Vapaa-ajanasunnon laajennusosan toimitus. Toimituksen virheet. Korvausvaatimus.

tuotteen virheellisyys
talopaketti
kohteen laatu
annetut tiedot
hinnanalennus

Diaarinumero: 4687/37/08
Antopäivä: 10.08.2010

Kuluttajat (jäljempänä K:t) tilasivat helmikuussa 2008 vapaa-ajanasunnon laajennusosan elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH). Kauppahinta oli yhteensä 16 020 euroa. Materiaalit sovittiin toimitettavaksi huhtikuussa 2008.

Tapauksessa on kiistaa materiaalitoimituksen laadusta ja toimeksisaajan vastuusta.

VAATIMUKSET

K:t vaativat EH:a korvaamaan yhteensä 8 842 euroa.

Yritys suunnitteli laajennusosan ja toimitti sen materiaalit. Pystyttäessään laajennusosan toista hirsikerrosta tilaajat havaitsivat, että osa hirsistä oli sahattu vääränmittaisiksi: Salvosten välissä oli sentin poikkeama tilattuun materiaaliin nähden. Lisäksi K:t totesivat myöhemmin, että osa hirsimateriaalista puuttui kokonaan. Toimitussisältöpuutteiden vuoksi työt jouduttiin osittain keskeyttämään.

Laajennusosan valmistuttua kesäkuussa 2008 kohteessa järjestettiin loppukatselmus. Tarkastuksessa havaittiin, että vapaa-ajanasunnon läntisen seinän hirsirakenne oli painunut vinoon. Katselmuksen suorittaja määräsi, että seinä oli tuettava sekä ulko- että sisätiloihin asennettavilla tuilla. Sisätiloissa tuen tuli ulottua lattiasta verhotankoon.

Toimitussisältö- ja kestävyyspuutteiden lisäksi tilaajat havaitsivat lokakuussa 2008 vapaa-ajanasunnon sisätiloissa useita veden valumajälkiä: Vesi läpäisi makuuhuoneen nurkan rakenteet. Lisäksi ikkunat vuotivat keskitukipuun alalta.

Lattia tuli kosteusvaurion välttämiseksi suojata muovein ja sanomalehdin.

K:t katsovat, että materiaalitoimitus on ollut virheellinen. Tilaajilta ei ole ollut kohtuullista edellyttää jokaisen toimitetun hirren asianmukaisuuden selvittämistä ennen pystytystyön aloittamista. Toimeksisaaja ei ilmoittanut tilaajille ennen laajennusosan rakentamista, että toimitettavassa kevythirsimateriaalissa saattaisi ilmetä vedenpitävyys- ja kestävyysongelmia. EH oli toimitusta koskevaa tarjousta laatiessaan tietoinen rakennuskohteen vaatimuksista sekä sen sijaintiin liittyvistä erityisolosuhteista. Vastoin toimeksisaajan ilmoittamaa, hirsirakenteilla ei pitäisi olla tarvetta silikonitiivistykseen.

Toimituksen virheistä aiheutui tilaajille merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi kohteen sisä- ja ulkoseinälle toteutettava pystysuuntainen tukirakenne tulee esteettisenä haittana vaikuttamaan rakennuksen jälleenmyyntiarvoon. EH:n tulee korvata toimitussisältövirheiden aiheuttama viivästys

(510 €), tukirakenteiden aiheuttama haitta (15 % kauppahinnasta, 2 403 €) sekä rakennuksen hirsirakenteiden vesitiiviiksi saattamisen arvioidut kustannukset (5 929 €), yhteensä 8 842 euroa.

VASTAUS

EH kiistää valittajien vaatimuksen.

Toimeksisaaja pyrki korjaamaan toimitussisällön puutteet ja virheet heti tiedon saatuaan. Tapauksessa olisi voitu toimia nopeammin, mikäli tilaajat olisivat tarkastaneet vastaanottamansa materiaalit ennen työn aloitusta. EH olisi ollut valmis suorittamaan keskenjääneet työt tai korvaamaan

150 euroa, mutta tilaajat eivät tähän suostuneet.

