Golf-osakkeen merkintä. Yhtiön taloudellisesta tilasta annetut tiedot. Kuluttajariitalautakunnan toimivalta.

Diaarinumero: 2713/39/08
Antopäivä: 29.10.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) merkitsi huhtikuussa 2006 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) osakeannissa yhtiön osakkeen 9 750 euron hintaan. K on tehnyt valituksen, joka koskee osakkeen tarjoamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a palauttamaan osakkeen merkintähinnan tai vaihtoehtoisesti alentamaan osakkeeseen kohdistuvaa velkaosuutta. K:lla on myös korkovaatimuksia 9 730 euron määrälle.

Valitus perustuu siihen, että osakeannissa ei annettu riittäviä tietoja yhtiön taloudellisesta tilasta. Osakeantiasiakirjoihin sisältyvässä sijoitusmuistiossa ei kerrota, että tarjolla oleviin osakkeisiin kohdistuu velkavastuu ja että tieto saattaisi löytyä sijoitusmuistion asiakirjoista. Sijoitusmuistiossa todetaan osakkeen merkintähinnan olevan

9 750 euroa, mutta siinä ei kerrota, että osakkeeseen kohdistuu 12 233,93 suuruinen velkavastuu. Sijoitusmuistion velkavastuuta ja rahoitusvastiketta koskeva lauseke on harhaanjohtava.

K katsoo, että osake oli merkintähetkellä velaton ja että osakkeeseen kohdistuva velka voi sen vuoksi olla vain velan lisäyksen eli 3 783,70 euron suuruinen. Yhtiö on esittänyt vaatimuksen rahoitusvastikkeen maksamisesta, mikä vaatimus perustuu 16 017,63 suuruiseen velkaosuuteen.

VASTAUS

EH kiistää vaatimuksen.

Kyseessä on arvopaperia koskeva asia, jota kuluttajariitalautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä.

Jos valitus otetaan käsiteltäväksi, se tulee hylätä.

Yhtiökokous teki 25.11.2007 päätöksen periä rahoitusvastiketta erääntyvien korkosuoritusten maksamiseksi. K on riitauttanut tämän osakkeeseen liittyvän maksuvelvollisuuden, joka on kuitenkin oikea.

Sijoitusmuistiossa 2/2006 on todettu: "Osakkeisiin ei tällä hetkellä kohdistu yhtiön veloista erillistä velkaosuutta, josta perittäisiin rahoitusvastiketta. Kenttähankkeen rahoittamiseksi saatetaan osana vastiketta ryhtyä perimään erillistä rahoitusvastiketta yhtiöjärjestyksen 8 §:n sallimalla tavalla."

Osakkeen velattomuutta ei ole todettu missään asiakirjassa. Tälläkään hetkellä tällaisia yhtiön veloista eriytettyjä velkaosuuksia ei ole, vaan rahoitusvastiketta maksetaan yhtiön velasta kertyvien korkosuoritusten ja myöhempinä vuosina lainanlyhennysten suorittamiseksi. Kyseisenä ajankohtana rahoitusvastiketta ei peritty, vaan korot hoidettiin lisävelalla.

Osakeantiasiakirjoista ilmenevät kaikki olennaiset investointiohjelmaan liittyneet päätökset, etenkin vuoden 2004 kesäkuussa tehdyt yhtiökokouksen päätökset investointiohjelmasta ja tähän liittyen osakkeiden tulevista velkaosuuksista ja niiden kehityksestä, mikä riippuu tulevina vuosina myytävien osakkeiden määrästä.

EH katsoo, että osakeantiasiakirjat ovat olleet asianmukaiset ja kattavat ja niistä on saanut täysin oikean kuvan yhtiön tilasta. Valituksen tekijä on laiminlyönyt ennen merkinnän suorittamista perehtyä asianmukaisella tavalla osakeantiasiakirjoihin ja yhtiön tilaan.

RATKAISU

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 3 §:n mukaan lautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun arvopaperin luovutusta koskevat asiat, tällaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan, julkisen ostotarjouksen tekijän tai lunastusvelvollisen osakkeenomistajan menettelyä koskevat asiat eivätkä tällaisen arvopaperin välittäjän, omaisuudenhoitajan tai sijoitusneuvojan suoritusta koskevat asiat.

Kuluttajana pidetään kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain

1 luvun 5 §:n mukaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi.

Arvopaperimarkkinalain 2 §:n mukaan arvopaperimarkkinalakia ei muun muassa sovelleta arvopaperiin, joka yksin tai yhdessä muiden arvopaperien kanssa tuottaa oikeuden käyttää tai saada liikkeeseenlaskijan tarjoamia muita kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja kulutushyödykkeitä kuin arvopapereita, jos arvopaperin arvo perustuu pääasiassa sanottuun oikeuteen.

Valitus koskee golfosaketta, joka tuottaa pelioikeuden EH:n kentällä ja osakkeen arvo perustuu pääasiassa tähän oikeuteen. Kyse ei siten ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetusta arvopaperista.

Valittajan vaatimus perustuu siihen, että yhtiön osakeannissa ei ole annettu riittäviä tietoja yhtiön taloudellisesta tilasta erityisesti osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden osalta. K on riitauttanut velvollisuutensa maksaa rahoitusvastiketta EH:n yhtiökokouksessa 25.11.2007 tehdyn päätöksen mukaisesti. Kysymyksessä ei ole kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen kulutushyödykesopimusta koskeva erimielisyys, vaan osakkeenomistajan ja yhtiön välinen yhtiöoikeudellinen riita. Tämän vuoksi lautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.10.2009