Silmälasien kauppa. Näöntarkastus. Palveluksen virhe. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 4704/36/08
Antopäivä: 18.11.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi 10.11.2008 silmälasit. Silmälasien hinta oli 450 euroa ja niiden linssit valmistettiin myyjän 10.11.2008 suorittaman näöntarkastuksen perusteella. Myyjä toimitti silmälasit K:lle 19.11.2008. K oli tämän jälkeen ilmoittanut olevansa tyytymätön silmälaseihin ja myyjä vaihtoi ne kaksiteholaseihin joulukuussa 2008. K on edelleen tyytymätön silmälaseihin, koska hän katsoo ostaneensa ne turhaan.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja 350 euron palauttamista.

Myyjä oli väittänyt, että K:n käytössä olleet silmälasit ovat virheelliset ja että hän tarvitsee ehdottomasti uudet silmälasit. K ei olisi tarvinnut uusia silmälaseja ja katsoo olevansa oikeutettu purkamaan kaupan, koska myyjä antoi väärän tiedon. Tuote ei vastannut myyjän lupauksia.

K oli mennyt myyjälle korjauttamaan silmälasinsa. Tällöin myyjä suoritti myös näöntarkastuksen. Myyjä väitti suorittamansa näöntarkastuksen perusteella, että K tarvitsee ehdottomasti uudet silmälasit ja että ero vanhoihin silmälaseihin on huomattava. Vanhoissa silmälaseissa oli myyjän mukaan jokin virhe. K:lla oli mukanaan silmälääkärin suorittama näöntarkastus.

Noin kahden viikon totuttelun jälkeen K totesi, että silmälaseissa täytyy olla jotakin vikaa, koska hän ei pystynyt niitä käyttämään. Näkymä tuntui vääristyneeltä. Lukualueen löytäminen vaati leuan nostoa ja lukualue oli äärimmäisen pieni.

K otti yhteyttä myyjään, joka suoritti uuden näöntarkastuksen. Myyjä tarkasti uudet moniteholasit ja totesi, että linssien hionnassa oli tapahtunut virhe. Myyjä ei suostunut K:n vaatimukseen kaupan purkamisesta, vaan K:lle tilattiin silmälasit uusilla arvoilla kaksiteholaseina. K sai silmälasien hintojen 100 euron erotuksen takaisin myyjältä, kun kaksiteholasit saapuivat.

K oli käynyt toisen optikon luona keskustelemassa asiasta.

Hän oli suorittanut K:lle näöntarkastuksen. Optikon mukaan K:n vanhat ja uudet silmälasit ovat lähes identtiset eikä uusilla silmäaseilla saavutettu mitään hyötyä. Käynti myyjän luona oli tulokseton.

K:n ikäiselle henkilölle (77 vuotta) moniteholasit eivät ole suositeltavia. Ostajaa tulisi joka tapauksessa varoittaa silmälasien käyttöön liittyvistä ongelmista. Myydyissä silmälaseissa oli lisäksi jokin hiontavirhe ja lukuosa oli väärä. Silmälasit vaihdettiin kaksiteholaseiksi, jotka ovat lähes samat kuin aikaisemmat K:n silmälasit.

VASTAUS

Myyjä kiistää vaatimukset.

K saapui liikkeeseen 10.11.2008. Hänellä oli tuolloin ollut jo vuosia käytössä hänen vanhat silmälasinsa. Tämän vuoksi K:n näkö päätettiin tarkastaa. Tarkastuksen tulos poikkesi lääkärin antamasta määräyksestä, joten myyjä päätti suositella uusia silmälaseja.

Osapuolet keskustelivat eri linssivaihtoehdoista. K:lla oli käytössä kaksiteholasit, joihin hän ei ollut tyytyväinen ja sanoi käyttävänsä niitä vähän. K:lle päätettiin hankkia moniteholinssit. Myyjä kertoi, että ne voidaan hioa K:n entisiin kehyksiin sopiviksi, mutta K ei suostunut tähän, jolloin hänelle valittiin uudet kehykset.

Kun K oli saanut uudet silmälasit, hän tuli jonkin ajan kuluttua liikkeeseen ja vaati kaupan purkua. Myyjä tarkasti silmälasit sekä K:n näön uudelleen ja totesi, että linssien hionnassa on tapahtunut virhe. Myyjä ilmoitti, että K saa uuden linssin tilalle, mutta K ilmoitti, ettei hän tarvitse silmälaseja lainkaan. K ei halunnut erityisesti monitehoja, jolloin myyjä tarjosi vaihtoa entiseen malliin eli kaksiteholaseihin.

Myyjä muutti linssien voimakkuuksia hiukan, koska K:lla näytti olevan vaikeuksia tottua silmälaseihin. Myyjä maksoi tässä yhteydessä myös silmälasien hintojen välisen 100 euron erotuksen. K oli tähän ratkaisuun tyytyväinen liikkeestä poistuessaan. Hän oli kuitenkin jonkin ajan kuluttua palannut myymälään ja vaatinut kaupan purkua, koska hän pärjäsi kertomansa mukaan vanhoillakin silmälaseillaan hyvin.

