Kiinteistönvälitys. Välitysliikkeen oikeus jälkipalkkioon. Palkkion palauttaminen.

kiinteistönvälitys

Diaarinumero: 3301/81/07
Antopäivä: 05.05.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) antoi 10.4.2007 päivätyllä toimeksiantosopimuksella välitysliikkeelle välitettäväksi

1 989 neliön suuruisen loma-asuntotontin. Sopimus päättyi 10.8.2007. Tontti myytiin 5.9.2007.

VAATIMUKSET

K vaatii 2 366,80 suuruisen välityspalkkion palauttamista. Välittäjä ei mitenkään ole edesauttanut kaupan syntyä, eikä ostajilla ollut tietoa kyseisestä tontista. Myyjä ei ole velvollinen maksamaan välityspalkkiota, koska hän on luottanut ostajan antamiin tietoihin.

K:n mukaan asia on ostaja- ja välittäjäpuolen asia. Hänen mukaansa on kohtuutonta, jos myyjä maksaa välityspalkkion kyseisestä kaupasta, koska on saanut täysin virheelliset tiedot kauppaan liittyen. Hän on maksanut välitysliikkeelle palkkion välttyäkseen korko- ja perimieskuluilta.

VASTAUS

Välitysliike kiistää vaatimuksen. Kesällä 2006 osa kyseisen alueen maanomistajista (kyseinen alue koostuu l.4:sta eri tontista, joiden omistajat ovat sisaruksia) oli välitysliikkeeseen yhteydessä ja ilmoittivat myyntihalukkuutensa. Samalla heidän edustajansa toi esille, että osa antaa heti myyntiin tontit ja osa myy, jos tulee tarjous ja he tekevät sitten toimeksiantosopimuksen. Tuolloin kesällä osa kyseisen alueen tontinomistajista teki toimeksiantosopimuksen ja antoi tonttinsa myyntiin EH:lle.

Kesästä 2006 alkaen EH:lla on ollut kyseisellä alueella kolme isompaa kylttiä, jossa on ilmaistu tontteja myytävänä ja EH:n yhteystiedot. Lisäksi EH on markkinoinut kyseistä aluetta ja sen tontteja internetissä EH:n omilla nettisivuillaan ja alan päämarkkinointisivuilla etuovi.comissa. Lisäksi EH on aina antanut/lähettänyt tontin kyselijöille listauksen myytävänä olevista tonteista ja alueista.

XX-niminen henkilö oli välittäjään ensimmäisen kerran yhteydessä 19.3.2007 (välittäjä kirjaa ylös kaikki puhelut; tämä käytäntö palvelee myöhempiä kontakteja) ja tiedusteli myytävänä olevia tontteja ja alueita, jossa tonteilla olisi rakennusoikeutta

200-250 km2. Välittäjä kertoi hänelle tuolloin juuri kyseisestä alueesta, koska se oli ainoa alue jossa oli tuollaiset rakennusoikeudet. Seuraavan kerran XX oli yhteydessä välittäjään 20.3.2007 pyytäen tonttimateriaalin kyseiseltä alueelta. 29.3.2007 XX soitti ja ilmoitti, ettei hän ollut vielä saanut postitettua lähetystä.

Välittäjä oli elokuun 2007 alussa yhteydessä K:an tiedustellen jatketaanko toimeksiantosopimusta, mikä oli päättymässä 10.8.2007. Tuolloin K ilmoitti, että hänellä ei ole tarkoitusta jatkaa kyseisen tontin toimeksiantosopimusta vaan hän myy sitä itse. Kun välittäjä oli myöhemmin elo-syyskuun vaihteessa yhteydessä K:an muista hänen EH:lle välitettäväksi annetuista kohteista (kyseisen tontin viereiselle tontille valmistuneesta paritalon huoneistosta ja toisella alueella sijaitsevasta tontista) tuli keskusteluissa esille, että hän oli myynyt kyseisen EH:lla 10.8.2007 asti myynnissä ollen tontin XX-nimisille henkilöille. Tällöin välittäjä ilmoitti K:lle, että kyseinen henkilö oli ollut allekirjoittaneeseen useampaan kertaan yhteydessä ja viittasin toimeksiantosopimuksen sopimuskohtaan 6. Välittäjä tiedusteli samalla, oliko ostaja tingannut suoralla kaupalla alkuperäistä hintaa, kun ei ole välittäjä välissä saamassa myyntiprovisiota. Tähän kysymykseen ei saatu vastausta. Kun K:n mies oli ollut tämän jälkeen yhteydessä ostaja XX:ään, tämä oli kertonut K:lle, ettei hän ole ollut missään tekemisissä välittäjään.

