Matkapuhelin ja sen ohjelmistot. Datasiirrosta ulkomailla aiheutuneet kustannukset. Käyttöohjeet.

datasiirtopalvelu
matkapuhelinliittymä
käyttöohje

Diaarinumero: 4322/32/08
Antopäivä: 26.05.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 27.5.2008 matkapuhelimen, jossa oli ollut karttasovellus. K oli käyttänyt puhelinta ja karttasovellusta ulkomaan matkansa aikana 4.-18.6.2008. Kyseiseltä ajalta K:a oli laskutettu datasiirroista K:n mukaan kohtuuttomasti ja ilman että hän oli suurimmasta osaa datasiirroista edes ollut tietoinen. K:n mukaan pääosa datasiirrosta aiheutuneista kustannuksista oli aiheutunut mainitun sovelluksen käyttämisestä, vaikka hän oli pyrkinyt käyttämään sovellusta ns. offline-tilassa.. Matkapuhelinoperaattori oli sittemmin hyvittänyt alun perin 153,43 euron laskua 50 eurolla.

Erimielisyys koskee sitä, onko puhelimessa karttasovelluksessa tai näiden käyttöohjeissa kuluttajansuojalaissa tarkoitettua virhettä.

VAATIMUKSET

K vaatii puhelimen valmistajalta 128,43 euron korvausta koostuen puhelinlaskusta ja asian selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista.

Karttasovelluksen käyttöohjeen ja sen toiminnan välillä on ristiriita. Käyttöohjeen mukaan näytön symboli ilmoittaa datayhteyden päällekytkeytymisestä sekä ilmoittaa sovelluksen käyttämisen jälkeen siirretyn datamäärän. Tämän määritelmän vastaisesti karttasovellus saattoikin käyttää datayhteyttä paikannussatelliitteja koskevien tietojen hakemiseen ilman, että näyttösymboli ilmoittaa datayhteyden päällekytkeytymiestä tai siirretystä datamäärästä.

GPS-paikannus käyttää hyväkseen satelliittitietoja. Puhelimien tai erillislaitteiden GPS-paikantimet pystyivät toimimaan itsenäisesti, ilman internet-yhteyttä. K oli olettanut, että juuri tämän johdosta karttasovelluksen valikosta on valittavissa asetus "käynnistä offline-tilaan" ja että käynnistettäessä sovellus tällä tavoin ei se myöskään siirtäisi dataa.

Ulkomaan matkan aikana K oli käynnistänyt karttasovelluksen aina offline-tilaan. Hän oli seurannut, että sovelluksen näyttösymbolin mukaan verkkoyhteyttä ei käytön aikana syntynyt, eikä mitään dataa siirtynyt verkon ja puhelimen välillä. Karttasovelluksen datasiirtolaskurin mukaan datasiirtoa ei ollut tapahtunut lainkaan.

VASTAUS

Puhelimen valmistaja kiistää vaatimuksen.

K.o. puhelimessa tai sen karttasovelluksessa ei ole sellaista virhettä, että se olisi aiheuttanut ylimääräistä data-siirtoa.

Puhelimen karttaohjelmistossa oleva datasiirtolaskuri ilmaisee ohjelmiston tekemän karttojen ja puheohjatun navigoinnin haut ja päivitykset. Käyttäjä voi estää nämä haut sekä aktivoida varoituksen, kun puhelin on yhteydessä vieraan operaattorin verkkoon. Selostetut toimet eivät estä lyhyitä data-yhteyksiä, jotka aiheutuvat mikäli käyttäjä on valinnut puhelimen perusasetusvalituksista käyttöön "Avustava-GPS" sekä "Verkkoperustainen paikannus" ominaisuudet. Mainitut ominaisuudet nopeuttavat ja tarkentavat GPS-paikannusta ja ne ovat käytettävästä karttaohjelmistosta riippumattomia.

