Uistelusiiman kauppa. Siiman kestävyys. Tavaran virhe. Kaupan purku. Reklamaatioaika.

tavaran virhe
kaupan purkuvaatimus
reklamaatioaika

Diaarinumero: 3120/36/08
Antopäivä: 11.06.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 28.4.2008 P-Line uistelusimaa

4 000 metriä. Siiman hinta oli 84 euroa. K on tyytymätön siiman kestävyyteen.

VAATIMUKSET

K vaatii kaupan purkua ja 84 euron kauppahinnan palauttamista. Hän vaatii lisäksi matkakustannuksistaan korvausta 46 euroa.

K:n mukaan siima on niin epätasalaatuista, että välillä siima kestää, mutta välillä se menee liian helposti poikki. Siimassa on luvattu 19.235 kilogramman vetolujuus, mutta sitä ei siimassa ole. K:lta oli jäänyt monta uistinta pohjaan siiman heikon kestävyyden vuoksi. Myös muilla on ollut ongelmia siiman heikon kestävyyden vuoksi.

VASTAUS

Myyjä kiistää vaatimukset.

K oli heinäkuun loppupuolella 2008 tuonut siiman muovikassissa myyjälle. Myyjä tutki siimat huolellisesti ja havaitsi, että kelalta poistetuissa siimoissa oli selkeitä ulkoisen hankautumisen merkkejä, jotka oleellisesti heikentävät siiman kestoa. Tämä koskee kaikenmerkkisiä monifiilisiimoja, koska ne eivät kestä erityisen kovaa hankausta.

K:n myyjälle toimittamassa mytyssä oli katkenneita siiman pätkiä ja kohtia, joissa oli siima lähes katkeamispisteessä. Näissä kohdissa siima oli jäänyt johonkin väliin puristuksiin ja taittunut. Lisäksi siimassa oli kohtia, joissa oli usean kymmenen sentin matkalla hankauksen aiheuttamaa karheaa pintaa.

Tällaisia hankautumisen jälkiä syntyy esimerkiksi siimojen sotkeutumisesta toisiinsa tai kietoutuessa planaarin narun ympärille. Jälkiä syntyy myös esimerkiksi pohjakosketuksissa kiviin ja hakoihin.

Myyjä näytti asiakkaalle hänen aiheuttamiansa vauriokohtia, jolloin asiakas myönsi siimassa olevat jäljet. Asiakas kertoi, että joskus siima on hyvää ja joskus ei. Myyjä tutki puolalla olevan käyttämättömän siiman ja teki sille useita vetotestejä. Myyjä ei huomannut siimassa mitään heikkoutta.

Asiakas on vaatinut rahojaan takaisin, vaikka ostohetkestä oli kulunut noin kolme kuukautta. Asiakas on kertonut olevansa aktiivinen kilpauistelija, joille kertyy viikossa helposti

30 tuntia uistelua. Myös tälle siimalle on kertynyt paljon käyttötunteja. Moni tällainen aktiivinen urheilija vaihtaa siimansa kaksi kertaa kesässä. Tässä tapauksessa on taustalla mahdollisesti hyötymistarkoitus.

Myyjä oli kertonut asiakkaalle siiman vauriokohdista, jolloin asiakas vaati rahojaan takaisin ja kertoi vievänsä asian kuluttajaviranomaisten käsiteltäväksi. Asiakas ei hyväksynyt myyjän ehdotusta, jonka mukaan myyjä olisi antanut hänelle jo ennestään tarjoushintaista siimaa puoleen hintaan.

K:N LAUSUMA

Siima on epätasalaatuista eikä se kestä, mitä siinä luvataan. K oli tehnyt lujuustestin. Hän on aktiiviuistelija, mutta hänelle ei tule tunteja 30 viikossa. Siiman tulee kestää 19,235 kg koko 2 000 metrin matkalta.

MYYJÄN LISÄLAUSUMA

Siiman kolmen kuukauden moittimisaika on epäilyttävän pitkä. Kyseessä on kulutustuote, joka vaihdetaan pari kertaa kesässä. Asiakas oli vaurioittanut siimaa ja siinä oli puristus- ja hankausjälkiä.

K:N LISÄLAUSUMA

Siiman virheellisyyttä alettiin epäillä heti uistelukauden 11.5.2008 alkaessa, koska siima meni helposti poikki, kun se jäi johonkin kiinni. K hermostui heinäkuussa järjestetyssä kilpailussa, kun häneltä jäi noin 40 uistinta pohjaan siiman katkettua liian helposti. Hänelle aiheutui tästä noin 800 euron menetys. K kokeili siiman kestävyyttä itse ja totesi, että se kestää ainoastaan 4 kg:n painon nostamisen.

K oli ilmoittanut myyjälle virheestä heinäkuun lopulla tai elokuun alkupäivinä. Hänelle aiheutui matkakustannuksia myyjän luona käymisestä yhteensä 80 kilometrin matkalta. Kuluja aiheutui lisäksi 13 euroa siiman lähettämisestä tarkastettavaksi lautakuntaan.

