Käytetyn henkilöauton kauppa. Ikkunannostimen rikkoutuminen. Varauma.

käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 499/33/10
Antopäivä: 06.10.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 29.12.2009 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn,

28.2.2003 ensirekisteröidyn henkilöauton 6 400 eurolla.

Auton matkamittarin lukema oli kaupan tekohetkellä 76 900 kilometriä. Auto luovutettiin K:lle 4.1.2010.

Auton toisen etuikkunan ikkunannostin rikkoutui 15.1.2010, jolloin auton matkamittarin lukema oli noin 77 000 kilomeriä. Auto korjattiin XX Oy:n korjaamolla. Korjauskustannukset olivat 617,15 euroa. Lisäksi autosta korjattiin toisella korjaamolla sytytyspuola 25.1.2010, jolloin auton matkamittarin lukema oli 77 395 kilometriä. Sytytyspuolan korjauskustannukset olivat 112,50 euroa.

VAATIMUKSET

K vaatii 729,65 euron korvausta.

K kiistää väitteet siitä, että ikkunannostin olisi rikkoutunut pakkasen vuoksi. Rikkoutumisen yhteydessä ilmeni myös, että ohjauspaneeli oli kokonaan irti ovenkahvasta. Kyseinen paneeli oli ollut aiemmin auki, ja sen alaosasta puuttui ruuveja. Lisäksi autosta rikkoutui sytytyspuola. Auton hintaa puolestaan alennettiin kesärenkaiden huonon kunnon sekä tuulilasin kiveniskemän vuoksi.

VASTAUS

EH:n mukaan sähköisen ikkunannostimen moottori rikkoutuu helposti tai ikkuna putoaa kiskoiltaan, jos jäätynyttä ikkunaa yritetään avata väkisin. Auton sytytyspuola on puolestaan herkkä kosteudelle ja säävaihteluille. Lisäksi ostajalle annettiin kaupantekohetkellä 399 euron alennus mahdollisia tulevia korjauksia ajatellen. EH kiistää vaatimukset edellä esitetyn perusteella.

RATKAISUN PERUSTELUT

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, kuuluvatko K:n EH:lta käytettynä ostaman, vuonna 2003 ensirekisteröidyn auton ikkunannostimen ja sytytyspuolan korjauskustannukset myyjän vastuulle. EH on vedonnut siihen, että auton kauppahintaa alennettiin mahdollisten tulevien korjausten varalta.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Kuluttajariitalautakunnalle esitetyn auton kauppakirjan mukaan auton kauppahintaa on alennettu 399 eurolla mahdollisten korjausten varalta. Jotta vastaavaa varaumaa voitaisiin pitää tehokkaana, varauman tulee olla yksilöity vikakohtaisesti, ja varauman perusteena olevan vian on oltava ostajan tiedossa kauppaa tehtäessä. Sen sijaan pelkkää yleistä ja yksilöimätöntä varaumaa on pidettävä kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n perusteella ostajan lakisääteisiä oikeuksia rajoittavana ja siten tehottomana sopimusehtona.

Tässä tapauksessa kauppakirjaan merkitty, mahdollisten vikojen vuoksi myönnettyä alennusta koskeva ehto on ollut yleinen maininta, eikä kyseistä ehtoa ole yksilöity vikakohtaisesti. Lautakunnan käsityksen mukaan ehtoa on siten kuluttajansuojalain 5 luvun 2 §:n perusteella pidettävä tehottomana. Asiassa on siten arvioitava, onko autossa ollut virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Kaupan kohteena on ollut lähes seitsemän vuotta vanha käytetty auto, jolla oli myyntihetkellä ajettu noin 77 000 kilometriä. Lautakunnan käsityksen mukaan ostajankin on erityisesti auton iän vuoksi täytynyt varautua auton tavanomaisesta ikääntymisestä aiheutuviin välttämättömiin korjauksiin.

Lautakunta pitää kuitenkin ikkunannostimen korjanneen XX Oy:n laskusta ilmenneiden tietojen perusteella selvitettynä, että auton etuoven verhous on ollut aiemmin irti. Lautakunta pitää siten uskottavana, että ohjauspaneeli on kiinnitetty K:n esittämällä tavalla puutteellisesti, mitä lautakunta pitää virheellisenä korjaustapana. Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että virheellisesti tai puutteellisesti tehtyjä korjauksia on pidettävä auton virheenä. Lisksi lautakunta pitää ikkunannostimen rikkoutumista auton suhteellisen vähäiseen ajomäärään nähden ennenaikaisena. Lisäksi lautakunta pitää sytytyspuolan rikkoutumista auton vähäiseen ajomäärään nähden ennenaikaisena. Autossa on siten ollut virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu ilmenneiden virheiden laadun ja korjauskustannusten lisäksi auton ikään, kauppahintaan sekä ajomäärään. Korjaukset ovat lisäksi kohdistuneet autoa tavanomaisesti käytettäessä kuluviin osiin. Auto on siten siihen asennettujen uusien osien myötä tullut iältään ja ajomäärältään vastaavia autoja parempaan kuntoon, miltä osin korjauksista on syntynyt ostajalle hyötyä. Lautakunta arvioi edellä esitetyn perusteella hinnanalennuksen määräksi 300 euroa, joka EH:n tulee suorittaa K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena 300 euroa.

 
Julkaistu 6.10.2010