Käytetyn henkilöauton kauppa. Viallinen moottori. Tiedonantovirhe. Kaupan purku.

kaupan purkuvaatimus
käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 4750/33/08
Antopäivä: 02.12.2009

Kuluttaja osti 18.3.2008 käytetyn, 2004 ensirekisteröidyn henkilöauton 22 890 eurolla. Autolla oli kaupantekohetkellä ajettu 90 000 kilometriä.

Auton moottori ylikuumeni käytössä 20.3.2008 alkaen ja se jouduttiin lopulta vaihtamaan. Auton matkamittari näyttää ajetun matkan maileissa eikä kilometreissä. Auton kanssa toimitetut kesärenkaat olivat viallisia ja auton kattoluukku ei toiminut.

VAATIMUKSET

Ostaja vaatii kaupan purkua.

Auton moottori rikkoontui 20.3.2008. Myyjälle varattiin tilaisuuksia korjata auto lukuisia kertoja. Viimeisen kerran auto oli korjaamolla yhtäjaksoisesti 5 kuukautta, jolloin myyjä vaihdatti auton moottorin ostajan kiellosta huolimatta. Korjaus on ollut epäammattimaista sillä auto oli pudonnut nosturista siten, että se vaurioitui.

Auton kesärenkaista puuttuivat vanteet ja ne ovat liian kuluneita käyttöä varten. Kattoluukku ei myöskään toiminut kunnolla. Tämän lisäksi auton matkamittari näyttää ajetun matkan maileissa eikä kilometreissä jolloin ostaja sai väärän käsityksen ajetusta matkasta. Ostajalle ei myöskään kerrottu, että auto tuotiin maahan käytettynä.

VASTAUS

Myyjä kiistää ostajan vaatimukset.

Ostaja on kaupan yhteydessä koeajanut auton sekä nähnyt ajoneuvon kunnon ja varustuksen, kuten huoltokirjan ja renkaat. Tarkastus tehtiin luovutusohjelman mukaisesti, jossa tarkastetaan mm. mittarit. Luovutusohjelmaan ei ole merkitty puutteita. Luovutusohjelmaan on merkitty mittarilukemaksi "90", joka tässä yhteydessä tarkoittaa 90 000 kilometriä. Myös kauppasopimukseen on merkitty ajokilometreiksi 90 000 kilometriä. Ostaja on allekirjoittanut sekä kauppasopimuksen että luovutusohjelman.

Ajoneuvossa on moottorin osalta ollut vaikeasti löydettävissä oleva vika, jota on yritetty korjata loogisessa järjestyksessä. Korjausyritykset ovat kuitenkin olleet perusteltuja ajoneuvossa esiintyneisiin vikoihin nähden. Lopulta moottori vaihdettiin veloituksetta ja ostajan ajoneuvo on saatettu ostohetkeä parempaan kuntoon. Ostajalla on korjausaikana ollut käytössään myyjän, ostajan ajoneuvoa uudempi, veloitukseton sijaisauto, eikä käyttöhyödyn menetystä siten ole tapahtunut. Myyjän ksityksen mukaan erillistä lupaa moottorin vaihtoon ei tarvittu sillä auto oli tuotu korjattavaksi siinä esiintyneen vian vuoksi ja se korjattiin veloituksetta alkuperäisen valituksen mukaisesti. Auto korjattiin myös korjauksen yhteydessä sattuneen vahingon osalta veloituksetta.

Myyjä pitää siten kaupan purkua perusteettomana.

RATKAISUN PERUSTELUT

Osapuolet ovat eri mieltä siitä onko auton markkinoinnissa annettu väärää tietoa auton ominaisuuksista, siitä onko kaupan kohteessa kattoluukun ja renkaitten osalta ollut virhe, siitä onko korjaamolla ollut oikeus vaihtaa auton moottori korjauksen yhteydessä, ja siitä onko ostajalla oikeus purkaa kauppa.

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

AJETTU MATKA

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että auton matkamittari näyttää ajetun matkan maileissa eikä kilometreissä. Asiassa on myös riidatonta, että auton ajettu matka oli merkitty kilometreinä sekä kauppasopimukseen että luovutusohjelmaan, joihin ostaja tutustui ja allekirjoitti. Kuluttajariitalautakunta pitää epätodennäköisenä, että kahteen otteeseen ilmoitetut tosiasialliset ajokilometrit olisivat jääneet ostajalle epäselviksi, ja katsoo siten, ettei autossa matkamittarin lukeman osalta ole ollut kuluttajasuojalain

5 luvun 14 §:ssä tarkoitettua virhettä.

AUTON MAAHANTUONTI ULKOMAILTA KÄYTETTYNÄ

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että tiedon, onko auto maahantuotu käytettynä, voidaan olettaa vaikuttavan auton kauppaan. Tiedon merkityksellisyyden huomioon ottaen myyjän tulisi mainita siitä erikseen. Koska on jäänyt näyttämättä, että myyjä olisi näin tehnyt, kuluttajariitalautakunta katsoo, että autossa on tiedonannon osalta ollut kuluttajasuojalain

5 luvun 14 §:ssä tarkoitettu virhe.

