Poistoilmalämpöpumpun kauppa. Tuotteesta annetut tiedot. Soveltuminen ostajan käyttötarkoitukseen. Porakaivoveden happamuus.

tavaran virhe
kaupan purkuvaatimus
vahingonkorvaus
tiedonantovelvollisuus

Diaarinumero: 2180/37/08
Antopäivä: 06.10.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 8.10.2007 poistoilmalämpöpumpun

2 820 eurolla. Laite toimitettiin K:lle joulukuussa 2007.

K havaitsi tammikuussa 2008, että laitteen lämminvesisäiliön kuparipintainen korroosionesto liukenee pois, koska hänen käyttämänsä porakaivovesi on liian hapanta kyseessä olevalle laitteelle.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua sekä 2 820 euron kauppahinnan palauttamista. Lisäksi hän vaatii korvausta pumpun vaihtokustannuksista 1 200 euroa sekä korvausta laitteen kuljettamisesta takaisin myyjälle.

Ostaja havaitsi tammikuussa 2008 asuntonsa suihkutilan alimmaisten laattojen muuttuneen sinertäviksi. Poistoilmalämpöpumppu asennettiin saneerauskohteen vesijärjestelmään, joka oli sellaisenaan ollut käytössä 20 vuotta, eikä vastaavaa ilmiötä ollut ennen havaittu.

K ryhtyi selvittämään asiaa ja kävi ilmi, että hänen käyttämänsä porakaivovesi on hapanta (pH 5,1) ja laitteen lämminvesisäiliön kuparipintainen korroosionesto liukenee tästä syystä pois. Hän teetti myös toisen vesinäytteen kunnan terveystarkastajalla ja nyt pH-arvoksi mitattiin 5,7. Lämpimän veden kuparipitoisuus todettiin huomattavasti suuremmaksi kuin kylmän veden, mutta kylmän veden todettiin kuitenkin olevan käyttövedeksi kelpaavaa.

Laitteen käyttöohjeista tai muista laitetta koskevista asiakirjoista ei löydy mainintaa siitä, että veden happamuus pitäisi huomioida. Myöskään laitteen myyjä ei kauppaa tehtäessä asiasta ilmoittanut.

K katsoo, että kaupan purku on ainoa kyseeseen tuleva vaihtoehto, koska myyjällä ei ole tarjota vastaavaa saman hintatason laitetta, joka soveltuisi K:n käyttöön. Toisilla valmistajilla sen sijaan on tällaisia laitteita.

K ei pidä myyjätahon ehdottamaa neutralointisuodattimen asentamista hyvänä vaihtoehtona, koska suodatinta pitäisi jatkuvasti huoltaa ja tästä aiheutuisi kuluja useita kymmeniä euroja vuodessa.

VASTAUKSET

1) MYYJÄ

Tarjous ja ostovaiheessa K tiedusteli poistoilmalämpöpumppua, jonka ainoana tarkoituksena oli käyttöveden lämmittäminen.

K ei missään vaiheessa esittänyt laitteesta teknisiä tai toiminnallisia kysymyksiä, vaan keskustelu käytiin ainoastaan laitteen hinnasta. Myyjä oletti näin ollen K:n tuntevan laitteen ominaisuudet. Myyjällä ei ollut tietoa laitteen asennuspaikasta tai ostajan käytössä olevasta vesijärjestelmästä.

Käyttöveden pH-arvolle ei ole määräyksiä, mutta suositus on

6,5-9,0. Koska ko. laitteen vesisäiliö on pinnoitettu kuparilla, se liukenee alhaisilla pH-arvoilla. Myyty laite on tästä syystä sopimaton K:n porakaivovedelle.

Myyjä on ehdottanut K:lle neutralointisuodattimen hankkimista, josta olisi aiheutunut K:lle noin 500 euron kustannukset. Toisena vaihtoehtona hänelle on tarjottu toista laitemallia, jolloin K:lle olisi tullut maksettavaksi ainoastaan laitteiden hintojen erotus 1 280 euroa. Myyjätaho on ehdottanut K:lle myös kaupanpurkua siten, että hänelle hyvitettäsiin 1 505 euroa sekä pumpun rahtisumma. K ei kuitenkaan ole ehdotuksiin suostunut.

Myyjäliike ei katso olevansa vastuussa siitä, että maahantuoja esitteestä ei löydy veden pH-arvon suhteen rajoitteita.

2) MAAHANTUOJA

Maahantuoja toteaa, että kyseisiä laitteita markkinoidaan ja myydään kotitalouksille ja ne on suunniteltu kotitalousympäristöön soveltuviksi. Talousveden toimittaja, tässä tapauksessa K itse, vastaa siitä, että vesi täyttää talousvedelle Suomessa asetetut vaatimukset.