Kun välittäjä soitti tämän jälkeen 19.9.2007 (tonttikaupat oli tehty 5.9.2007) XX:lle ja tiedusteli, että onko hän aiemmin ollut missään tekemisissä välitysliikkeen kanssa, XX sanoi, että ei ole aiemmin ollut tekemisissä välitysliikkeen kanssa. Kun sitten välittäjä kertoi hänelle, milloin he olivat olleet yhteydessä ja että hän oli pariin otteeseen kysellyt kyseisen alueen tonttimateriaalin perään, hän myönsi että he olivat olleet yhteydessä useampaa kertaan koskien kyseisen alueen tontteja. Kun sitten välittäjä kysyi, onko hän jo ostanut tonttia, vastasi XX, että muutamia tontteja on kiikarissa, mutta päätöksiä ei ole tehty. Kun välittäjä kertoi hänelle, että hän oli ostanut kyseisen tontin, hän vastasi, että "no joo, en tiedä kun en istu hallituksessa" (kyseinen tontti oli ostettu XX:n veljesten perustaman ja tuona kaupantekopäivänä 5.9.2007 rekisteröidyn yhtiön nimiin).

Sen jälkeen XX soitti vielä ja kyseli mitä aion tehdä asian osalta.

Välitysliike katsoo, että edellä kerrotun tapahtumien mukaisesti EH:n niin markkinoinnin kuin myynnin toimenpiteet ovat olennaisesti vaikuttaneet kyseisen tonttikaupan syntymiseen. Ostajapuoli on yrittänyt ohittaa välittäjän antamalla väärää tietoa myös myyjäpuolelle ja ilmeisesti myös tällä perusteella on saanut kauppahintaa alemmas myyntihinnasta. Ostajapuolen menettely kaupanteossa ja aluksi jopa suorat kiistämiset yhteydenotoista EH:n kanssa todistaa selvästi ostajatahon tarkoituksen jättää välittäjä pois kaupanteosta ja saada osa täten pois jäävästä välittäjän palkkiosta itselle etuna hinnanalennuksen muodossa.

EH:n ja K:n välisen toimeksiantosopimuksen kohdan 6. mukaisesti EH katsoo, että EH:n toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana ovat olennaisesti vaikuttaneen kyseisen tonttikaupan syntymiseen ja täten EH on oikeutettu sopimuksen mukaiseen palkkioon kyseisen tontin myynnin osalta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain

21 §:n 2 momentin mukaan välitysliikkeellä on oikeus saada toimeksiantajalta palkkio toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan jälkeen syntyneestä välityskohdetta koskevasta sopimuksesta vain, jos tästä on toimeksiantajan kanssa sovittu ja jos voidaan olettaa, että sopimuksen syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Välitysliikkeellä ei kuitenkaan ole oikeutta välityspalkkioon sopimuksesta, joka on syntynyt kuuden kuukauden kuluttua toimeksiantosopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.

Toimeksiantosopimuksen kohdan 6 mukaan: "Välitysliikkeellä on oikeus palkkioon, jos välitettävänä olevaa omaisuutta koskeva kauppa päätetään 6 kuukauden kuluessa tämän sopimuksen päättymisestä, ja voidaan olettaa, että kaupan syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi tilanteessa, jossa toimeksiantaja myy kohteen sellaiselle ostajalle, joka on jo toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana käynyt ostoneuvotteluja välitysliikkeen kanssa, voidaan välitysliikkeen toimenpiteiden yleensä katsoa vaikuttaneen olennaisesti kaupan syntymiseen."

Lautakunta toteaa, ettei välitysliike ole esitellyt paikan päällä kohdetta sen myöhemmin ostaneelle taholle tai toimeksiantosopimuksen voimassa ollessa välittänyt tämän tekemää ostotarjousta tontista toimeksiantajalle. Välitysliike ei ole ollut synnyttämässä neuvotteluyhteyttä kohteen myöhemmin ostaneen ja toimeksiantajan välillä. Välitysliike on kiistatta aktiivisesti markkinoinut tonttia internetilmoituksin ja kyltein sekä vastannut kohteen myöhemmin ostaneen tiedusteluihin kohteesta. Kuitenkaan näiden toimenpiteiden ei voida arvioida laissa säädetyllä tavalla olennaisesti vaikuttaneen myöhemmin toteutuneeseen kauppaan.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle tämän maksaman välityspalkkion.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.5.2009