Yksityinen päivähoito. Sopimuksen irtisanominen. Hoitomaksut. Kohtuullisuus.

Diaarinumero: 3203/39/08
Antopäivä: 12.10.2010

Asiassa on kyse yksityisen päivähoitomaksun maksuvelvollisuudesta ja maksuvelvollisuuden

kohtuullisuudesta sopimuksen irtisanomisaikana.

VAATIMUKSET

Vanhemmat vaativat, että päiväkoti luopuu vaatimasta hoitomaksua kahdesta lapsesta elo- ja syyskuulta 2008. Toissijaisesti vanhemmat vaativat, että päiväkoti luopuu vaatimasta päivähoitomaksuihin sisältyvää XX kunnan ja Kelan osuutta.

Lasten äiti oli 12.6.2006 tehnyt sopimuksen lapsen päivähoidosta päiväkodin kanssa. Hoito oli alkanut 1.8.2006. Äiti oli tehnyt uuden sopimuksen 20.6.2008. Lasten isän mukaan vastaavat sopimukset oli tehty myös asianosaisten toisesta lapsesta.

Sopimus irtisanottiin heinäkuussa 2008, koska lapset joutuivat muuttamaan vanhempien avioeron takia toiselle paikkakunnalle

16 kilometrin päähän heinä-elokuun 2008 vaihteessa. Tilanne tuli yllättäen, ja kuljetusvaikeuksien johdosta vanhaa hoitopaikkaa ei ollut mahdollista käyttää. Lapset menivät uuteen hoitopaikkaan kesälomien jälkeen elokuussa 2008. Ilman muuttoa he olisivat menettäneet hoitopaikkansa. Kela lopetti yksityisen päivähoitotuen maksamisen 4.8.2008, mistä se ilmoitti päätöksellään 19.8.2008.

Vanhemmat katsovat, että irtisanomiseen liittyviä maksuja koskeva sopimusehto on mahdollisesti kohtuuton tai sen soveltaminen johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen, kun päivähoitomaksuja maksetaan myös toiseen hoitopaikkaan. Normaalin vanhempien maksuosuuden lisäksi päiväkoti on vaatinut vanhemmilta myös XX kunnan ja Kelan maksuosuutta, koska päiväkoti ei niitä saanut lasten oltua poissa hoidosta.

Päiväkoti ei ole ilmoittanut, oliko vapautuneille paikoille saatu uusia lapsia, jolloin vahinkoa ei olisi syntynyt. Sittemmin vanhemmat ovat saaneet tietää päiväkodin saaneen heti uudet lapset hoitopaikoille, joten mitään vahinkoa ei ole syntynyt.

Irtisanomisajan hoitomaksujen suuruus ei ole sopimuksesta laskettavissa tai määriteltävissä. Vanhemmilla ei ollut mitään käsitystä korvauksen suuruudesta ennen päivähoidosta tulleita laskuja. Ehdon soveltaminen johtaa kohtuuttomana lopputulokseen päivähoidon tarvetta ajatellen.

VASTAUS

Päiväkoti kiistää vaatimuksen.

Vanhemmat ovat katsoneet sopimuksen irtisanomista koskevan ehdon olevan kohtuuton tai sen soveltamisen johtavan tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen. Mitään näyttöä väitetystä kohtuuttomuudesta ei ole esitetty.

Tilanne ei ole tullut yllättäen, vaan vanhemmat olivat eronneet jo kauan aiemmin ja asuneet jo ennen avioeroakin pitkään erillään.

Julkisen tuen hakeminen on ollut sopimuksen mukaan vanhempien vastuulla. Maksuvelvollisuuden määrä ei ole vanhemmille kohtuuton.

Sopimuksen 10 kohdassa on määritelty irtisanomisehdot, joiden mukaan irtisanovan asiakkaan tulee suorittaa irtisanomiskuukauden ja kahden seuraavan kuukauden hoitomaksut palveluntuottajalle. Hoitomaksut on määritelty sopimuksen kohdassa 4. Maksuehdossa on selkeästi määritelty palvelun kokonaishinta sekä se, mikä on vanhempien osuus, jos heidän lapselleen myönnetään kunnan tai Kelan taholta tukea. Koska valittajien lapsista ei enää irtisanomisen jälkeen ole maksettu julkista tukea, vanhemmilta peritään sopimuksen mukainen kokonaishinta.

Lasten äiti on 28.7.2008 irtisanonut sähköpostia käyttäen hoitosopimukset päättymään heinäkuun loppuun. Mitään syytä sopimusten irtisanomiselle ei tuolloin kerrottu.

Hoidon lopettaminen aiheutti päiväkodille selkeän tulonmenetyksen. Päiväkodin lapsiluku on ollut vajaa myös silloin, kun valittajien lapset ovat olleet siellä hoidettavina. Uusia lapsia ei ole saatu pois lähteneiden lasten tilalle. Mitään säästöä ei ole syntynyt, koska kahden lapsen vähentäminen päiväkodin lapsiluvusta ei pienennä kiinteitä kuluja. Irtisanomisajankohta on ollut päiväkodille hankala.

