Sääaseman kauppa. Tavaran virhe. Virheen korjaaminen. Kohtuullinen korjausaika. Kaupan purku. Vahingonkorvaus.

vahingonkorvaus
kaupan purkuvaatimus
tavaran virhe
korjausaika

Diaarinumero: 56/36/09
Antopäivä: 17.05.2010

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 21.12.2007 langattoman N/A TFA-sääaseman, jonka hinta oli 174,50 euroa. Sääasema toimitettiin K:lle 2.1.2008. Myyjä myönsi sääasemalle vuoden takuun. K havaitsi kesäkuun alussa 2008, että laite ei näyttänyt lainkaan tuulen mittaustietoja. Hän lähetti laitteen myyjälle korjattavaksi 17.6.2008. K lähetti tuotteen muita osia myyjälle lisäksi 11.7. ja 10.11.2008. Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko K:lla oikeus purkaa kauppa.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja sääaseman 174,50 euron kauppahinnan palauttamista. Hän vaatii lisäksi 54,10 euron korvausta posti-, matka- ja puhelinkuluista sekä muista asian hoitamisesta johtuneista kuluista.

Sääaseman postituksista 17.6., 11.7. ja 10.11.2008 aiheutuneet kustannukset ovat olleet yhteensä 20,90 euroa. Tuotteen toimittamisesta postiin on aiheutunut matkakustannuksia yhteensä 17,40 euroa. Matkakustannukset ovat aiheutuneet kuudelta matkalta á 2,90 euroa, joka on julkisen liikenteen kertamaksu.

K on vaatinut lisäksi korvausta turhasta käynnistä Matkahuollon toimipisteessä 13.9.2008. Korvausvaatimus tältä osin on 5,80 euroa. Asian hoitamisesta on aiheutunut lisäksi muun muassa puhelinkustannuksia yhteensä 10 euron arvosta.

K oli ottanut sääaseman käyttöön kesäkuun 2008 alussa, jolloin hän oli huomannut siinä vikaa. Myyjä oli luvannut korjata sääaseman ja K lähetti sääaseman näyttöyksikön ja tuulianturin myyjälle 17.6.2008 korjattavaksi. K lähetti 11.7.2008 myös tuotteen lähettimen myyjän ohjeiden mukaisesti korjattavaksi.

K ei saanut tämän jälkeen ilmoitusta sääaseman tilanteesta, vaikka hän yritti useasti tiedustella asiaa. Myyjä lähetti lopulta 11.9.2008 K:lle viestin, jonka mukaan sääasema oli lähetetty hänelle jo aikoja sitten takaisin. K oli kysynyt lähetystä Matkahuollosta, mutta sieltä saadun ilmoituksen mukaan lähetystä ei ollut annettu Matkahuollon toimitettavaksi. Myyjä ei enää vastannut K:lle, kun hän oli yrittänyt kysyä lähetyksestä.

K oli tämän jälkeen vaatinut useasti kaupan purkua. Hän oli soittanut 3.11.2008 myyjälle, joka kertoi tuolloin, että laiteessa ollut vika korjattiin, mutta laite oli sen jälkeen hävinnyt. Myyjä oli luvannut purkaa kaupan, jolloin osapuolet sopivat, että K lähettää laitteen loput hallussaan olevat osat myyjälle, joka saatuaan tuotteet palauttaa kauppahinnan.

Ostohetkestä on kulunut jo yli vuosi eikä K ole saanut toimivaa tuotetta eikä rahallista korvausta. Asian hoitaminen on ollut mahdotonta, koska myyjä ei ole 11.9.2008 jälkeen vastannut K:lle kertaakaan.

K oli etsinyt lähetystä Matkahuollosta 13.9.2008. Pakettia ei ollut kuitenkaan sieltä löytynyt. Myyjä ei ilmoittanut K:lle lainkaan Matkahuollon seurantanumeroa. K epäilee, ettei pakettia ollut koskaan lähetettykään, koska myyjä oli 3.11.2008 ilmoittanut puhelimessa, että tuote oli kadonnut korjauksen yhteydessä eikä sitä ollut huomattu lähettää K:lle. Viimeiset yhteydenotot myyjän toimesta ovat edelleen 11.9.2008 ja 3.11.2008. K ei ole saanut tuotetta eikä rahallista korvausta.

