

Kytkimestä kuului ylimääräistä ääntä 25.5.2010.

Vika on korjattu 9.6.2010 XX Oy:ssä, kun autolla oli ajettu 222.600 km. Korjauskustannukset olivat 1 880 euroa. Korjaamon mukaan kyse ei ole kuluvasta osasta tässä autossa eikä sitä yleensä vaihdeta samalla kuin kytkinpaketti.

Korjauksessa vaihteisto jouduttiin irrottamaan, kuten myös kytkimen osia vaihdettaessa. Nyt korjauksessa uusittiin myös kytkimen osat, vaikka niissä oli todettavissa vain normaalia kulumista.

Korjaamon lausunnossa todetaan oletuksena olevan, että kaksoismassavauhtipyörä oli rikkonut kytkimen.

VASTAUS

Myyjäliike kiistää vaatimukset kokonaisuudessaan.

Autolla oli ajettu kaupan jälkeen 20 000 km ja kaikkiaan

220 000 km. Myyjäliike on jo tullut vastaan 200 euroa korjauskustannuksissa.

RATKAISUN PERUSTELUT

K:n ostaman auton kaksoismassavauhtipyörä oli rikkoutunut, kun auton matkamittarin lukema oli 220 000 kilometriä. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä myyjän vastuulle kuuluva virhe.

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin käytetyn tavaran kaupassa virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun

14 §:n mukaan. Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on pykälän 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat auton normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, vastaako auton hinta yleensä samaa merkkiä ja vuosimallia olevien autojen hintaa. Myös auton huolto ja hoito vaikuttavat sen kuntoon.

Ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa muodostua kohtuuttoman korkeiksi auton ikä, kauppahinta ja sillä ajetut kilometrit huomioon ottaen.

Vaaranvastuu autosta on siirtynyt ostajalle, kun auto on luovutettu hänelle. Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Lautakunta toteaa auton ajomäärän perusteella, ettei kaksoismassavauhtipyörän rikkoutumista enää voida pitää epätavallisena. Toteutuneen suuruiset korjauskulut eivät olleet epätavallisen suuret ja odottamattomat kyseisen auton kohdalla, kun myyjän jo maksama 200 euroa otetaan huomioon. Auto ei ole ollut hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi kuin K:lla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Koska tältä osin kyseessä on ollut auton käytöstä aiheutunut tavanomainen kuluminen, lautakunta katsoo, ettei autossa ole ollut hyvitykseen oikeuttavaa virhettä.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 25.11.2010