Käytetyn henkilöauton kauppa. Moottorivaurio. Virheilmoitus. Korjauspalvelus. Mitä korjauksen maksullisuudesta oli sovittu?

auton huolto ja korjaus
moottorivaurio
käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 4024/34/06
Antopäivä: 23.09.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 26.4.2004 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2000 käyttöönotetun henkilöauton

13 800 eurolla. Autolla oli tuolloin ajettu 110 869 kilometriä.

Auton moottori vaurioitui loppuvuodesta 2004, jolloin autolla oli ajettu 122 367 kilometriä. K otti yhteyden XX Oy:öön, jossa autoon oli vaihdettu edellisen omistajan aikana jakohihna

90 671 ajokilometrin kohdalla. XX Oy:llä autoon vaihdettiin mm. sylinterinkansi, venttiilinnostimet ja lohko. XX Oy:n mukaan korjaus valmistui 14.1.2005. Lasku on päivätty 21.4.2005 ja sen määrä oli 6 236,90 euroa, jonka yhtiö on lautakuntakäsittelyn aikana täsmentänyt 6 010,35 euroon.

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, mitä korjauksen maksullisuudesta on sovittu ja onko auton myyjä vastuussa vaurion korjauskustannuksista.

VAATIMUKSET

K vaatii, että joko auton myynyt EH tai sen korjannut XX Oy vastaa syntyneistä korjauskustannuksista. Toissijaisesti K vaatii XX Oy:n esittämän korjauslaskun kohtuullistamista.

Autosta oli katkennut jakohihna ja kone oli leikannut kiinni. Auto hinattiin XX Oy:lle. K:n mukaan yhtiön huoltovastaava ilmoitti korjauksen menevän takuuseen ja kuuluvan joko yhtiön tai maahantuojan vastattavaksi. K jätti autonsa korjattavaksi 8.12.2004. Itse korjauksessa ilmeni ongelmia, joten korjaus kesti kuukausia. K kertoo saaneensa auton korjaamolta vasta 21.4.2005.

K:n mukaan hän sai XX Oy:ltä laskun 29.11.2006 eli noin puolitoista vuotta korjauksen valmistumisen jälkeen. Laskun mukaan korjaus ei mennytkään takuuseen, vaan K olisi velvollinen sen maksamaan. K katsoo XX Oy:n menetelleen virheellisesti antaessaan ymmärtää korjauksen tapahtuvan takuuseen. Hän ei olisi jättänyt autoa XX Oy:n korjattavaksi, mikäli hänelle olisi kerrottu korjauksen olevan maksullinen. Jos tieto korjauksen maksullisuudesta olisi tullut aiemmin, olisi K vaatinut myös auton myyjää osallistumaan korjauskustannuksiin. Hän kertoo pystyneensä esittämään korvausvaatimuksen myyjälle, vasta saatuaan XX Oy:n laskun.

K:n mukaan auton huoltokirja hävisi XX Oy:n tekemän korjauksen aikana.

VASTAUKSET

XX Oy pitää valitusta aiheettomana. Yhtiön mukaan sille ei ole ennen lautakuntakäsittelyä (vastauspyyntö lähetetty 20.12.2006) tehty virheilmoitusta, eikä näin ollen annettu myöskään korjausmahdollisuutta asiassa.

K tiesi, että yhtiö oli vaihtanut autoon jakohihnan 20.12.2002 ja hän tiedusteli yhtiön vastuuta vauriosta. XX Oy:n mukaan hänelle ilmoitettiin, että jos hihnan katkeaminen johtuu yhtiön tekemästä virheestä, vastaa yhtiö siitä takuuehtojen mukaisesti.

Yhtiö aloitti moottorivaurion tutkimisen 1.12.2004 ja totesi moottorin nokka-akseleiden leikanneen kiinni, mikä oli aiheuttanut jakohihnan katkeamisen. Nokka-akseleiden kiinnileikkautuminen oli johtunut voitelun puutteesta, minkä oli aiheuttanut huohottimen jäätyminen. Yhtiön takuukäsittelijä teki vikailmoituksen maahantuonnin takuuosastolle 1.12.2004, josta tuli kielteinen vastaus 8.12.2004. Maahantuonnin päätöksestä ilmoitettiin K:lle, joka lupasi selvittää asiaa auton hänelle 26.4.2004 myyneen EH:n kanssa.

Osapuolet sopivat, että auton sylinterinkansi uusitaan. Tilattu kansi saapui 20.12.2004. Kansi asennettiin paikoilleen 21.12.2004, jolloin moottorissa havaittiin voimakas naputtava ääni. Naputus paikallistettiin venttiilinnostimiin, jotka uusittiin 29.12.2004, mutta ääni ei poistunut. Autoon tilattiin uusi lohko. Viimeiset työtoimenpiteet autoon tehtiin lohkon uusimiseen liittyen 14.1.2005, jolloin korjaus valmistui.