Myyjä oli lähettänyt sääaseman matkahuoltoon, josta soitettiin K:lle 20.1.2009 ja kerrottiin, että myyjä on lähettänyt sääaseman K:lle. K ilmoitti, ettei hän nouda sääasemaa ja sen voi lähettää takaisin myyjälle. Matkahuolto oli palauttanut sääaseman 22.1.2009 myyjälle.

K on toimittanut lautakunnalle muun muassa vaatimuksen kaupan purkamisesta 9.11.2008, tilausvahvistuksen 21.12.2007, sähköpostiviestejä ja kuitteja.

VASTAUS

Myyjä kiistää vaatimukset.

Asiakkaan tuotteeseen on ollut vaikea saada uutta lähetysyksikköä. Kyseiseen sääasemaan jouduttiin korjauksen aikana tilaamaan uusi lähetysyksikkö Saksasta. Kun se saatiin, Matkahuolto kadotti paketin ja tämän vuoksi asiakasta oli kehotettu kysymään lähetystä Matkahuollosta. Kun paketti lopulta löytyi, myyjä oli lähettämässä sitä takaisin asiakkaalle. K lähetti kuitenkin sääaseman muut osat takaisin myyjälle ilman lupaa ja ilmoitti, että oli sopinut kaupan purkamisesta myyjän kanssa.

Myyjän mukaan yksikään heidän myyjistään ei muista sopineensa K:n kanssa kaupan purkamisesta. Tuote on käytetty, eikä sitä voi enää myydä uutena kenellekään.

Myyjä on lähettänyt sääaseman 20.1.2009 takaisin K:lle korjattuna.

Myyjä on toimittanut lautakunnalle jäljennöksen Matkahuollon lähetyskortista 20.1.2009.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Mikäli tavara poikkeaa siitä, mitä edellä on lausuttu, siinä on virhe.

Jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan eli antanut takuun, kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa säädettyä virhevastuuta.

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että sääasemassa on ollut virhe, joka on ilmennyt takuuaikana. Erimielisyys koskee sitä, onko K:la oikeus purkaa kauppa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on tehtävä kohtuullisessa ajassa.

Lautakunta toteaa, että tavallisesti tavaran kohtuullinen korjausaika on 2-4 viikkoa. Myyjä on ilmoittanut, että se on toimittanut korjatun tuotteen 20.1.2009 K:lle. K oli alun perin lähettänyt sääaseman myyjälle 23.6.2008 virheen korjaamista varten. Sääaseman korjaaminen on näin ollen kestänyt lähes seitsemän kuukautta. Lautakunta katsoo, ettei virheen korjaaminen ole tapahtunut kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla kohtuullisessa ajassa.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Arvioitaessa sitä, onko virhe vähäinen vai onko ostajalla oikeus purkaa kauppa, on kuluttajansuojalain esitöiden mukaan (hallituksen esitys 89/2001 vp. s. 13) otettava huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virhettä voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa. Myös erilaiset pintaviat voivat olla luonteeltaan vähäisiä ja niiden merkitys voi olla ostajalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan K oli 23.6.2008 lähettänyt sääaseman myyjälle, koska se ei näyttänyt lainkaan tuulen mittaustietoja. Myyjä on kertonut, että sääasemaan jouduttiin tilaamaan uusi lähetysyksikkö Saksasta.

Lautakunta pitää ilmeisenä, että sääasemassa havaittu vika on olennaisesti haitannut sen käyttöä tarkoitukseensa. Koska vian korjaaminen on edellyttänyt myyjänkin mukaan uuden lähetysyksikön hankkimista, lautakunta katsoo, ettei vika ole ollut nopeasti korjattavissa eikä virhettä voida tässä tapauksessa pitää vähäisenä. Näin ollen K:lla on oikeus purkaa kauppa.