Myyjä ei suostunut kaupan purkuun, koska katsoo toimineensa oikein asiassa. Hän katsoo, että moniteholasit voi määrätä myös iäkkäille henkilöille sekä sellaisille henkilöille, jotka ovat käyttäneet vain kaksiteholaseja. Hän katsoo lisäksi, että entisillä silmälaseilla toimeen tuleminen on hyvin venyvä käsite.

K:N LAUSUMA

K oli ilmoittanut myyjälle, että lukeminen väsyttää silmiä, jolloin myyjä oli suositellut näöntarkastusta. Tulosten perusteella myyjä oli ilmoittanut, ettei ole ihme, mikäli silmälasit eivät ole sopivat, koska näössä oli tapahtunut niin paljon muutosta verrattuna silmälääkärin 1.11.2006 suorittamaan näöntarkastukseen. Silmälasit tilattiin myyjän suosituksen perusteella monitehoina.

Näöntarkastuksen arvot muuttuivat jälleen, kun myyjä suoritti uuden näöntarkastuksen. K halusi purkaa kaupan. Myyjä ei tähän suostunut ja vakuutti, että ero vanhojen ja uusien silmälasien välillä on merkittävä.

Ostajan tulee voida luottaa optikolta saamaan tietoon, koska silmälasien kaupassa kaikki perustuu siihen. Mikäli annetut tiedot muuttuvat ostajasta riippumattomasta syystä, ostajalla tulee olla oikeus purkaa kauppa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 8 luvun säännökset koskevat vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. Kuluttajariitalautakunta toteaa, etteivät kuluttajansuojalain

8 luvun säännökset sovellu suoraan nyt kyseessä olevaan asiaan. Kuluttajansuojalain 8 luvusta ilmenevät oikeusperiaatteet ovat kuitenkin sovellettavissa myös tässä tapauksessa.

Kuluttajansuojalain 8 luvusta ilmenevien oikeusperiaatteiden mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Palveluksen tulee myös vastata niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista seikoista palvelusta markkinoitaessa tai muuten ennen sopimuksentekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Palveluksessa on virhe myös, jos toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon sellaisesta tässä tarkoitetusta seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Asiassa saadun selvityksen mukaan myyjä oli suorittanut K:lle näöntarkastuksen 10.11.2008. K oli tämän näöntarkastuksen perusteella ostanut myyjältä silmälasit, joiden hinta oli

450 euroa. Myyjä oli vaihtanut myöhemmin silmälasit kaksiteholaseihin ja palauttanut K:lle silmälasien hinnan 100 euron erotuksen. Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko K:lla oikeus saada myyjältä silmälaseista maksamansa 350 euroa takaisin.

Kuluttajariitalautakunta pitää asiassa selvitettynä, että K:lla on ollut näöntarkastuksen 10.11.2008 yhteydessä mukanaan silmälääkärin 1.11.2006 suorittaman näöntarkastuksen tulokset. Lautakunta toteaa, etteivät myyjän 10.11.2008 suorittaman näöntarkastuksen tulokset eroa olennaisesti silmälääkärin hieman yli kaksi vuotta aikaisemmin suorittamasta näöntarkastuksesta. K:n näössä mitattujen erojen ei voida katsoa olevan siten merkittäviä, että uusien silmälasien hankkiminen olisi ollut K:n kannalta perusteltua. K:n ei voida kohtuudella itse edellyttää ymmärtäneen näöntarkastuksen tulosten eroa sen harkitsemiseksi, oliko uusien silmälasien hankkiminen tarpeellista.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo, että myyjän olisi tullut kertoa K:lle, ettei näöntarkastusten välillä ole merkittävää eroa ja että uusien silmälasien hankkiminen ei välttämättä paranna K:n näön tilannetta merkittävästi. Myyjä on kuitenkin itsekin kertonut, että hän oli suositellut K:lle uusien silmälasien hankkimista. Näin ollen lautakunta katsoo, että myyjän suorittamassa palveluksessa on ollut virhe.

Lautakunta pitää ilmeisenä, ettei K olisi hankkinut uusia silmälaseja, mikäli myyjä olisi kertonut hänelle, etteivät suoritetun näöntarkastuksen arvot eroa olennaisesti K:n käytössä olleiden linssien arvoista. K:lle on siten aiheutunut uusien lasien hankkimisesta turhaksi osoittautuneita kustannuksia yhteensä 350 euroa.

K:lla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän on kärsinyt palveluksessa olleen virheen vuoksi. K:n on katsottava virheellisen palveluksen vuoksi tehneen turhaksi osoittautuneen tilauksen silmälaseista, jotka ovat lopulta tulleet maksamaan hänelle 350 euroa. Lautakunta katsoo, että myyjän tulee korvata palveluksessa olleen virheen vuoksi K:lle hänen silmälaseistaan maksamansa hinta 350 euroa. Koska K saa palautuksena silmälaseista maksamansa hinnan takaisin, tulee hänen vastaavasti palauttaa silmälasit myyjälle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä maksaa K:lle

350 euroa ja että K palauttaa riidan kohteena olevat silmälasit myyjälle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.11.2009