K:n käyttämän veden pH-arvo poikkeaa merkittävästi talousvedelle asetetuista vaatimuksista. Talousvesiasetuksessa 401/2001 on mainittu laatusuosituksena veden pH-arvolle 6,5-9,5 ja lisäksi on todettu, että vesi ei saa olla syövyttävää.

Kuparipinnoitetut varaajat eivät sovi happamiin vesiin. Maahantuojan näkemyksen mukaan on ostajan vastuulla ilmoittaa, jos hänen käyttämänsä vesi ei täytä talousvedelle asetettuja vaatimuksia.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Lain 5 luvun 12 a §:n mukaan tavarassa on myös virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Lain 5 luvun 19 §:n mukaan jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K on tilannut 8.10.2007 myyjältä poistoilmalämpöpumpun. Tammikuussa 2008 K havaitsi, että laitteen lämminvesisäiliön pinnoitemateriaali liukenee pois, koska K:n käyttämä porakaivovesi on liian hapanta laitteelle.

K:n teettämissä vesinäytetutkimuksissa porakaivoveden pH-arvoksi mitattiin 5,1 ja 5,7. Talousvesiasetuksen 401/2001 mukaisten talousveden laatusuositusten mukaan pH-arvon tavoitetaso on

6,5-9,5. Huomautuksena on lisäksi, että vesi ei saa olla syövyttävää.

Lautakunta katsoo, että mikäli poistoilmalämpöpumpun kaltaisen laitteen ominaisuudet asettavat rajoituksia käyttöveden ominaisuuksille, ostajalla tulee olla mahdollisuus saada niistä tieto ennen kaupantekoa, jotta ostajalla on mahdollisuus valita käyttökohteeseensa soveltuva laite.

Laitteen käyttöohjeissa tai esitetiedoissa ei tässä tapauksessa ole selvitetty olleen mainintaa siitä, ettei laite sovellu käytettäväksi esimerkiksi silloin, jos käyttöveden pH-arvo on suosituksia alhaisempi. Koska asiasta ole muullakaan tavoin kerrottu ostajalle ennen kaupantekoa, lautakunta katsoo, että laitteen ominaisuuksista ja käytöstä annetut tiedot ovat tässä tapauksessa olleet puutteelliset. Laitteessa on edellä mainituin perustein kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Lautakunta katsoo myyjän ja maahantuojan vastaavan virheestä yhteisvastuullisesti.

Lautakunta katsoo myyjätahon myöntäneen, ettei kyseessä oleva laite sovellu käytettäväksi K:n käyttökohteessa. Myyjätaho ei ole kuitenkaan suostunut vaihtamaan laitetta veloituksetta sellaiseen malliin, joka soveltuisi käytettäväksi K:n käyttökohteessa. Koska K:lle myyty laite on tässä tapauksessa soveltumaton hänen käyttökohteeseensa, virhettä ei voida pitää merkitykseltään vähäisenä. Lautakunta katsoo K:lla näin ollen olevan oikeus kaupan purkuun.

Ottaen huomioon, että virhe on tässä tapauksessa ilmennyt nopeasti laitteen käyttöönoton jälkeen, K:n ei voida katsoa saaneen laitteesta merkittävää käyttöhyötyä. Lautakunta arvioi K:n saaman käyttöhyödyn määräksi tässä tapauksessa 300 euroa. Käyttöhyödyn määrää arvioitaessa on otettu huomioon ostajan oikeus tuottokorkoon. Myyjätahon tulee näin ollen yhteisvastuullisesti palauttaa K:lle 2 520 euroa, kun K on palauttanut laitteen myyjälle myyjätahon kustannuksella.

K vaatii korvausta myös laitteen vaihtotyöstä aiheutuvista kustannuksista.

Lautakunta toteaa, että laitteen vaihtotarpeeseen on tässä tapauksessa osaltaan vaikuttanut se, että K:n käyttämä porakaivovesi on poikennut talousveden laadulle asetetuista suosituksista, eikä K ole tuonut tätä seikkaa esiin poistoilmalämpöpumppua hankkiessaan. Tämä huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei myyjätaho ole tässä tapauksessa velvollinen korvaamaan K:lle laitteen vaihtamisesta aiheutuvia asennuskustannuksista.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä purkaa kaupan ja että myyjä ja maahantuoja yhteisvastuullisesti palauttavat K:lle kauppahinnasta 2 530 euroa, kun K on palauttanut laitteen myyjälle myyjätahon kustannuksella.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.10.2009