Käytetyn auton kauppa. Raidetangon päiden kuluminen. Korkeapainepumpun vika. Laturivika.

käytetyn auton kauppa

Diaarinumero: 1334/33/08
Antopäivä: 29.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 10.11.2007 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) vuonna 2004 käyttöönotetun henkilöauton 15 090 euron hinnalla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 90 000 kilometriä.

Kaupan jälkeen 11.11.2007 ilmeni, että auton raidetangon päät, korkeapainepumppu ja laturi olivat vialliset. Autolla oli tuolloin ajettu 90 500 kilometriä. Vian korjaamisesta aiheutui K:lle 1 732 euron kustannukset.

Asiassa on riitaa siitä, kuka vastaa auton korjauskustannuksista.

VAATIMUKSET

K vaatii, että EH maksaa hänelle korvauksena 1 732 euroa.

K:lla on oikeus hyvitykseen autossa lyhyessä ajassa ilmenneiden lukuisten vikojen ja niistä johtuvien korjauskustannusten perusteella. Korjauskustannukset ovat olleet kohtuuttomat ottaen huomioon auton hinta, ikä ja se, että viat ovat ilmenneet varsin pian kaupan jälkeen. Korkeapainepumpussa ja laturissa ilmenneitä vikoja ei voida pitää tavanomaisina. Raidetankovikaa voitaneen pitää tavanomaisena, mutta ei sitä, että vika on ilmennyt näin pian kaupan jälkeen. Laturin ja painepumpun tulisi kestää pidempään kuin 90 500 kilometriä.

EH ei antanut autolle takuuta. Yleensä käytetynkin auton kaupan yhteydessä annetaan jonkinlainen takuu.

Lautakunnalle toimitettujen laskujen mukaan K:lle on aiheutunut ajotietokoneen ohjelmoinnista 99,60 euron kustannukset, moottorin käyntihäiriön etsimisestä ja korjaamisesta 1 044 euron kustannukset, laturivian selvittämisestä ja korjaamisesta 470 euron kustannukset. Lisäksi raidetangon päiden korjauksesta, aurauskulman säädöstä ja öljynvaihdosta on aiheutunut 284 euron kustannukset.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

Auto on kaupantekohetkellä ollut ikäänsä ja matkamittarin lukemaansa nähden tavanomaisessa kunnossa. K:lla on ollut mahdollisuus ja velvollisuus tarkastaa auto huolellisesti ennen kauppaa. Autossa kaupan jälkeen ilmenneet viat ovat normaalia kulumista. EH on maksanut K:lle ajotietokoneen asennuksineen.

EH ei ole myynyt K:lle tietoisesti viallista autoa. EH haluaa asiassa kuluttajariitalautakunnan suosituksen ja haluaa noudattaa annettua suositusta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", on siinä kuluttajasuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan kuitenkin virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Virhettä arvioidaan käytetyn auton kaupassa paitsi auton hinnan, myös erityisesti sillä perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon esimerkiksi sen ikä, ajokilometrit ja huoltohistoria.

Pian kaupanteon jälkeen on ilmennyt, että K:n käytettynä ostaman auton raidetankojen päät ovat kuluneet ja sen painepumppu ja laturi ovat vialliset. Vikojen ilmenemishetkellä auto oli noin kolme vuotta vanha ja sillä oli ajettu noin 90 000 kilometriä. K:lla ei ole ollut velvollisuutta selvittää auton vikoja ennen kauppaa. Lisäksi autossa ilmenneet viat ovat sellaisia, ettei niitä olisi voitu edes kaupanteon yhteydessä havaita. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että tämäntyyppisen auton painepumpun ja laturin tulisi kestää pitempään kuin kolme vuotta tai 90 000 kilometriä. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että auto ei ole näiltä osin vastannut sitä, mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Näin ollen autossa on kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukainen virhe. Raidetangon päiden kuluneisuuden osalta lautakunta katsoo, että kysymyksessä on tavanomainen kuluminen, johon K:n on autolla ajettu kokonaismatka huomioon ottaen tullut varautua.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Ottaen huomioon auton ikä ja sillä ajettu kokonaismatka sekä se, että auto on korjauksella tullut ikäänsä ja sillä ajettuun kilometrimäärän nähden parempaan kuntoon, kuluttajariitalautakunta pitää 900 euroa asianmukaisena korvauksena auton virheestä.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle

900 euroa.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 29.6.2009