KESÄRENKAAT

Tavarassa on kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että auto on myyty kesärenkailla varustettuna, että niistä puuttuu vanteet ja, että ne ovat liian huonossa kunnossa käyttöä varten. Myyjä vetoaa siihen, että ostaja näki renkaat kaupanteon yhteydessä ja oli siten tietoinen niitten kunnosta ja varustuksesta. Kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei kuluttuja välttämättä pysty ensisilmäyksellä arvioimaan renkaiden kuntoa ja soveltuvuutta ajoon eri keliolosuhteissa, ja että kuluttajalla tällaisessa tilanteessa on perusteltua aihetta edellyttää, että renkaita voi käyttää markkinoinnin mukaisesti. Ostajan olisi kuitenkin pitänyt huomauttaa vanteiden puuttumisesta siinä vaiheessa kun tämä sai kesärenkaat nähtäväkseen. Kuluttajariitalautakunta katsoo näin ollen, ettei vanteiden puuttuminen muodosta kuluttajasuojalain 5 luvun

14 §:ssä tarkoitettua virhettä. Kuluttajariitalautakunta katsoo kuitenkin, että renkaissa on niiden kunnon osalta ollut kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:ssä tarkoitettu virhe.

KATTOLUUKKU

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 1 kohdan mukaan virhe, jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että kattoluukku ei siinä olevan vian takia avaudu kunnolla. Ostaja väittää saaneensa kattoluukun osalta virheellistä tietoa sillä myyjä kertoi luukussa olevan turvamekanismi joka estää sen avautumisen. Myyjä vetoaa siihen, että ostaja tarkasti kattoluukun ja hyväksyi sen allekirjoittamalla kauppasopimuksen. Kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei kuluttaja välttämättä pysty arvioimaan auton teknisiä ominaisuuksia ja, että tällä on aihetta luottaa myyjän kertomukseen asiassa. Lautakunta katsoo siten, että autossa on kattoluukun osalta ollut kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:ssä tarkoitettu virhe.

MOOTTORIN KORJAUS

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että moottorin viallisuus on kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:ssä tarkoitettu virhe ja että auton vahingoittuminen korjauksen yhteydessä on ollut myyjän vastuulla ja, että nämä virheet on myyjän toimesta korjattu veloituksetta alentamatta auton arvoa.

Kuluttajasuojalain 5 luvun 18 §:n 2 momentin mukaan myyjä saa omalla kustannuksellaan suorittaa virheen oikaisun, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, ettei ostaja ole esittänyt selvitystä siitä miten korjaus on aiheuttanut hänelle olennaista haittaa tai selvitystä muusta erityistä syystä kieltäytymiselle. Ostajalla on myös ollut käytettävissään autoa vastaava sijaisauto. Näin ollen kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei korjauksesta ole aiheutunut ostajalle olennaista haittaa. Kuluttajariitalautakunta toteaa myös myyjän viipymättä tarjoutuneen oikaisemaan virheen ostajan ilmoitettua siitä, vaikka ei toimenpidettä virheen korjaamiseksi voitukaan välittömästi määritellä.

Kuluttajariitalautakunta toteaa edelleen, että auton vian määrittäminen voi auton teknisen monimutkaisuuden takia olla vaikeaa ja, ettei autolle tehtävää korjaustoimenpidettä voida valita ennen kuin vika on määritelty. Kohtuullista aikaa virheen oikaisemiselle ei voida yksiselitteisesti määritellä. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan kuitenkin huomioon oikaisuajan vaikutukset ostajan näkökannalta. Ottaen huomioon, että ostajalla oli käytössään sijaisauto, joka oli jopa parempi kuin korjattava auto ja että auto on korjauksen ansiosta tullut ikäänsä ja ajomääräänsä nähden ostajan kauppasopimukseen perustuvia aiheellisia odotuksia parempaan kuntoon, ostajalle ei ole koitunut korjausajan venymisestä haittaa tai vahinkoa. Kuluttajariitalautakunta katsoo näin ollen myyjän olleen oikeutettu oikaisemaan auton virheen vaihtamalla auton moottori.

KAUPAN PURKU

Kuluttajasuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen, jollei tavarassa olevan virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimitus tule kysymykseen.

Kuluttajariitalautakunta toteaa yllä mainittuun viitaten autossa olevan kattoluukun, kesärenkaitten kunnon sekä auton taustan tiedonannon osalta kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:ssä tarkoitettu virhe. Ottaen auton ikä, ajetut kilometrit ja virheiden vaikutus auton käytettävyyteen huomioon kuluttajariitalautakunta katsoo, etteivät todetut virheet ole tarpeeksi merkittäviä kaupan purkuun. Ostaja ei näin ollen ole oikeutettu kaupan purkuun. Kuluttajariitalautakunta katsoo kuitenkin virheiden oikeuttavan niitä vastaavaan hinnanalennukseen. Kuluttajariitalautakunta harkitsee hinnanalennuksen määräksi 1 500 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä hyvittää ostajalle autossa olevien virheiden vuoksi hinnanalennuksena

1 500 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 2.12.2009