Tietokoneen näytön kauppa. Etämyynti. Peruutusoikeus. Toimitustapana tavaran nouto myymälästä.

etämyynti

Diaarinumero: 4665/32/08
Antopäivä: 30.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi marraskuussa 2008 internetin välityksellä elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) tietokoneen näytön, joka maksoi 207 euroa. K nouti tuotteen EH:n myymälästä ja maksoi sen pankkikortilla myymälässä 28.11.2008.

Viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta K ilmoitti EH:lle haluavansa vaihtaa tai palauttaa tavaran. Yhtiö kieltäytyi peruuttamasta kauppaa, koska toimitusehtojen mukaan liikkeestä noudetuilla tavaroilla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a palauttamaan tuotteen hinnan 207 euroa.

K katsoo, että jos sekä tuotteen markkinointi että sopimuksen tekeminen on tapahtunut etänä esimerkiksi internetin tai puhelimen välityksellä, on kyseessä etämyynti ja siihen sovelletaan 14 päivän peruuttamisoikeutta. Tällöin merkitystä ei ole sillä, noudetaanko tuote myyjän noutopisteestä. Sopimuksen tekemiseksi on tässä tapauksessa tulkittava tilauslomakkeen täyttäminen ja tilausvahvistuksen vastaanottaminen.

VASTAUS

EH kiistää vaatimukset. Kuluttajansuojalain etäkauppasäännöksissä määriteltyä kuluttajalle etäkaupassa epäedullista asemaa ei ole syntynyt, koska EH:lla ei ole erillistä noutopistettä vaan liike, jossa on palvelevaa henkilökuntaa asiakkaita varten, tuotteita varastossa ja esillä ja asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin.

EH käsittelee tietoverkon kautta vastaanotettuja kuluttaja-asiakkaiden tekemiä kulutushyödykkeen varauksia sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuneita kiinnostuksen ilmaisuja kulutushyödykettä kohtaan vain varauksina, ei asiakasta sitovina tilauksina. Varauksen vastaanotettuaan yhtiö varmistaa, että asiakasta kiinnostava kulutushyödyke on varmasti saatavissa myymälässä ja varaa sen asiakkaan nimellä. Tämän jälkeen asiakkaalle ilmoitetaan, että hyödyke on myymälässä asiakkaan tutustumista varten varattuna. Tietoverkossa sijaitsevan hinnaston pääasiallinen tavoite ei ole sitovan sopimuksen tekeminen etäviestimen avulla, vaikka sen avulla voikin varata tuotteita myymälästä niihin tutustumista varten.

Etämyynnissä osapuolten on saavutettava yksimielisyys sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä tapaamatta toisiaan henkilökohtaisesti. Lisäksi edellytetään, että myös kaikki sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet, kuten hyödykkeiden tarjonta ja muu markkinointi, tehdään vain etäviestimellä. Tässä tapauksessa näin ei ole.

Vasta sen jälkeen, kun asiakas on myymälässä myyjän avustuksella tutustunut hyödykkeeseen ja päättänyt ostaa sen, siitä tehdään tilaus kirjanpitojärjestelmään. Tässä vaiheessa syntyy sitova sopimus. Kyseessä ei ole kuluttajansuojalain mukainen etäkauppa, koska tuotteen myynti ja markkinointi eivät tapahdu pelkästään tietoverkossa.

SELVITYS

EH:n internetsivuilla olevien tilausehtojen mukaan tavaran toimitustapana on nouto myymälästä tai toimitus postitse. Ehtojen mukaan etämyyntisäännöt eivät koske myymälästä noudettuja tuotteita. Myymälässä asiakkaan on mahdollista tutustua varaamaansa tuotteeseen vielä ennen sen maksamista ja myös halutessaan perua kauppa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 6 luvun 4 §:n mukaan etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestimen avulla. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Hallituksen esityksen 79/2000 vp. mukaan etämyynnille on ominaista ensinnäkin se, että elinkeinonharjoittaja on järjestänyt toimintansa tai osan siitä etäsopimusten tekemistä silmällä pitäen. Tällaisesta järjestelystä on kysymys, jos elinkeinonharjoittaja on varautunut vastaanottamaan etäviestimellä markkinoitujen tuotteidensa tilauksia niin ikään etäviestimellä ja toimittamaan tilatut tuotteet kuluttajille. Etämyynnille on pykälän määritelmän mukaan ominaista myös se, että sopimuksen tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä. Osapuolten on saavutettava yksimielisyys sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä tapaamatta toisiaan henkilökohtaisesti. Lisäksi edellytetään, että myös sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet, kuten hyödykkeiden tarjonta ja muu markkinointi tehdään etäviestimillä.

EH:n internetsivuilla on sen kuluttajille tarjoamia hyödykkeitä koskeva hinnasto, jonka perusteella kuluttajat voivat tehdä tilauksia. EH:n väitteen mukaan internetin välityksellä tehty tilaus ei kuitenkaan olisi kuluttajaa sitova tilaus vaan kyseessä olisi hyödykkeen varaus. Sitova sopimus syntyisi vasta kuluttajan noutaessa hyödykkeen myymälästä.

K on tehnyt tilauksen internetin välityksellä EH:n tätä tarkoitusta varten ylläpitämällä sivustolla.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että EH:n käyttämä markkinointija myyntitapa on laissa tarkoitettu etätarjontamenetelmä. Merkitystä ei ole sillä, että hyödykkeen voi hakea myymälästä, kuten K on tehnyt. EH:n sopimusehto siitä, että etämyyntisäännöt eivät koske myymälästä noudettuja tuotteita, on lainvastaisena mitätön.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta tai tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

K on peruuttanut sopimuksen viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Ilmoitus on tehty määräajassa.

K:lla on oikeus saada kauppahinta takaisin.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle tuotteen hinnan 207 euroa. K:n on palautettava tuote EH:lle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.9.2009