Asuinhuoneiston asumisoikeussopimus. Huoneiston kunto.

huoneiston kunto
asumisoikeus
sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 1057/83/09
Antopäivä: 05.05.2010

Asumisoikeusasukas solmi 31.10.2007 allekirjoitetulla sopimuksella asumisoikeussopimuksen. Huoneiston käyttövastike oli 552,06 euroa, jonka lisäksi asetettiin 1 071,30 euron vakuusmaksu. Asukas asensi huoneistoon laminaattilattian vastoin omistajan ohjeistuksia. Asumisoikeussuhde päättyi 17.2.2009. Omistaja veloitti asukasta laminaattilattian poistamisesta aiheutuneista kustannuksista. Erimielisyys koskee siitä, onko asukkaalla oikeus korvaukseen poistetun laminaatin osalta sek sitä, onko omistajalla ollut oikeus veloittaa laminaatin poistamisesta aiheutuneista kustannuksista.

VAATIMUKSET

Asumisoikeusasukas vaatii, että asumisoikeustalon omistaja maksaa 2 252,57 euroa. Vaatimus muodostuu 1 071,30 euron vuokravakuuden palauttamisesta, 802,77 euron laminaattilattian korvaamisesta ja 150 euron jalkalistojen korvaamisesta.

Asukkaat asensivat huoneistoon laminaatin huoneistossa olleen muovimaton päälle. Lattian asennuksen yhteydessä asukkaat vaihtoivat myös jalkalistat. Omistaja ei hyväksynyt asennustyötä, mutta ei vaatinut lattian purkamista. Osapuolet sopivat, että laminaatti on asukkaiden omaisuutta ja voi jäädä huoneistoon, mikäli uusi asukas sen hyväksyy. Helmikuussa 2009 asukkaat muuttivat huoneistosta. Uusi asukas hyväksyi laminaattilattian. Omistaja palautti asumisoikeusmaksun, mutta ei vakuusrahaa. Useiden kyselyiden jälkeen selvisi, että omistaja oli suorittanut huoneistossa korjaustoimenpiteitä, jonka vuoksi vakuusrahaa ei palauteta. Asukkaille ei ollut ilmoitettu asiasta. Asukkaille olisi tullut ilmoittaa ja antaa mahdollisuus poistaa asukkaiden omaisuutta ollut lattia.

VASTAUKSET

Asumisoikeustalon omistaja kiistää asukkaan vaatimukset.

Asukas on 23.12.2008 ilmoittanut luopuvansa asumisoikeudesta. Asumisoikeussopimuksen mukaan luopumisaika on kolme kuukautta ja se lasketaan päivästä, jolloin omistaja on vastaanottanut luopumisilmoituksen. Näin ollen asukkaalla olisi voinut olla velvollisuus maksaa vastiketta vielä kolme kuukautta ilmoituksen jälkeen.

Laminaatin todettiin tarkastuksessa olevan väärää laatuluokkaa ja väärin asennetun. Asukkaalle ilmoitettiin, että hänen tulee purkaa lattia muuton yhteydessä tai uuden asukkaan hyväksyessä lattian, tehdä sopimus asiasta tämän kanssa.

Asukasta on ohjeistettu siitä, mitä tulee huomioida ennen huoneistotarkastusta. Erityisesti on painotettu seinien ja lattioiden kuntoon liittyvistä seikoista sekä avainten palauttamisen tärkeydestä. Ohjeissa on kerrottu, mitä seuraamuksia asukkaalle aiheutuu, mikäli omistaja joutuu tekemään huoneistossa korjaustöitä tai vaihtamaan lukkoja. Asukas ei ollut läsnä lopputarkastuksessa eikä toimittanut selvitystä siitä, että uusi asukas on hyväksynyt laminaatin. Asukas ei ole myöskään palauttanut avaimia. Vakuudesta on pidätetty laminaatin poisto, makuuhuoneen katon maalaus, huoneiston seinien maalaus, jalkalistojen asennus ja huoneiston lukkojen sarjan muutos.

RATKAISU

Asumisoikeusasunnoista annetun lain 11 §:n mukaan asumisoikeuden haltijalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä niin kuin tässä pykälässä säädetään. Merkitykseltään olennaisesta kunnossapito- ja muutostyöstä asumisoikeuden haltijan on ennalta ilmoitettava talon omistajalle.

