Käytetyn henkilöauton kauppa. Kaksoismassavauhtipyörän rikkoutuminen. Tiedonantovirhe.

käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 3341/33/08
Antopäivä: 10.12.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 9.8.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) käytetyn, 5.3.2003 ensirekisteröidyn henkilöauton 27 000 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 147 000 kilometriä.

Auton kaksoismassavauhtipyörä jouduttiin uusimaan 3.7.2008, jolloin auton matkamittarin lukema oli 163 402 kilometriä.

Auto korjattiin EH:n korjaamolla. Korjauskustannukset olivat

2 240 euroa. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa ollut kaksoismassavauhtipyörän rikkoutumisen vuoksi EH:n vastuulle kuuluva virhe.

VAATIMUKSET

K vaatii 2 320 euron korvausta auton korjauskustannusten sekä asiasta aiheutuneiden matkakustannusten perusteella.

K:n mielestä kaksoismassavauhtipyörä on rikkoutunut ennenaikaisesti eikä auto siten ole kestävyydeltään vastannut ostajan aiheellisia odotuksia. K:n mielestä kaksoismassavauhtipyörän pitää kestää auton käyttöiän ajan. K:n mielestä kysymys on siitä, että perinteinen vauhtipyörämalli on korvattu kalliimmalla ja huonommin kestävällä, minkä vuoksi korjaustarve tulee uusiutumaan. Ostajalle olisi lisäksi pitänyt kertoa tällaisesta tyyppiviasta.

VASTAUS

EH:n mukaan kaksoismassavauhtipyörä ei rakenteensa vuoksi ole kestävyydeltään verrattavissa kiinteärakenteiseen vauhtipyörään. Nykyaikainen kaksoismassavauhtipyörä koostuu liikkuvista osista, jotka kuluvat, väsyvät ja vanhentuvat käytön myötä esimerkiksi jarrujen ja iskunvaimentajien tapaan. EH kiistää K:n vaatimukset.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3-kohdan mukaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta odottaa.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria. Sitä, millaiset perustellut odotukset ostajalla myytävän auton kunnosta tai sen osien kestävyydestä on, arvioidaan sen tiedon valossa, mitä kuluttajilla yleensä käytettyjen autojen kunnosta on. Tällaiset tiedot perustuvat siihen, minkälaisia tietoja autoista markkinoinnissa tai muutoin annetaan ja on saatavilla, sekä siihen, miten kuluttajilla on mahdollisuus havainnoida liikenteessä ja markkinoilla olevia autoja. Kuluttajalta ei voi edellyttää erityistä teknistä tietämystä autoista. Tämän vuoksi ostajan perustellut odotukset voivat poiketa siitä, mitkä ovat auton ominaisuudet, mikä sen todellinen tekninen kunto on, tai miten pitkään sen eri osat kestävät.

Moottorin voimansiirtoon liittyvä kaksoismassavauhtipyörä on tekniikaltaan sellainen, että siinä on kuluvia osia. Teknisen asiantuntemuksensa perusteella lautakunta arvioi, että se on tässä tapauksessa rikkoutunut kaksoisvauhtimassapyörälle tavanomaisen kulumisen vuoksi.

Lautakunnan käsityksen mukaan kuluttajilta ei kuitenkaan voi edellyttää sellaista tietämystä auton teknisistä ominaisuuksista, että he pystyisivät arvioimaan eri moottoriin liittyvien osien, kuten kaksoismassavauhtipyörän, kestävyyttä. Jollei muuta ilmoiteta, kuluttajalla on perusteltua aihetta odottaa, että auton moottori kestää normaalisti yli 163 402 kilometriä. K:lle olisikin ennen kaupantekoa pitänyt kertoa, että moottoriin liittyvän vauhtipyörän rakenne on sellainen, että sen korjaustarve tulee eteen ennen moottorin normaalin kestoiän päättymistä. Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että autossa on ollut virhe. Virheen johdosta K:lla on oikeus hinnanalennukseen.

Lautakunta katsoo virhettä vastaavaksi hinnanalennukseksi

1 000 euroa. Arvioinnissaan lautakunta on ottanut huomioon auton iän, ajokilometrit, hinnan ja korjauskustannukset. Arvioinnissa on myös otettu huomioon asiasta K:lle aiheutuneet muut kuin korjauskulut.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalaennuksena 1 000 euroa.

ÉRIÄVÄ MIELIPIDE

Katson, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Kaupan kohteena on ollut noin neljä ja puoli vuotta vanha auto, jonka matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä noin 147 000 kilometriä. Kun kaksoismassavauhtipyörä jouduttiin uusimaan, auto oli noin viisi vuotta ja neljä kuukautta vanha ja sillä oli ajettu 163 402 kilometriä.

Kaksoismassavauhtipyörä on autoa tavanomaisesti käytettäessä kuluva osa eikä sen uusimistarve tässä tapauksessa auton ikä, ajomäärä ja näistä seuraavan tavanomaisen kulumisen vuoksi pitää epätavallisena. Selvityksen mukaan kaksoismassavauhtipyörässä ei myöskään ole ollut materiaali- tai valmistusvirhettä. Koska kaksoismassavauhtipyörän uusimistarve on aiheutunut auton ikään ja ajomäärään nähden ostajan vastuulle kuuluvasta auton tavanomaisesta kulumisesta, autossa ei ole ollut hyvitykseen oikeuttavaa virhettä. Näkemykseni mukaan auton tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvia korjauksia ei myöskään voida pitää sellaisena erityisenä seikkana, josta myyjän tulee kertoa ostajalle. Tämän vuoksi katson, ettei EH ole tältä osin laiminlyönyt K:n väittämällä tavalla velvollisuuttaan antaa autosta riittävät tiedot ostajalle. Koska autossa ei ole ollut virhettä, en suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 10.12.2009