Tukirakenteiden käyttäminen on hirsirakentamisessa tavanomaista. Laajennusosan suunnitteluvaiheessa ei otettu huomioon vinoutumisen riskiä. EH toimitti ja asensi kohteen edellyttämät tuet, vaikka toimeksisaaja ei itse osallistunut laajennusosan pystyttämiseen.

Vedenpitävyyteen liittyvät ongelmat ovat olleet seurausta tilaajien koontiohjeiden vastaisesta pystytystyöstä: Hirsinurkat ja ikkunanvälit olisi tullut eristää silikonilla, mitä voidaan pitää yleisenä käytäntönä hirsirakentamisessa. EH ei ole vastuussa tilaajien suorittamasta rakentamistyöstä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskevan 9 luvun 13 §:n mukaan toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksisaajan suorituksessa on virhe myös, jos:

1) se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia;

2) siitä aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle;

3) elementtien asennusta tai urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti;

4) elementtejä ei ole pakattu tai muuten suojattu asianmukaisesti, milloin se on tarpeen elementtien kuljettamista tai säilyttämistä varten; tai

5) suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Lain 9 luvun 14 §:n mukaisesti toimeksisaajan suorituksessa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on markkinoinnissa tai muuten ennen sopimuksentekoa antanut elementtien ominaisuuksista, suorituksensa sisällöstä taikka muista suorituksensa laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen sopimukseen.

Lain 9 luvun 18 §:n mukaisesti ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä oikaisee virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Jollei oikaisua suoriteta, ostaja saa lain 9 luvun 19 §:n mukaisesti vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai, jos sopimusrikkomus on olennainen, purkaa kaupan. Tilaajalla on lisäksi lain 9 luvun 20 §:n mukainen oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan suorituksessa olevan virheen vuoksi.

Saadun selvityksen perusteella tilaajat vastaanottivat materiaalitoimituksen yhteydessä tilauksesta poikkeavia elementtejä, jonka lisäksi osa materiaalista oli jäänyt kokonaan toimittamatta. Tilaajien ei voida edellyttää tarkastavan näin laajan elementtitoimituksen kaikkien materiaalien sopimuksenmukaisuutta toimituksen vastaanottamisajankohtana esimerkiksi pakkauksia/suojauksia avaamalla ja mittauksin.

Kyse on toimeksisaajan suorituksen virheestä. Lautakunta pitää tilaajien esittämää selvitystä töiden viivästymisen osalta uskottavana: Toimeksisaajan tulee korvata tilaajien vaatimuksen mukaisesti yhteensä 510 euroa.

Valituksen asiakirja-aineistosta ilmenee, että toimitettu hirsikehikko on tavanomaisen kestävyyden varmistamiseksi edellyttänyt erillisten tukirakenteiden rakentamista. Kyseisenkaltaiset, jälkikäteiset rakenneratkaisut eivät ole sisältyneet kohteen alkuperäisiin rakennuspiirustuksiin. Lautakunta pitää edellä kuvattua toimituksen laatua tilaajien kannalta yllättävänä ja katsoo sen osaltaan osoittavan, että käytetyn kevythirren vahvuus ei ole asianmukaisessa suhteessa rakennuksen kokoon. Toimeksisaajan olisi tullut ilmoittaa tukirakennetarpeesta etukäteen. Lautakunta katsoo, että tilaajilla on aiheutuvan haitan perusteella oikeus 1 000 euron korvaukseen.

Tilaajien ilmoituksen ja valituksen asiakirja-aineistoon oheistetun valokuvamateriaalin perusteella toimitetut hirsirakenteet ovat kohteen valmistumisen jälkeen päästäneet sadevettä huonetilaan. Tapahtuneen ei ole osoitettu olleen seurausta tilaajien työvirheestä, vaan toimitus ei ole täyttänyt siltä edellytettävää tavanomaista laatua. Lautakunta pitää toimeksisaajan vastauksessa kuvaamaa ja edellyttämää silikonieristämistä perinteisen hirsirakentamisen näkökulmasta poikkeuksellisena. Kyse on virheestä myös tältä osin. Kun asiassa ei ole saatu kattavaa selvitystä aiheutuvien korjauskustannusten osalta, lautakunta harkitsee korvauksen määräksi tältä osin 3 500 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH maksaa K:ille yhteensä 5 010 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.8.2010