Yhtiö toteaa, että vaurio ei johtunut sen tekemästä jakohihnanvaihdosta, mikä seikka ilmoitettiin K:lle 1.12.2004. Vaurion syntyyn on mahdollisesti vaikuttanut huollon laiminlyönti, kun moottoriöljyjä ei ole vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti. Yhtiö teki maahantuojalle kyselyn korjauskustannuksiin osallistumisesta ja maahantuojan kielteinen kanta ilmoitettiin K:lle ennen korjaukseen ryhtymistä. K on tilannut korjauksen ja ollut siis tietoinen, ettei maahantuoja osallistu korjauskustannuksiin. Korjaus valmistui 14.1.2004, eikä kestänyt viittä kuukautta, kuten K väittää. Vaikkei lopullisesta maksajasta ollut vielä tietoa, auto luovutettiin K:lle siinä uskossa, että osan laskusta maksaa auton hänelle myynyt EH. Tuo oletus osoittautui vääräksi. K ei osoittanut laskulle muutakaan maksajaa, joten yhtiö laskutti häntä korjauksesta vasta 21.4.2005.

Yhtiö toteaa, ettei se ole hukannut auton asiapapereita, ja edellyttää K:n maksavan tilaamansa työt tai osoittavan niille maksajan.

VASTAUS

EH pitää valitusta aiheettomana.

Yhtiön mukaan sille ei ole ennen lautakuntakäsittelyä (vastauspyyntö lähetetty 20.12.2006) tehty virheilmoitusta, eikä näin ollen annettu myöskään korjausmahdollisuutta asiassa.

RATKAISU

Korjauspalveluksen maksaa sen tilaaja, ellei muuta ole sovittu. Asiassa on riidatonta, että K on vienyt autonsa moottorivaurion jälkeen tutkittavaksi XX Oy:öön, koska se oli edellisen omistajan aikana vaihtanut autoon jakohihnan, jonka katkeamisen puolestaan epäiltiin aiheuttaneen nyt tapahtuneen vaurion. Mainitulla perusteella yhtiö ei olisi lainkaan vastuussa K:lle, vaan mahdollisesti jakohihnan vaihdon teettäneelle aiemmalle omistajalle; näin myös, jos vaurio todella olisi johtunut yhtiön syyksi luettavasta seikasta.

Yhtiön mukaan se on ennen korjauksen aloittamista selvittänyt, ettei jakohihnan rikkoutuminen johtunut sen syyksi luettavasta seikasta, eikä maahantuoja osallistu kustannuksiin. Nämä tiedot kerrottiin yhtiön mukaan myös K:lle, joka antoi luvan korjaukselle. Autolle myönnetty takuuaika oli jo päättynyt, eikä maahantuojalla ollut kuluttajansuojalain 5 luvussa tarkoitettua virhevastuuta, koska K oli ostanut autonsa käytettynä.

Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty sovitun K:lle maksuttomasta korjauspalveluksesta.

Jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

XX Oy on toimittanut korjauksesta lautakuntakäsittelyn aikana oikaistun laskun. Kyseisen laskun mukainen veloitus on lautakunnan käsityksen mukaan kohtuullinen korjauksen laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan tilaaja ei saa vedota palveluksen virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Lautakunnalle tekemässään valituksessa K kertoo, ettei ole tehnyt virheilmoitusta auton myyjälle EH:lle ennen joulukuuta 2006. Auton moottori rikkoutui marraskuussa 2004. Korjaus valmistui auton korjanneen XX Oy:n mukaan tammikuussa 2005 ja K:nkin mukaan huhtikuussa 2005.

Lautakunta katsoo, ettei virheilmoitusta ole tehty myyjälle kohtuullisessa ajassa, joten K on menettänyt oikeutensa vedota autossa mahdollisesti olleeseen virheeseen.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Katsomme, että asia olisi pitänyt ratkaista seuraavasti:

XX Oy:n ja K:n kertomukset siitä, mitä vaurion syystä, mahdollisesta vastuutahosta, tai suoranaisesti korjauksen maksajasta on sovittu, ovat ristiriitaiset. Esitetty asiakirja-aineisto ei tue kummankaan osapuolen kertomusta.

Kuluttajariitalautakunta ei voi tuomioistuimen tavoin vastaanottaa henkilötodistelua. Koska asian ratkaisun kannalta olennainen seikka vaatisi todistajien kuulemista, katsomme, ettei lautakunta voi antaa ratkaisusuositusta asiassa.

EH:n osalta olemme samaa mieltä kuin enemmistö.

 
Julkaistu 23.9.2009