Tietokoneen prosessorin kauppa. Takuu. Tarkastusmaksu.

takuu
tarkastusmaksu

Diaarinumero: 3580/32/08
Antopäivä: 23.09.2009

Eräs toinen henkilö oli ostanut elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) 8.9.2007 tietokoneen prosessorin 266,90 eurolla. Tuotteella oli vuoden takuu. Kyseinen henkilö oli myynyt sen myöhemmin K:lle. Prosessorin vioituttua K toimitti sen EH:n takuuhuoltoon elokuussa 2008. Tuolloin hänelle ilmoitettiin, että korjaus kestäisi noin kaksi viikkoa, minkä jälkeen prosessori oli mahdollista saada postitse kotiin toimitettuna. Samassa yhteydessä K:lle tulostettiin niin sanottu huoltokuittausasiakirja.

Huoltokuittausasiakirjassa on seuraava maininta: Reilusti yli puolet palautuksista on aiheettomia tai turhia. Suurimmassa osassa tuote ei ole rikki. Takuuseen kuulumattomasta huollosta veloitamme voimassa olevan huollon tarkastusmaksun ja mahdolliset kolmannen osapuolen kulut. Säilytämme tuotetta 3 kk noudettavissa. Tämän jälkeen tuote hävitetään tai myydään.

EH ei hyväksynyt prosessorin korjausta takuun piiriin.

K valittaa siitä, että vaikka tuote jätettiin korjaamatta, häneltä on vaadittu 50 euron tarkastusmaksu.

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a palauttamaan 50 euron korjausmaksun.

K ei katso tehneensä EH:n kanssa sopimusta, joka olisi velvoittanut hänet maksamaan tuotteen tarkastuksesta. Mitään asianmukaista huoltotositetta K ei ole saanut. Jättäessään tuotetta korjattavaksi hänelle annettiin vain asiakirja, jossa kerrotaan päivämäärä, takuukäsittelyyn jätetty tuote ja vian kuvaus. Myöhemmin saapuneessa laskussa oli ollut vain maininta "ei takuunalainen tuote". Siinä ei siis ollut mitään selvityksiä, huoltoraportteja tai muuta tietoa, jolla olisi perusteltu 50 euron laskua.

Kun K vei prosessorin EH:lle, hänelle ilmoitettiin käsittelyn kestävän kaksi viikkoa. Päätös jättää korjaus hyväksymättä takuun piiriin on tehty vain huoltokorjaamon silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Jo prosessorin tiskillä vastaanottanut asiakaspalvelija olisi voinut heti sanoa, ettei korjaus kuuluisi takuun piiriin, jos vika oli heti havaittavissa.

Takuuhuoltokäsittelyn jälkeen K oli aikonut hävittää toimimattoman prosessorin. Hän oli kuitenkin saanut tuttavaltaan kuulla, että prosessorin voisi puhdistaa, minkä jälkeen sen toimivuutta voisi kokeilla. Puhdistuksen jälkeen prosessori on toiminut hyvin. Jos EH:lla olisi testattu prosessoria ja käsitelty puhdistusaineella sen kontaktipinnat, prosessori olisi todettu toimivaksi.

VASTAUS

EH toteaa, että jos K:n mielestä vika on ollut nähtävissä huollon vastaanottotiskillä, hänen voidaan olettaa olleen tietoinen virheestä jo ennakkoon. Jos virhe sitä vastoin katsotaan erityisosaamista vaativaksi, kaikki EH:n huoltohenkilöt eivät toimi laitteiden testaajina ja huoltajina. EH:n testaus- ja huoltohenkilöstö on saanut erikoiskoulutuksen. K on liittänyt valitukseensa EH:lta saamansa huoltotositteen. Siinä todetaan, että EH veloittaa takuuseen kuulumattomasta huollosta voimassa olevan tarkastusmaksun ja mahdolliset kolmannen osapuolen kulut. Huoltopisteessä on myös esillä teksti, jossa sama tieto kerrotaan kuluttajille.

RATKAISUN PERUSTELUT

EH on vienyt tietokoneen prosessorin myyjäliikkeelle korjaukseen takuun voimassa ollessa.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että huoltokorjaamoilla on kuluttajansuojalain 8 luvun 14 §:n nojalla velvollisuus neuvoa työn tilaajia. Tämä neuvontavelvollisuus koskee huoltokorjaamoja myyjätahon ohella myös silloin, kun ne suorittavat tavaran kauppaan liittyviä takuukorjauksia. Korjaamojen asiakkaat ovat yleensä maallikkoja eikä heiltä siten voida edellyttää elektroniikka- tai kodinkonealan asiantuntemusta.

Tässä tapauksessa osapuolten kertomukset ovat eriäviä sen suhteen, onko K:lle ilmoitettu tuotteen takuuaikaisen tarkastuksen olevan maksullinen siinä tapauksessa, että vika ei kuuluisi takuun piiriin. Asiasta on kuitenkin mainittu K:n saamassa huoltolähetteessä, joten lautakunta katsoo, että se on tullut K:n tietoon.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että myyjätaholla on oikeus periä kohtuullinen tarkastusmaksu silloin, kun tarkastuksessa käy ilmi, että vika on aiheutunut takuun ulkopuolisesta syystä. Tällöin edellytetään kuitenkin, että tarkastus on tehty huolellisesti ja hyvää korjaamotapaa noudattaen. Tuotteen myyjätahon ja takuunantajan tulee toiminnassaan ottaa aina huomioon takuukorjausta pyytävän asiakkaan etu.

Edelleen lautakunta toteaa, että kun huoltoliike veloittaa korjauskohteen tarkastuksesta maksun, liikkeen pitää kuluttajansuojalain 8 luvun 25 §:n mukaisesti antaa työn tilaajalle kirjallinen selvitys kohteen vioista ja niiden korjauskustannuksista.

Tässä tapauksessa EH:n laskusta ei ilmene, mikä vika K:n tietokoneen prosessorissa on ollut ja paljonko korjauskulut tulisivat olemaan.

K:n uskottavana pidettävän ilmoituksen mukaan prosessori on EH:n tekemän tarkastuksen jälkeen saatu toimintakuntoiseksi, kun sen kontaktipinnat on käsitelty puhdistusaineella.

Lautakunta katsoo, että huolellisesti ja hyvän korjaamotavan mukaisesti menetellen EH:n olisi pitänyt testata prosessori ja suorittaa testauksen yhteydessä normaalit puhdistus-, ym. testaamisen vaatimat tavanomaiset huoltotoimet. Tässä tapauksessa prosessorin kontaktipintojen käsittely puhdistusaineella olisi palauttanut prosessorin toimintakuntoiseksi. Asianmukaisella tavalla tehdystä takuunalaisen tuotteen tarkastuksesta EH:lla olisi ollut oikeus veloittaa K:lta kohtuullinen tarkastusmaksu.

Tässä tapauksessa EH ei ole toiminut huolellisesti. Toiminnassaan se on jättänyt ottamatta huomioon työn tilaajan edut. Tämän vuoksi sillä ei ole ollut perustetta veloittaa K:lta tarkastusmaksua.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle prosessorin tarkastuksesta perimänsä maksun 50 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.9.2009