Tietokoneen kauppaan sisältynyt tiedostojen siirtopalvelu. Tiedostojen häviäminen. Vahingonkorvauksen määrä.

vahingonkorvaus
tietokone

Diaarinumero: 493/32/09
Antopäivä: 11.12.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 18.10.2008 tietokoneen. Kaupan yhteydessä oli sovittu erillispalvelusta eli siitä, että myyjäliike siirtää K:n vanhan koneen tiedostot ulkoiselle kovalevylle. K toimitti liikkeelle kovalevyn tätä varten. Tuodessaan kovalevyä hän oli todennut, että se sisälsi sinne aikaisemmin talletettuja tiedostoja, jotka tulisi säästää. Siirron yhteydessä aiemmin kovalevyllä olleet tiedostot tuhoutuivat. Tiedostojen siirrosta elinkeinonharjoittaja (jäljempänä EH) veloitti 118 euroa.

EH on myöntänyt K:n ilmoittamat tiedot oikeiksi. Valitus on aiheutunut vahingonkorvauksen määrästä.

VAATIMUKSET

K vaatii vahingonkorvausta yhteensä 618 euroa. Hän vaatii

118 euron huoltomaksun palauttamista, koska työ oli ammattitaidotonta. Vaatimuksen loppuosa 500 euroa käsittää matkakulut 19,80 euroa, puhelinkulut 1,34 euroa sekä korvauksen vaivannäöstä ja tiedostojen tuhoutumisesta.

Tuhoutuneet tiedostot sisälsivät perheen valokuva-albumeita useilta vuosilta, muun muassa lomamatkoilta ja perhejuhlista. Nämä tiedostot olivat perheelle korvaamattomia, koska niitä ei ollut muualla, vaan ne oli tallennettu ulkoiselle kovalevylle turvaan. Lisäksi tiedostot sisälsivät musiikkitiedostoja ja K:n työhön kuuluvia erilaisiin kehittämisprojekteihin liittyviä tiedostoja. K oli ilmoittanut EH:lle, että kovalevyllä oli tiedostoja jo ennestään. Tämän vuoksi hän oli pitänyt itsestään selvänä, että ammattimaisesti tietokoneiden huoltoa harjoittava yritys ei tuhoaisi mitään vanhoja tiedostoja, ainakaan etukäteen kysymättä.

VASTAUS

EH toteaa vastauksessaan, että sen toiminnassa on tapahtunut virhe, joka on johtunut virheellisestä huoltotyön kirjaamisesta. K:lta ei ole varmistettu (tai on jätetty kirjaamatta), onko hänen luovuttamansa kovalevy tyhjä. On lähdetty olettamuksesta, että näin on. Myöskään huoltotyötä aloitettaessa ei ole varmistettu, että ulkoinen kovalevy, johon tiedostot oli tarkoitus siirtää, olisi tyhjä.

Tiedostot on kopioitu ulkoiselle kovalevylle käyttäen bitti-bitiltä -kopiointia, jolloin kovalevylle kirjoitetaan täsmälleen sama tieto kuin alkuperäisellä levyllä. Tämä kopiointimalli tuhoaa levyllä aikaisemmin olleet tiedostot. Kun virhe huomattiin, ryhdyttiin kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin K:n tietojen pelastamiseksi. EH on omalla kustannuksellaan yrittänyt tiedostojen pelastamista siihen erikoistuneen ulkopuolisen yrityksen kautta. Tietojen pelastaminen ei kuitenkaan onnistunut.

EH huomauttaa, että K ei ollut varmuuskopioinut tietoja, vaan hän oli ainoastaan siirtänyt ne ulkoiselle kovalevylle. Varmuuskopioita ei siis ollut olemassa hänelle tärkeistä tiedostoista ja selkeä riski niiden tuhoutumisesta oli joka tapauksessa olemassa.

K:n kanssa ei ole päästy yksimielisyyteen hyvityksen määrästä. EH pitää kohtuullisena hyvityksenä asiassa huoltomaksun 118 euron palauttamista, K:n todellisten kulujen korvaamista, jotka erittelyn mukaan ovat 21,14 euroa sekä vahingonkorvauksena vaivannäöstä ja kadonneista tiedostoista suoritettavaa 100 euron korvausta. Korvauksen määrä olisi siten yhteensä 239,14 euroa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Jos palvelus poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että EH on toiminut huolimattomasti siirtäessään tiedostoja K:n toimittamalta kovalevyltä uudelle ulkoiselle kovalevylle. EH:n palveluksessa on sen vuoksi ollut kuluttajansuojalain 8 luvun

12 §:n mukainen virhe. EH on yrittänyt oikaista virhettä, mutta ei ole onnistunut siinä.

EH on myöntänyt virheensä ja luvannut palauttaa 118 euron suuruisen huoltomaksun K:lle.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan työn tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palvelussa olevan virheen vuoksi. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaaman vain, jos virhe tai vahinko johtui huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 33 §:n ja 5 luvun 30 §:n mukaan sopimusrikkomuksen perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon muun muassa vastapuolen myötävaikutus vahinkoon.

Lautakunta toteaa huolimattomuuskriteerin täyttyvän tässä tapauksessa. Tämän vuoksi K:lla on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta eli kadonneista tiedostoista. Koska tietokoneen kovalevylle tallennetuilla ohjelmilla ja tiedostoilla ei ole tarkkaa taloudellista arvoa, lautakunta on joutunut arvioimaan korvauksen määrän.

Arvioinnissaan lautakunta on ottanut huomioon, että tietokoneelta on kadonnut osittain korvattavissa olevia tiedostoja, kadonneen aineiston laadun ja laajuuden sekä myötävaikuttavana seikkana sen, ettei K ollut ottanut tiedostoista varmuuskopioita. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi vahingonkorvaukseksi 200 euroa.

Lisäksi K:lla on oikeus korvaukseen matka- ja puhelinkuluista. Niiden määräksi lautakunta arvioi K:n esittämän selvityksen nojalla 21 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa

K:lle huoltomaksun 118 euroa sekä suorittaa hänelle vahingonkorvauksena matka- ja puhelinkuluista 21 euroa sekä tiedostojen tuhoutumisesta 200 euroa. Hyvityssuositus on siten yhteensä 339 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.12.2009