Saadun selvityksen mukaan myyjä oli lähettänyt sääaseman K:lle 20.1.2009, mutta K on kieltäytynyt vastaanottamasta sääasemaa, jolloin se on palautettu takaisin myyjälle. Lautakunta toteaa, ettei myyjä ole joka tapauksessa korjannut sääasemaa kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla kohtuullisessa ajassa eikä K ole hyväksynyt tuotteen korjauksen viivästymistä, koska hän ei ole ottanut sääasemaa vastaan. K on lisäksi esittänyt kaupan purkua koskevan vaatimuksensa lautakunnalle 8.1.2009 toimittamassaan valituksessa. Näin ollen sillä, että myyjä on lähettänyt sääaseman korjattuna K:lle 20.1.2009, ei ole merkitystä arvioitaessa K:n oikeutta purkaa kauppa.

Kun kauppa puretaan, on jo tehdyt suoritukset puolin ja toisin palautettava. Myyjän tulee palauttaa sääaseman 174,50 euron kauppahinta K:lle. Myyjällä on vastaavasti oikeus saada sääasema takaisin. Ostaja on velvollinen korvaamaan tuotteesta saamansa käyttöhyödyn. Toisaalta myyjä on velvollinen maksamaan palautettavalle kauppahinnalle tuottokorkoa.

Sääasema oli toimitettu K:lle 21.12.2007. K on kertonut ottaneensa sääaseman käyttöön vasta kesäkuun 2008 alussa. K:n mukaan hän oli käyttöönoton yhteydessä havainnut sääaseman toiminnassa vikaa. Lautakunnalla ei ole aihetta epäillä K:n kertomusta tältä osin. Näin ollen on katsottava, ettei K ole saanut sääasemasta sellaista käyttöhyötyä, joka tulisi ottaa kauppahinnan vähennyksenä huomioon.

Ostajalla on oikeus saada palautettavalle rahamäärälle tuottokorkoa. Tuottokorko määräytyy kauppalain 65 §:n ja korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti. Tuottokoron suuruus on 4,5 % ajalla 1.7.2007-31.12.2008, 2,5 % vuodessa ajalla 1.1.-30.6.2009 sekä 1,0 % vuodessa ajalla 1.7.-31.12.2009. Koska K on maksanut kauppasumman myyjälle 2.1.2008, myyjän velvollisuus suorittaa K:lle tuottokorkoa alkaa tuosta päivästä lukien.

K on vaatinut lisäksi korvausta hänelle aiheutuneista kustannuksista yhteensä 54,10 euroa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K:lla on oikeus saada korvaus asian hoitamisen aiheuttamista kohtuullisista matka- ja puhelinkuluista. Lautakunta katsoo, ettei K:lla ole ollut perusteltua syytä käydä Matkahuollossa 13.9.2008, vaan hän olisi voinut selvittää lähetyksen sijainnin myös esimerkiksi soittamalla Matkahuoltoon. Lautakunta pitää muilta osin K:n vaatimusta matkakulujen osalta kohtuullisena ja katsoo, että myyjän tulee tältä osin korvata K:lle 17,40 euroa. Lautakunta pitää ilmeisenä, että asian hoitamisesta on aiheutunut K:lle myös puhelinkuluja. Lautakunta pitää K:n 10 euron vaatimusta puhelinkulujen osalta kohtuullisena ja katsoo, että myyjän tulee korvata tämä summa K:lle.

K on esittänyt selvityksen myös tuotteiden palauttamisesta aiheutuneista kustannuksista 11.7. ja 10.11.2008. Lautakunta pitää ilmeisenä, että K:lle on aiheutunut kustannuksia myös sääaseman näyttöyksikön ja tuulianturin lähettämisestä hänen vaatimansa 8,50 euroa. Lautakunta katsoo, että myyjän tulee korvata K:lle tuotteen lähettämiskustannuksista yhteensä 20,90 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä maksaa K:lle 174,50 euroa edellä mainittuine tuottokorkoineen 2.1.2008 alkaen. Kuluttajariitalautakunta suosittaa lisäksi, että myyjä maksaa K:lle vahingonkorvausta 48,30 euroa. Myyjällä on vastaavasti oikeus saada riidan kohteena oleva sääasema takaisin.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 17.5.2010