Yleinen käytäntö on, että pelkkä GPRS-yhteyden luominen ei aiheuta ainakaan merkittäviä kustannuksia. K:lle datasiirrosta aiheutuneet kustannukset ovat muodostuneet ulkomaisen operaattorin tavasta laskuttaa jokaisesta GPRS-yhteyden luomisesta erikseen. K:n valituksen liitteenä toimittamasta puhelinoperaattorin erittelystä ei kuitenkaan voida päätellä datayhteyttä käyttänyttä sovellusta. Nykyaikaisessa mobiililaitteessa on valmiina useita eri sovelluksia, ja siihen voidaan myös ladata lukemattomia sovelluksia, jotka käyttävät GPRS-yhteyttä.

Kaikki puhelimen lähettämät ja vastaanottamat datamäärät käyttäjä voi nähdä puhelimen lokitiedoista. Tämä on kerrottu myös puhelimen käyttöohjeissa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on muun muassa laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Valituksen liitteenä olevan puhelinoperaattorin erittelyn perusteella K:n puhelimella oli hänen ulkomaanmatkansa aikana siirretty GPRS-yhteyttä käyttäen dataa puhelinoperaattorin ulkomaisessa ns. partneriverkossa 91 kertaa, pääosin noin

5 kB kerrallaan, yhteensä 513 kB. Jokaisesta yhteyskerrasta on veloitettu 1,099 euroa, eli partneriverkon hyödyntämisestä ulkomailla on K:a hänen saamassaan matkapuhelinlaskussa veloitettu ensin yhteensä 100,009 euroa. K:n mukaan nämä datayhteydet olivat suurimmalta osin tapahtuneet hänen tietämättään karttasovelluksen käytön yhteydessä. Kyseinen karttasovellus on sisältynyt puhelimessa sen ostohetkellä valmiina olleisiin sovelluksiin. Sillä seikalla, että K on ilmoituksensa mukaan internetistä ladannut ja asentanut laitteeseen karttaohjelmiston uusimman version ei tässä yhteydessä ole merkitystä.

Kuluttajariitalautakunta pitää selvitettynä K:n sekä puhelimen valmistajan kirjelmien perusteella, että puhelimessa tai karttasovelluksessa sinänsä ei ole turhaa tai ylimääräistä datasiirtoa aiheuttanutta virhettä, vaan datasiirto ja siten siitä aiheutuneet kustannukset olivat pääosin aiheutuneet puhelimen paikannustoimintoja nopeuttavista ja avustavista ominaisuuksista ("Avustettu GPS" ja "Verkkoperustainen paikannus"). Puhelimen valmistajan selvityksen mukaan nämä ominaisuudet hyödyntävät vähäisessä määrin datasiirtoa.

Vaikka nämä ominaisuudet ovatkin karttasovelluksesta riippumattomia ja myös muut puhelimeen hankittavat sovellukset voivat niitä käyttää, ovat ne kuitenkin kiinteässä yhteydessä kysymyksessä olevan karttasovelluksen käyttöön. Puhelimen asetuksista mainitut ominaisuudet ovat sinänsä kytkettävissä myös pois käytöstä.

Kuluttajariitalautakunnalla ei ole aihetta epäillä K:n kertomaa, että K oli käyttänyt ulkomaan matkan aikana puhelimen datasiirtoa käyttäviä sovelluksia ainoastaan satunnaisesti. Kuluttajariitalautakunta pitää siten selvitettynä, että pääosin datasiirrosta ulkomailla aiheutuneet kustannukset ovat aiheutuneet epäsuorasti nimenomaan karttasovelluksen käyttämisestä.

