Ulkoisen kovalevyn kauppa. Kovalevyn virhe. Tiedostojen palauttaminen. Väittämistaakka. Oma myötävaikutus.

tietokone

Diaarinumero: 506/32/09
Antopäivä: 11.12.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 20.5.2007 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) verkkokaupasta ulkoisen kovalevyn, joka maksoi 97,05 euroa. Kovalevylle annettiin kahden vuoden takuu. K:n kannettava tietokone ei enää keväällä 2008 tunnistanut kovalevyä, kun hän yritti katsella tiedostoja kovalevyltä.

EH toimitti K:lle veloituksetta uuden kovalevyn ja palautti tiedostot vanhalta kovalevyltä 79 euron maksua vastaan.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:lta vahingonkorvausta 97 euroa lainmukaisine viivästyskorkoineen. Summaan sisältyvät tiedostojen palauttamisesta aiheutuneet kulut 79 euroa, vanhan kovalevyn postiin toimittamisesta ja uuden kovalevyn postista noutamisesta aiheutuneet matkakulut 10 euroa, puhelinkulut 5 euroa sekä vanhaa kovalevyä varten hankitun kuplamuovikuoren hinta 3 euroa.

K:n ostamaa laitetta ja ulkoista kovalevyä yleisestikin markkinoidaan luotettavana kuvien, musiikin ja tiedostojen varastointipaikkana. Kuluttajalle nimenomaisesti korostetaan sitä, että se on tarkoitettu suurten tietomassojen turvalliseen varastointiin. Ulkoiselta kovalevyltä voidaan tämän perusteella edellyttää suurempaa kestävyyttä kuin normaalilta kovalevyltä.

K katsoo, että kun myyjä on nimenomaisesti korostanut ulkoisen kovalevyn turvallisuutta, se on samalla ainakin johonkin rajaan asti ottanut vastuulleen tietojen säilyvyyden.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset. Myyjän internetsivuilla kerrotaan, että takuuta ei anneta sille, että kovalevyllä ja muistissa oleva informaatio säilytetään takuuhuollossa. Tämä tarkoittaa sitä, että ei voida taata, että kovalevyn sisältö säilyy, kun kovalevy vaihdetaan takuuna. Sitä vastoin kovalevy vaihdetaan aina vastaavaan toimivaan kovalevyyn takuuaikana. Samalla tavoin menettelevät myös muut jälleenmyyjät.

EH:n huolto-osasto tarjoaa myös huoltopalveluja, joista yksi on kovalevyn tietojen talteenottaminen. Tämä tarkoittaa, että huolto ottaa varmuuskopion (backup) kovalevystä ennen kuin se vaihdetaan uuteen. EH on pahoillaan, jos asiakas ei ole ollut aluksi tietoinen tästä palvelusta ja siitä, että myyjä voi tarjota tämän palvelun huomattavasti edullisempaan hintaan kuin muut yritykset. EH on suorittanut palvelun asiakkaan laskuun eikä asiakas ole valittanut itse huoltotyöstä.

Yhteenvetona voidaan todeta lähtökohtana olevan se, että EH ja valmistaja antavat takuun itse tuotteelle siinä muodossa kuin se on myyjältä ostettu. Takuuta ei sitä vastoin anneta sille, mitä asiakas on tallentanut tuotteelle.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asiassa on riidatonta, että ulkoinen kovalevy on vioittunut takuuaikana noin vuosi kaupanteon jälkeen. Myyjä on oikaissut virheen toimittamalla K:lle veloituksetta uuden vastaavanlaisen kovalevyn. Osapuolet ovat sopineet, että kovalevylle tallennetut tiedot otetaan talteen maksua vastaan. K:lle on lähetetty 79 euron suuruinen lasku tietojen talteenottamisesta. K on vaatinut myyjää korvaamaan nämä kulut viivästyskorkoineen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Saman luvun tuotevahinkoja koskevan 21 §:n mukaan myyjä on velvollinen korvaamaan tavaran virheestä muulle omaisuudelle aiheutuneen vahingon 20 §:n mukaisesti, jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.

Kovalevylle tallennetut tiedot ovat sellaista muuta omaisuutta, joilla on välitön käyttöyhteys kovalevyyn. Myyjän noudattama sopimusehto on kuluttajansuojalain 5 luvun 21 §:n vastaisena mitätön. Näin ollen myyjä on velvollinen korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut kovalevyllä olleille tiedostoille kovalevyn virheen vuoksi. Vahingon määrä on tässä tapauksessa tiedostojen palauttamisesta veloitetut 79 euroa, jotka myyjä on velvollinen palauttamaan K:lle. K:lla on lisäksi oikeus korvaukseen virheen vuoksi aiheutuneista eli asian hoitamisesta aiheutuneista kuluistaan. Lisäksi hän on vaatinut viivästyskorkoa maksettavalle määrälle.

Lautakunta toteaa, että asiassa ei ilmene K:n ottaneen varmuuskopioita tiedostoistaan, mitä voidaan huolelliselta kuluttajalta edellyttää. EH ei kuitenkaan ole vedonnut tähän kuluttajan omaan myötävaikutukseen vahingon aiheutumisessa. Lautakunta ei tässä tapauksessa pidä EH:n maksettavaksi tulevaa 97 euron korvausta kohtuuttomana.

Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen.

Tällainen vaatimus ja selvitys on esitetty myyjälle 16.12.2008 lähetetyssä sähköpostiviestissä, joten summalle on maksettava korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista viivästyskorkoa 15.1.2009 lähtien. Korkolain 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskorko on ollut 9,5 prosenttia vuodessa 1.1.2009 alkaen ja 8,00 prosenttia vuodessa 1.7.2009 alkaen.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH suorittaa

K:lle vahingonkorvauksena 97 euroa edellä mainittuine viivästyskorkoineen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.12.2009