Lain 12 §:n mukaan asumisoikeuden haltijalla, joka talon omistajan luvalla on tehnyt huoneistossa tarpeellisia kunnossapitotöitä, on oikeus saada niistä talon omistajalta kohtuullinen korvaus.

Lain 14 §:n mukaan asumisoikeuden haltija on velvollinen korvaamaan talon omistajalle vahingon, jonka hän tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Asiassa on riitaa siitä, onko asukkaalla oikeus korvaukseen poistetun laminaatin osalta sekä siitä, onko omistajalla ollut oikeus veloittaa laminaatin poistamisesta, lukkojen uudelleen sarjoittamisesta sekä maalaustöistä aiheutuneet kustannukset.

Asukkailla on tekemiensä muutostöiden osalta oikeus kohtuulliseen korvaukseen talonomistajan luvalla tehdyistä tarpeellisista kunnossapitotöistä. Asumisoikeussopimuksen mukaan asumisoikeushaltijalla on oikeus tehdä tai teettää asunnon sisätiloissa kohtuullisia asumistasoa parantavia muutostöitä, joista sovitaan aina erikseen. Menettelytavoista kerrotaan tarkemmin asumisoikeusasukkaan oppaassa. Tässä tapauksessa asennettu lattia on riidattomasti poikennut hyväksytystä. Näin ollen muutoksista ja niiden korvattavuudesta ei ole katsottava sovitun talonomistajaa sitovalla tavalla, eikä asukkailla ole oikeutta korvaukseen poistetun lattiamateriaalin osalta.

Suhteessa asunnon seuraavaan haltijaan talonomistaja vastaa osaltaan siitä, että huoneisto on asumissuhteen alkaessa ja sen aikana sellaisessa kunnossa kuin kohtuudella voi vaatia. Näin ollen esimerkiksi lattiamateriaalin tulee olla laadultaan yleisesti hyväksyttyä. Asukas ei ole esittänyt omistajalle selvitystä siitä, että uusi asukas olisi suostunut vastaanottamaan huoneistoon asennetun lattiamateriaalin. Lautakunta toteaa, että vastoin ohjeita asennetun lattian jättäminen huoneistoon ohjeistuksesta huolimatta on katsottava aiheuttaneen omistajalle lattian ja lattialistojen purkamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruisen vahingon.

Talonomistaja vastaa suhteessa asunnon seuraavaan haltijaan myös sen osalta, että ulkopuolisilla ja asiattomilla tahoilla ei ole tiedossa olevaa tai todennäköistä pääsyä huoneistoon omin avaimin. Tästä syystä huoneiston lukituksen uudelleensarjoitus on perusteltua, jos edellinen asukas ei palauta asumissuhteensa päättyessä kaikkia hallussaan olleita asunnon avaimia. Jos avainten katoaminen johtuu asukkaan puolella olevasta tahallisuudesta, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, asumisoikeuden haltija on velvollinen korvaamaan tavanomaiset sarjoituskustannukset tai kustannuksiltaan samantasoisen lukituksen uusimisen. Asiasta on ollut maininta myös asukkaalle luovutetuissa asiakirjoissa. Tässä tilanteessa talonomistajalla on oikeus korvaukseen tavanomaisista sarjoituskuluista.

Maalaustöiden aiheuttamien kustannusten osalta lautakunta toteaa, että asumisoikeuden haltija ei ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta. Lisäksi vahinkoon vetoavan talonomistajan kuuluu kyetä näyttämään toteen väitteensä huoneiston poikkeuksellisesta kulumisesta. Nyt omistaja ei ole esittänyt minkäänlaista selvitystä siitä, että kyse oli muusta kuin tavanomaisesta kulumista. Näin ollen lautakunta ei katso omistajalla olevan oikeutta veloittaa asukkaalta maalaustöiden osuutta remontointikustannuksista.

Laminaattilattian purusta ja uudelleen asennuksesta on esitetyn selvityksen perusteella katsottava aiheutuneen pidätettyä vakuutta suuremmat kustannukset. Näin ollen lautakunta katsoo vakuuden pidätyksen olleen aiheellinen.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.5.2010