Operaattorit veloittavat etenkin kotimaassa datasiirrosta lähinnä siirretyn datan määrän perusteella tai niin että tietty määrä datasiirtoa sisältyy veloitettavaan kuukausimaksuun. Ulkomaisten operaattoreiden laskutusperusteet voivat näistä laskutusperusteista poiketa ja yleisesti on joka tapauksessa tiedossa, että matkapuhelimen käytöstä ulkomailla voi aiheutua huomattavia kustannuksia verrattuna laitteen käyttämiseen kotimaassa. Tässä tapauksessa K on ilmeisesti nimenomaisesti halunnut välttää ulkomaisen operaattorin käyttämisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Kuluttajariitalautakunta pitää uskottavana K:n kertomaa siitä, että hän on käynnistänyt karttasovelluksen ns. offline-tilaan ja että hän on seurannut sovelluksen datasiirtolaskuria todeten sen näyttäneen koko ajan nollaa. Valituksen liitteenä K on toimittanut karttaohjelmiston käyttöohjetta koskevan otteen, jossa todetaan laskurin näyttävän siirretyn datan määrän sovelluksen käynnistämisen jälkeen. K:n mukaan hän ei ole ollut tietoinen, että tästä huolimatta dataa olisi siirtynyt. Datan siirtymistä ei K:n mukaan ollut voinut todeta mistään. K:n ilmoituksen mukaan käyttöohjeessa ei ole ilmoitettu edellä mainittujen ominaisuuksien aiheuttavan niitä käytettäessä mahdollisesti kustannuksia. Puhelimen valmistaja ei ole kiistänyt sitä, että näitä lyhyitä datasiirtoja ei ole voinut havaita puhelimen näyttöä tai karttasovelluksen datasiirtolaskuria seuraamalla, siirretyn datan määrä on kuitenkin ollut tarkistettavissa puhelimen lokisovelluksesta.

Edellä selostetun perusteella kuluttajariitalautakunta katsoo K:n perustellusti voineen olla siinä käsityksessä, että karttasovellusta on mahdollista käyttää siten, että se ei aiheuta datasiirtoa. Kuluttajan kannalta on tärkeää, että hän on tietoinen ja voi halutessaan myös valvoa, milloin laite vähäisessäkin määrin käyttää datasiirtoa. Kuluttajan on ainakin laitteen tai ohjelmiston käyttöohjeen perusteella voitava ymmärtää, että puhelimen tiettyjen ominaisuuksien käyttäminen (puhelimen asetuksissa tehtävät valinnat) voi aiheuttaa kustannuksia, vaikka verkkoyhteyttä varsinaisella käyttäjäsovelluksella ei muodostettaisikaan. Tämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen kannalta ei ole riittävää, että jälkikäteen siirretyn datan määrä on puhelimen lokitiedostoista aina selvitettävissä ja että tästä on maininta puhelimen käyttöohjeessa. Puhelimen ja sen karttasovelluksen käyttöohjeessa on tämän vuoksi tältä osin kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Virheestä K:lle aiheutuneista kustannuksista on puhelimen valmistaja vastuussa.

Edellä selostetusti partneriverkon hyödyntämisestä ulkomailla on alun perin laskutettu K:a yhteensä 100,009 euroa. Laskuerittely ei ilmaise yhteyttä käyttänyttä sovellusta. Kuluttajariitalautakunta katsoo kuitenkin K:n luotettavana pidettävän ilmoituksen perusteella pääosan muodostuneen karttasovelluksen käyttämisestä, mistä aiheutuneista kustannuksista puhelimen valmistaja on vastuussa. Korvauksesta on kuitenkin vähennettävä 50 euroa, minkä K:n kotimainen matkapuhelinoperaattori on K:lle hyvittänyt. Puhelimen valmistaja on lisäksi vastuussa asian selvittämisestä K:lle aiheutuneista kustannuksista. Enemmän selvityksen puuttuessa kuluttajariitalautakunta arvioi yhteisen korvauksen määräksi

60 euroa.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että puhelimen valmistaja korvaa K:lle datasiirrosta sekä asian selvittämisestä aiheutuneista kustannuksista yhteensä 60 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 26.5.2009