Käytetyn asunto-osakkeen kauppa. Hallinnan siirtymisen viivästyminen.

asuntokauppa
viivästyminen

Diaarinumero: 1655/82/08
Antopäivä: 29.06.2009

Ostajat ostivat 26.10.2007 päivätyllä kauppakirjalla jakamattomalta kuolinpesältä (myöhemmin myyjä) asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat 115 m² suuruisen huoneiston hallintaan. Osakkeiden kauppahinta oli 206 000 euroa. Kauppakirjan ehdon mukaan huoneiston hallinnan tulee siirtyä ostajille viimeistään 26.10.2007. Ostajien pankki kieltäytyi kauppahinnan maksamisesta myyjän sukuselvityksen puutteellisuuden vuoksi. Pankki maksoi kauppahinnan 30.10.2007. Ostajat vaativat hyvitystä huoneiston hallinnan siirtymisen viivästymiseen vedoten.

VAATIMUKSET

Ostajat vaativat myyjältä 1 750 euroa.

Kauppakirja allekirjoitettiin ostajien pankissa. Pankki kuitenkin kieltäytyi kaupan täytäntöönpanosta eli kauppahinnan maksamisesta, koska kävi ilmi, että sukuselvitys myyjän oikeudenomistajista oli puutteellinen. Myyjä sai sukuselvityksen toimitetuksi vasta 30.10.2007, jolloin pankki suostui kauppahinnan maksuun ja huoneiston hallinta siirtyi ostajille.

Kauppakirjan ehdon mukaan huoneiston hallinnan tuli siirtyä ostajille kauppakirjan allekirjoituspäivänä eli 26.10.2007. Edelleen kauppakirjan ehdon mukaan mikäli hallinnan siirtyminen viivästyy, tulee myyjän maksaa viivästyksestä ostajalle kertakorvauksena 1 000 euroa sekä 750 euroa viivästyskorvauksena kultakin alkavalta viikolta.

Ostajat katsovat, että on ollut myyjän tehtävä huolehtia asianmukaisen sukuselvityksen toimittamisesta kaupantekotilaisuuteen. Sukuselvityksessä oleva puute merkitsi sitä, että myyjän oikeus luovuttaa yhtälailla asunnon hallinta kuin omistusoikeuskin on ollut epäselvä. Ostajilla on näin ollen ollut perusteltu syy kieltäytyä hallinnan vastaanottamisesta. Hallinnan siirtymisen lykkääntyminen on johtunut myyjän puolella olevasta seikasta. Ostajilla oli aikomuksena aloittaa huoneistossa laajat rakenteiden purkutyöt välittömästi huoneiston hallinnan saatuaan. Viivästyksen vuoksi myös remontti viivästyi.

VASTAUS

Myyjä kiistää ostajien vaatimukset.

Kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa myyjä luovutti ostajille huoneiston hallinnan ja huoneistoon sopivat avaimet. Pankin edustajat ilmoittivat kuitenkin hetken päästä, että rahoituksen järjestymiseksi tarvittaisiin lisäasiakirja. Ostajat palauttivat avaimet ja ilmoittivat voivansa odottaa viikonvaihteen yli remontin aloittamisessa. Myyjä oli kuitenkin luovuttanut huoneiston hallinnan ja huoneisto oli vapaa. Myyjä on irtisanonut huoneiston sähkösopimuksen 26.10.2007 ja ostajat ovat solmineet samana päivänä uuden sopimuksen.

RATKAISU

Asuntokauppalain 6 luvun 4 §:n mukaan myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan asunnon hallintaa eikä osakekirjaa tai muita asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavia asiakirjoja ennen kuin ostaja maksaa kauppahinnan, ellei ole sovittu, että kauppahinta tai osa siitä erääntyy maksettavaksi vasta myöhemmin.

Asuntokauppalain 6 luvun 8 §:n mukaan jos asunnon hallinta taikka osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat ovat myyjän viivästyksen vuoksi luovuttamatta ajankohtana, jona kauppahinta tai osa siitä sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi, ostajalla on oikeus pidättyä maksun suorittamisesta, kunnes luovutus tapahtuu.

Jos jokin osa kauppahinnasta sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi tiettynä ajankohtana ennen asunnon tai asiakirjojen hallinnan luovutusta, mutta on perusteltua aihetta olettaa, että hallinnan luovutus tulee viivästymään, ostajalla on oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta, kunnes myyjä saattaa todennäköiseksi, että hän kykenee täyttämään sopimuksen ajoissa.

Kauppakirjan ehdon mukaan huoneiston hallinnan on tullut siirtyä ostajille viimeistään 26.10.2007. Lisäksi kauppakirjan ehdon mukaan mikäli hallinnan siirtyminen viivästyy, tulee myyjän maksaa viivästyksestä ostajalle kertakorvauksena 1 000 euroa sekä 750 euroa viivästyskorvauksena kultakin alkavalta viikolta.

Osapuolet allekirjoittivat kauppakirjan 26.10.2007. Ostajien pankki kieltäytyi kuitenkin maksamasta kauppahintaa, koska selvitys myyjänä toimineen kuolinpesän oikeudenomistajista oli puutteellinen. Ostajat kieltäytyivät myös huoneiston avaimien vastaanottamisesta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että myyjällä on kaupantekotilanteessa velvollisuus osoittaa omistusoikeutensa myytävään kohteeseen. Koska asiassa on tässä tapauksessa ollut epäselvyyttä, ostajilla on ollut oikeus pidättyä kauppahinnan suorittamisesta, kunnes tarvittava selvitys on toimitettu, ja myyjän omistusoikeus huoneistoon on varmistunut.

Lautakunta katsoo, ettei ostajilla ole ollut velvollisuutta vastaanottaa huoneiston hallintaa ennen kuin myyjä on osoittanut oikeutensa huoneiston myyntiin ja siten myös hallinnan luovutukseen. Ostajien tarkoituksena on tässä tapauksessa lisäksi selvitetty olleen laajamittaisen remontin aloittaminen huoneistossa heti hallinnan siirtymisen jälkeen. Remontin aloittamista on lautakunnan näkemyksen mukaan ollut perusteltua lykätä siihen asti, kunnes kaupan toteutuminen on varmistunut. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen lautakunta toteaa, että huolimatta siitä, että huoneisto on ollut vapaana ja myyjä on tarjonnut ostajille huoneiston avaimia, huoneiston hallinnan luovutus on viivästynyt sovitusta. Viivästys on aiheutunut myyjän puolella olevista seikoista.

Lautakunta katsoo ostajilla olevan tässä tilanteessa oikeus viivästyskorvaukseen kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan myyjän tulee maksaa viivästyksestä ostajille kertakorvauksena 1 000 euroa sekä 750 euroa kultakin alkavalta viikolta. Viivästyskorvauksen määrä on siten tässä tapauksessa

1 750 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että kuolinpesän oikeudenomistajat yhteisvastuullisesti maksavat ostajille viivästyskorvausta yhteensä 1 750 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.6.2009