RATKAISU

LAUTAKUNNAN TOIMIVALTA

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu Kelan maksama hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. XX kunta tukee yksityistä hoitoa kunnallisella päivähoitosetelillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain

6 §:n 2 momentin mukaan palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelujen tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemn asian.

PÄIVÄHOITOSOPIMUKSET

Lasten äiti on allekirjoittanut päivähoitosopimuksen yli

3-vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta 12.6.2006. Sopimuksen esiopetusta täydentävästä päivähoidosta 2008-2009 äiti on allekirjoittanut 20.6.2008.

Jälkimmäisen sopimusten mukaan vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta.

Äiti on 12.1.2009 päivätyllä valtakirjalla valtuuttanut lasten isän käyttämään oikeuksiaan lasten päivähoitosopimusta koskevissa asioissa.

Hoitomaksujen maksamista koskevan ehtokohdan (toisessa sopimuksessa kohta 5 ja toisessa kohta 4) mukaan hoitomaksua maksetaan 12 kuukaudelta. Vanhemmilta peritään hoitomaksua 11 kuukaudelta ja päivähoito-oikeutta on 11 kuukautta toimintavuoden aikana. Hoitomaksu eri-ikäisistä lapsista on erisuuruinen, mutta se on sopimuksissa mainittu. Kohdassa on mainittu myös hoitomaksujen alkamisajankohta sekä niiden suuruus.

Hoitosopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on molemmin puolin kaksi kalenterikuukautta. Sopimusta ei voida kuitenkaan irtisanoa päättyväksi touko-heinäkuuksi paitsi siinä tapauksessa, että hoitomaksua ei ole eräpäivään mennessä maksettu. Tällöin palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa päivähoitosopimus irtisanomista seuraavan kuukauden alusta lukien. Kyseisen kuukauden ja kahden seuraavan kuukauden hoitomaksu tulee kuitenkin suorittaa palveluntuottajalle.

PÄIVÄHOITOMAKSU

Lasten kotihoidosta ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain

2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan lasten yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea, johon voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä.

Hoitosopimuksen mukainen maksu koostuu yksityisen päivähoidon tuesta ja huoltajan osuudesta. Yksityisen päivähoidon tuki, jota maksaa Kela ja/tai kunta, maksetaan lapsen huoltajan hakemuksesta päivähoidon tuottajalle. XX:n kunta tukee yksityistä hoitoa kunnallisella päivähoitosetelillä, joka maksetaan kuukausittain jälkikäteen hoitopaikalle sen ilmoittamien hoidossa olleiden lasten lukumäärän mukaan.

IRTISANOMISEN SEURAUKSET

Tuen maksaminen palveluntuottajalle lakkaa, kun laissa tarkoitettu oikeus tukeen tai tuen saamisen muut edellytykset lakkaavat.

Kun päivähoitosopimukset oli irtisanottu heinäkuun 2008 lopulla, päiväkodilla on oikeus saada päivähoitosopimuksen mukainen korvaus irtisanomisajalta eli kahdelta irtisanomista seuraavalta kalenterikuukaudelta elo- ja syyskuulta 2008.

Sopimusehtojen mukaan yksityisen päivähoidon tukien (XX:n kunta ja Kela) hakeminen on vanhempien vastuulla. Sopimuksesta ilmenee riittävällä tarkkuudella maksujen suuruudet sekä miten ne koostuvat.

Lasten äidille on 19.6.2008 tehdyn hakemuksen perusteella lähetetty 30.7.2008 Kelan päätös, josta ilmenevät hoitotuet 1.8.2008-31.7.2009 väliselle ajalle. Tukien maksaminen on Kelan 19.8.2008 tekemän päätöksen nojalla lopetettu, koska tuen maksamiselle ei enää ole perustetta.

KOHTUUTTOMUUS

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei

2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Päivähoitosopimuksissa on kerrottu hoitomaksujen suuruus. Yksityisen päiväkodin toiminnan kannalta on samantekevää, mistä hoitomaksut tulevat, vanhemmilta, Kelalta vai kunnalta. Hoitomaksujen maksamisella irtisanomisajalta pyritään välttämään nopeita muutoksia päiväkodin rahatilanteessa ja siten turvaamaan palvelun jatkuminen. Irtisanomisaikana päiväkodin on mahdollista yrittää hankkia pois lähtevien lasten tilalle uusia hoitolapsia.

Lautakunnan saaman selvityksen mukaan päiväkoti ei ollut saanut kahta uutta hoitolasta hoitosopimuksen irtisanomisen johdosta lähteneiden tilalle. Päiväkodille on aiheutunut taloudellista menetystä kahden lapsen hoitomaksujen verran eli vanhempien maksama osuus lisättynä Kelan sekä XX kunnan maksamalla tuilla.

Asiassa ei ole näytetty, että tarve päivähoitopaikan vaihtamiseen olisi tapahtunut niin odottamatta kuin vanhemmat väittävät.

Lautakunta ei pidä sopimusehtoa hoitomaksun maksamisesta irtisanomisajalta epäselvänä eikä kohtuuttomana. Ehdon soveltaminen ei myöskään johda kuluttajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Päiväkodilla on oikeus saada päivähoidosta täysi maksu irtisanomisajalta.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.10.2010