Hierontalaitteen kauppa. Tavaran virhe. Kotimyynti. Kuluttajan peruuttamisoikeus.

peruuttamisoikeus
tavaran virhe

Diaarinumero: 2206/36/09
Antopäivä: 26.10.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 22.4.2007 rakentajamessuilta hierontalaitteen, jonka hinta oli 550 euroa. Erimielisyys asiassa koskee K:n oikeutta purkaa kauppa ja saada tuotteesta maksamansa kauppahinta takaisin.

VAATIMUKSET

K vaatii 550 euroa viivästyskorkoineen 3.5.2007 lukien.

K on vedonnut siihen, että kysymyksessä on kuluttajansuojalain mukainen kotimyynti, jonka ostaja voi peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa. Myyjä ei voi muuttaa tätä oikeutta sopimuksella.

Laitteen hankinta oli tapahtunut rakentajamessuilla henkilökohtaisessa esittelyssä. K oli mennyt messuille rakennusalan ammattilaisena, mutta joutui yllättäen esittelyyn, jossa hänelle on ryhdytty esittelemään selkälaitetta. Hänellä ei ollut etukäteen minkäänlaista tarkoitusta ostaa kyseistä laitetta.

K oli laitteeseen perehtyessään huomannut, ettei se sovi hänelle. Lisäksi K:n lääkäri oli kieltänyt laitteen käytön reuman vuoksi. K ei ole voinut tietää, että laite on hänelle terveydellisesti sopimaton.

K palautti tuotteen myyjälle 3.5.2007 postitse ja ilmoitti samalla peruuttavansa kaupan kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n perusteella. Hän oli näin ollen ilmoittanut kaupan purkamisesta 14 vuorokauden kuluessa. Hän pyysi myyjää tuolloin palauttamaan kauppahinnan. Myyjä palautti kuitenkin laitteen takaisin postitse, mutta K ei noutanut sitä.

K on toimittanut lautakunnalle tilaussopimuksen, 3.5.2007 päivätyn ilmoituksen kaupan purkamisesta, NN:n 6.6.2007 päivätyn kirjeen XX:lle, XX:n 14.6.2007 päivätyn vastauksen sekä pankkikorttimaksutositteen.

VASTAUS

Vaatimukset kiistetään.

Myyjällä ei ole velvollisuutta purkaa kauppaa. Kotimyyntinä ei pidetä kulutushyödykkeen tarjoamista paikassa, jossa yleensä tarjotaan kulutushyödykkeitä. Messuilla, jossa tuote oli ostettu, tarjotaan tyypillisesti kulutushyödykkeitä.

Kotimyyntiä on tilanne, jossa kauppias menee asiakkaan kotiin kutsumatta ja ennalta ilmoittamatta tai sopimatta. K ja hänen seurassaan ollut henkilö tutkivat ja käyttivät laitetta messuilla. He ihastuivat laitteeseen ja tekivät yhdessä ostopäätöksen. K maksoi ostoksen pankkikortilla. Kaupassa ei ollut minkäänlaista epäselvyyttä eikä kaupan purkamisesta keskusteltu.

K ei myöhemminkään edes yrittänyt neuvotella kaupan purkamisesta, vaan yksinkertaisesti lähetti sen takaisin.

K oli lisäksi lähettänyt sen väärään osoitteeseen ja myyjälle täysin tuntemattomaan liikkeeseen, josta se toimitettiin myyjälle. K vaati koko kauppasumman palauttamista, vaikka laitetta oli selvästi käytetty. Laitetta ei voisi myydä enää uutena.

Myyjän edustaja oli tarjonnut omalla ajallaan ja kustannuksellaan antamaan K:lle lisäkoulutusta laitteen käytössä K:n kotona.

K on vaatinut yksipuolisesti ja ilman minkäänlaista perustetta kaupan purkua, mihin myyjä ei suostu.

RATKAISU

HIERONTALAITTEEN VIRHEELLISYYS

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

K on vedonnut siihen, että lääkäri oli kieltänyt häneltä laitteen käytön reuman vuoksi.

Lautakunta toteaa, että myyjällä on velvollisuus ennen kaupantekoa antaa ostajalle totuudenmukaiset ja riittävät tiedot tavarasta. Tietojen riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon se, mitä tietoja myyjän voidaan kohtuudella edellyttää ymmärtävän ostajan tarvitsevan.

Lautakunta katsoo, ettei K ole oman väitteensä tueksi esittänyt selvitystä siitä, että kyseessä oleva hierontalaite ei soveltuisi henkilölle, jolla on todettu reuma. Koska tällaisen hierontalaitteen ei ole osoitettu yleisesti olevan soveltumaton reumaa sairastavalle henkilölle, elinkeinonharjoittajan ei oma-aloitteisesti tarvitse antaa asiasta tietoa ennen kaupantekoa. Näin ollen on katsottava, että K:n olisi tullut itse kertoa myyjälle sairaudestaan ja tiedustella laitteen soveltuvuutta juuri hänen käyttöönsä. K ei ole edes väittänyt menetelleensä näin.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että hierontalaitteessa olisi kuluttajansuojalain

5 luvussa tarkoitettu myyjän vastuulle kuuluva virhe.

Lautakunta ei suosita hyvitystä tältä osin.

SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

Kuluttajansuojalain 6 luvun 3 §:n mukaan kotimyynnillä tarkoitetaan tässä luvussa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa. Kotimyyntinä ei kuitenkaan pidetä kulutushyödykkeen tarjoamista:

1) paikassa, jossa yleensä tarjotaan kulutushyödykkeitä,

2) paikassa, joka ei ole yksityisasunto ja jonne elinkeinonharjoittaja ilmoittelulla kutsuu kuluttajia kulutushyödykkeen hankkimista varten järjestämättä heille kuljetusta,

3) paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä tarjotakseen kuluttajalle hänen pyytämäänsä kulutushyödykettä.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan kuluttajalla on kotimyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin asiakirja. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

K on vedonnut siihen, että hän oli mennyt rakennusalan ammattilaisena messuille eikä hänellä ollut tarkoituksena ostaa laitetta lainkaan. K:n mukaan hän oli joutunut esittelyyn yllättäen. Myyjän mukaan K oli kuitenkin tutustunut laitteeseen ja käyttänyt sitä messuilla.

Saadun selvityksen mukaan K on ostanut laitteen rakentajamessuilta. Lautakunta katsoo, että kauppa on tehty sellaisessa paikassa, jossa kulutushyödykkeitä yleensä tarjotaan, eikä tilanteeseen ole liittynyt kotimyynnille ominaista ennalta arvaamattomuuden elementtiä. Asian arviointia ei muuta se, että K on oman käsityksensä mukaan mennyt messuille rakennusalan ammattilaisena.

Koska kyseessä ei ole ollut kotimyynti, ei K:lla ole oikeutta peruuttaa sopimusta eikä saada myöskään tällä perusteella maksamaansa kauppahintaa takaisin.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 26.10.2010