Myös uusi käyttämätön siima on huonoa. K:n käyttämät kelat ja vavat ovat uusia ja laadukkaita. Mikään monofiilisiima tuon paksuisena ei kestä vetolujuutta, jonka P-Line on luvannut.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Mikäli tavara poikkeaa siitä, mitä edellä on lausuttu, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n mukaan ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.

Saadun selvityksen mukaan K oli ostanut riidan kohteena olevan siiman 28.4.2008. Hän on kertonut epäilleensä siiman virheellisyyttä ensimmäisen kerran 11.5.2008. K oli ilmoittanut myyjälle virheestä ensimmäisen kerran heinäkuun 2008 lopussa. Hän on kertonut, että siima oli epätasalaatuista ja se oli välillä kestänyt käytössä. Hän on kertonut lisäksi, että häneltä oli heinäkuussa järjestetyissä kilpailuissa jäänyt 40 uistinta pohjaan, koska siima oli katkennut liian helposti.

Lautakunta toteaa, että K on ilmoittanut havaitsemastaan siiman heikosta kestävyydestä noin 2,5 kuukauden kuluttua siitä, kun hän oli ensimmäisen kerran epäillyt siiman kestävyyttä. Siima oli kuitenkin K:n kertoman mukaan kestänyt välillä käytössä. Hän on kertonut lisäksi havainneensa heinäkuussa 2008 järjestettyjen kilpailuiden yhteydessä, että siima on kestävyydeltään heikkoa, koska häneltä oli tämän vuoksi jäänyt useita uistimia pohjaan.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo, ettei K:n voida ennen heinäkuuta 2008 edellyttää käsittäneen, että siima on koko matkalta kestävyydeltään heikkoa ja että kyseessä ei ole ulkoisista tekijöistä tai K:n omasta käytöstä aiheutunut siiman katkeaminen. Lautakunta katsoo, että K on ilmoittanut havaitsemastaan virheestä kohtuullisessa ajassa eikä hän ole menettänyt oikeuttaan vedota virheeseen.

K on toimittanut lautakunnalle tarkastettavaksi siiman. Lautakunnan tarkastama siima on ollut käyttämätöntä ja se on ollut yhä paikoillaan kelalla. Lautakunta on kokeillut siiman kestävyyttä painojen avulla. Lautakunta toteaa, ettei siima ole kestänyt 10 kilogramman painoa, vaan on mennyt poikki sen siimaan kohdistamasta voimasta. Ottaen huomioon, että siiman kelassakin on ilmoitettu siiman kestävän 19,235 kilogramman voiman, lautakunta katsoo, ettei siima ole vastannut sitä, mitä on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Näin ollen siima on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n tarkoittamalla tavalla virheellinen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen tai toimittaa virheettömän tavaran, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kuluttajansuojalain

5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Arvioitaessa sitä, onko virhe vähäinen vai onko ostajalla oikeus purkaa kauppa, on kuluttajansuojalain esitöiden mukaan (hallituksen esitys 89/2001 vp. s. 13) otettava huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virhettä voidaan pitää vähäisenä esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa. Myös erilaiset pintaviat voivat olla luonteeltaan vähäisiä ja niiden merkitys voi olla ostajalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Virhettä ei ole tässä tapauksessa oikaistu kuluttajansuojalain

5 luvun 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ottaen huomioon, että siiman kestävyydellä on olennainen merkitys sen käytön kannalta, lautakunta katsoo, ettei virhe ole vähäinen. Näin ollen K:lla on oikeus purkaa kauppa.

Kaupan purkaminen tarkoittaa, että jo tehdyt suoritukset on puolin ja toisin palautettava. Myyjällä on oikeus saada siima takaisin omalla kustannuksellaan. K:lla on oikeus saada siiman 84 euron kauppahinta takaisin vähennettynä hänen saamallaan käyttöhyödyllä. Ostajalla on kaupanpurkutilanteessa toisaalta oikeus kauppahinnalle maksettavaan tuottokorkoon. Lautakunta katsoo K:n siimasta saaman hyödyn niin vähäiseksi, että käyttöhyöty ja tuottokorko vastaavat tässä tapauksessa toisiaan.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

K on vaatinut matkakustannustensa korvaamista 46 eurolla.

K:n mukaan hänelle oli aiheutunut kustannuksia yhteensä 80 kilometrin matkalta, kun hän oli käynyt selvittämässä myyjän luona asiaa kaksi kertaa.

Lautakunta toteaa, että matkakustannusten korvaamisessa on kyse virheen selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista, joista K:lla on oikeus saada korvaus myyjältä. Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään suosittanut matkakustannuksista korvausta 0,22 euroa kilometriltä.

K:lla on näin ollen oikeus saada matkakustannuksistaan korvauksena 17,60 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että siiman kauppa puretaan ja että myyjä palauttaa siiman 84 euron kauppahinnan K:lle. Myyjällä on oikeus saada siima takaisin omalla kustannuksellaan. Kuluttajariitalautakunta suosittaa lisäksi, että myyjä maksaa K:lle vahingonkorvausta 17,60 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.6.2009