Uuden moottorikelkan kauppa. Vetoakselin katkeaminen.

virhe
hinnanalennus

Diaarinumero: 1569/33/08
Antopäivä: 28.05.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 7.4.2003 uuden moottorikelkan

11 000 eurolla. Moottorikelkka luovutettiin K:lle ja ensirekisteröitiin 19.1.2004.

Moottorikelkan vetoakseli katkesi maaliskuussa 2008, jolloin kelkan matkamittarin lukema oli noin 1 500 kilometriä. Kelkka korjattiin XX:n korjaamolla. Korjauskustannukset olivat

500 euroa. Kelkan valmistaja on tarjonnut hyvityksenä aiheutuneiden varaosakustannusten korvaamista.

VAATIMUKSET

K vaatii 400 euron korvausta.

K katsoo, että vetoakseli rikkoutui ennenaikaisesti eikä se siten ole kestävyydeltään vastannut ostajan aiheellisia odotuksia. Kelkan huollot on tehty asianmukaisesti ja kelkan ajomäärä on ollut rikkoutumishetkellä vähäinen. Jos vetoakselin kestoikä on näin lyhyt, tästä tulee K:n mielestä kertoa ostajalle myyntitilanteessa.

K on liittänyt valitukseensa kelkan korjanneen XX:n lausunnon. XX:n mukaan kelkan ja rikkoutuneen vetoakselin ulkoisen tarkastuksen perusteella rikkoutumissyytä ei voida yksilöidä. Kelkassa tai vetoakselissa ei kuitenkaan ollut merkkejä osumista kiviin tai vastaaviin. XX katsoo, ettei akselin katkeamisen syytä voida määrittää yksiselitteisesti ja luotettavasti ilman erityisasiantuntemusta/testejä. Vetoakselin rikkoutumisen vuoksi kelkkaan jouduttiin vaihtamaan myös öljy ja nopeusmittarin rattaat.

VASTAUKSET

Myyjä kertoo toimineensa kelkan valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti, minkä vuoksi K:n esitykseen siitä, että ostajan vastuulle jäisi 20 % osuus korjauskustannuksista, ei suostuttu. Myyjän mukaan ostajan tulee ottaa yhteyttä takuuehdoista päättävään kelkan valmistajaan.

Kelkan valmistajan mukaan ostajalle tarjottiin varaosakustannuksia vastaavaa hyvitystä, joten ostajan maksettavaksi jää korjauksen työkustannukset. Valmistajan mukaan hyvityksen määrä perustuu siihen, että laite on ollut ostajan käytössä neljän vuoden ajan. Lisäksi ostaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vetoakselin kestoikään, koska kestävyyteen vaikuttavat muun muassa maaston epätasaisuudet ja lumen paksuus.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

K on ostanut valituksen kohteena olevan kelkan uutena. Kelkan valmistaja on siten luovuttanut kelkan sen K:lle myyneelle myyjälle jälleenmyyntiä varten. K:lla on siten oikeus kohdistaa vaatimuksia myös kelkan valmistajaan. Lisäksi myyjä on kuluttajansuojalain mukaisessa virhevastuussa myymästään tavarasta eikä myyjä voi siirtää omaa vastuutaan tavaran valmistajalle. Asiassa on siten arvioitava, onko kelkassa ollut myyjän ja valmistajan vastuulle kuuluva virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 4 momentin mukaan jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1-3 momentissa säädetään, siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 3 momentin mukaan takuu ei rajoita tässä laissa säädettyä virhevastuuta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa valituksen kohteena olevan moottorikelkan iän sekä tässä tapauksessa erityisesti vähäisen ajomäärän perusteella, että kelkan vetoakseli on rikkoutunut vastaavien osien tavanomaiseen kestoikään nähden epätavallisen nopeasti. Lisäksi lautakunta pitää XX:n lausunnon perusteella riittävässä määrin selvitettynä, ettei rikkoutuminen ole aiheutunut ulkoisesta osumasta eikä asiassa muutenkaan ole syytä epäillä, että rikkoutumisen syynä olisi jokin ostajan puolella oleva seikka. Lisäksi lautakunta toteaa kuluttajansuojalain

5 luvun 15 a §:n 3 momentin perusteella, ettei laitteen valmistajan määrittelemällä takuun ajallisilla tai muilla rajauksilla voida rajoittaa tai poistaa myyjän tai valmistajan kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta. Lautakunta toteaa edellä esitetyn perusteella, että kelkassa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä tarkoitettu myyjän ja valmistajan vastuulle kuuluva virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennuksen määrän arviointi perustuu kelkan iän sekä tässä tapauksessa erityisesti vähäisen ajomäärän lisäksi ilmenneen virheen laatuun ja korjauskustannuksiin. Lisäksi moottorikelkan öljynvaihto olisi lautakunnan käsityksen mukaan joka tapauksessa tullut kelkan tavanomaisen huoltamisen puitteissa tullut ostajan maksettavaksi eikä sitä siten voida pitää kelkan virheestä aiheutuneena kuluna. Koska moottorikelkan vetoakseli kuluu kelkkaa tavanomaisesti käytettäessä, kelkka on lisäksi korjausten myötä tullut iältään ja ajomäärältään vastaavia kelkkoja parempaan kuntoon, miltä osin korjauksista on syntynyt ostajalle hyötyä. Lautakunta pitää kuitenkin kelkan vähäisen ajomäärän vuoksi kyseistä hyötyä tässä tapauksessa vähäisenä. Lautakunta arvioi edellä esitetyn perusteella hinnanalennuksen määräksi 300 euroa, joka myyjän ja kelkan valmistajan tulee suorittaa yhteisvastuullisesti K:lle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä ja kelkan valmistaja maksavat yhteisvastuullisesti K:lle hinnanalennuksena 300 euroa.

 
Julkaistu 28.5.2009