Matkapuhelin. Puhelimen toiminta-aika. Markkinoinnissa annetut tiedot. Kaupan purkamista koskeva vaatimus.

kaupan purkuvaatimus
matkapuhelin

Diaarinumero: 1805/32/09
Antopäivä: 22.07.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 17.11.2008 matkapuhelimen 199 eurolla. Hän ei ollut tyytyväinen puhelimen akun kestoon, joten hän oli toimittanut laitteen huoltoon kolmeen eri otteeseen. Laite oli vaihdettu kahteen kertaan. Akun kestävyys ei K:n ilmoituksen mukaan kuitenkaan ollut parantunut.

VAATIMUKSET

K vaatii elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) kaupan purkamista, kauppahinnan palauttamista kokonaisuudessaan sekä korvauksena kuluista 30 euroa.

EH:n esitteessä puhelimen toiminta-ajaksi luvataan puheajan osalta jopa 5,5 tuntia ja valmiusajaksi jopa 280 tuntia. Toiminta-ajasta annettu tieto vaikutti K:n ostopäätökseen. K:n käytössä puhelimen akku tyhjentyi vuorokaudessa noin 2,5 tunnin puheajalla siitä huolimatta, että hän ei käyttänyt laitetta muuhun kuin puhumiseen. K kokeili akun kestävyyttä kotonaan, jolloin olosuhteet olivat juuri niin optimaalit ja normaalit kuin oli mahdollista. Akku käyttäytyi lisäksi kuin vanha akku, eli tyhjeni varoittamatta. Myöskään laitteen multimediaviestintätoiminto ei toiminut.

VASTAUS

EH kiistää vaatimuksen. Puhelimen ja akun toiminnat on testattu valtuutetussa huoltoliikkeessä. Puhelin todettiin toimivaksi, mutta sille tehtiin kuitenkin ns. vaihtoyksikkövaihto 11.2.2009 ja 20.2.2009. Kolmannella huoltokerralla 23.3.2009 laitteelle tehtiin laajat testaukset ja koekäytöt, eikä mitään virhettä ollut havaittu.

Matkapuhelinvalmistajat käyttävät puhelimien mainonnassa sekä käyttöohjeissa akun kestolle aikoja, jotka on tehty ns. laboratorio-olosuhteissa. Ne ovat maksimiaikoja, jotka on saavutettu kyseisessä testauksessa. Kenttäolosuhteissa näihin aikoihin päästään harvoin. Jos puhelimella puhutaan kolme tuntia päivässä, akun tyhjeneminen vuorokaudessa on aivan normaalia toimintaa akulle ja matkapuhelimelle. Laitteen akku kuluu aina laitetta käytettäessä, esimerkiksi tekstiviestejä tutkittaessa.

rATKAISU

Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista ja käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Asiassa on riidatonta, että puhelimen toiminta-ajaksi on markkinointiaineistossa ilmoitettu puheajan osalta "jopa 5,5 tuntia" ja valmiusajan osalta "jopa 280 tuntia" ja toisaalta että samassa yhteydessä on ilmoitettu toiminta-aikojen saattavan vaihdella käytetystä verkosta, operaattorin verkkoasetuksista tai laitteen käyttötavasta riippuen.

K:n valituksen liitteenä on huoltoliikkeen lähetteet 30.1., 20.2. ja 23.3.2009, joissa vian kuvaukseen on kirjattu akun kestävän puhetta kolme tuntia. Lähetteiden perusteella laitteesta ei ollut löytynyt vikaa. Kuluttajariitalautakunta katsoo huollon tutkimusten ja osin myös K:n valituksen perusteella selvitetyksi, että laitteessa ei ole mitään akun nopeampaa kulumista aiheuttavaa vikaa.

Vaikka laite on selvityksen mukaan teknisesti virheetön, on virhearvioinnissa otettava huomioon, vastaako puhelin siitä markkinoinnissa annettuja tietoja, kun otetaan huomioon toisaalta ilmoitettu toiminta-aika ja toisaalta siitä esitetyt varaumat sekä se, kuinka pitkä puhelimen toiminta-aika tosiasiassa on.

Puhelimesta markkinoinnissa annettujen tietojen sekä yleisen elämänkokemuksen perusteella on selvää, että puhelimen toiminta-aika voi poiketa markkinointitiedoissa esitetystä. Markkinointitietojen perusteella poikkeama voisi olla ylös- tai alaspäin. Nyt akun toiminta-aika on ollut 30-50 prosenttia ilmoitettua lyhyempi. Lautakunta katsoo, että ero todellisen ja ilmoitetun toiminta-ajan välillä on niin suuri, ettei kuluttajan voi olettaa varautuvan sellaiseen. K:n mukaan puhelimen ilmoitettu toiminta-aika on vaikuttanut hänen ostopäätökseensä. Lautakunta pitää tätä uskottavana, koska seikka on sellainen, joka yleensäkin voi vaikuttaa matkapuhelinta ostavan kuluttajan ostopäätökseen. Lautakunta katsoo, että puhelimessa on kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:ssä tarkoitettu virhe.

Jos virhettä ei ole oikaistu, ostajalla on kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan oikeus kaupan purkuun paitsi jos virhe on vähäinen. Virheen vähäisyyttä arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon, että kyse on virheestä puhelimen perusominaisuudessa. Puhelimen käyttöön olennaisesti vaikuttaa sen toiminta-aika. Näillä perusteilla virhe ei ole vähäinen, joten K:lla on oikeus kaupan purkuun.

Koska K:lla on kuitenkin ollut puhelimen käytöstä hyötyä, EH:lla on oikeus vähentää palautettavasta kauppahinnasta arvioitava hyödyn määrä. K:lla puolestaan on oikeus kauppahinnalle maksettavaan tuottokorkoon. Nämä seikat huomioon ottaen lautakunta arvioi palautettavan kauppahinnan määräksi 150 euroa.

K on vaatinut korvausta kuluistaan 30 euroa. Hän ei ole esittänyt selvitystä siitä, mistä nämä kulut ovat aiheutuneet. Lautakunta ei siksi suosita niitä korvattavaksi.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH purkaa K:n kanssa tehdyn kaupan ja palauttaa tälle kauppahinnasta 150 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.7.2010