Koivuparketti. Värimuutokset. Korvausvaatimus.

markkinointitiedot
käyttöohje
kestoikä
hinnanalennus

Diaarinumero: 364/37/08
Antopäivä: 14.04.2009

Kuluttaja (jäljempänä K) osti tammi- ja helmikuussa 2007 yhteensä 112 neliömetriä lämpökäsiteltyä koivuparkettia. Kauppahinta oli 3 589 euroa. Noin neljä kuukautta parketin asennuksen jälkeen ostaja havaitsi lattiassa värimuutoksia.

Asiassa on riitaa tavaran virheellisyydestä sekä myyjän ja valmistajan velvollisuudesta korvata virheen aiheuttamat vahingot.

VAATIMUKSET

K vaatii myyjää sekä valmistajaa korvaamaan yhteensä 3 101 euroa.

Uudisrakennuksen lattiamateriaaliksi hankitussa koivuparketissa havaittiin heinäkuussa 2007 selkeitä värimuutoksia: Olohuoneen parkettimateriaali oli kauttaaltaan vaalentunut niiltä osin kuin se ei ollut mattojen peittämä.

K otti virheen havaitsemisen jälkeen yhteyttä sekä parketin myyjään että valmistajaan. He katsoivat, että tavarassa ei ollut virhettä: sävymuutokset kuuluivat tuotteen ominaisuuksiin. Kaupanteon yhteydessä ostajalla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta tutustua parketista laadittuun tuotekansioon. Sävymuutokset eivät ilmenneet myöskään myymälässä esillä olleesta mallikappaleesta.

Lokakuussa 2007 lattiaparketille suoritettiin tavarantarkastus. Tavarantarkastajan 6.11.2007 päivätyssä tavarantarkastuskertomuksessa parketissa havaittiin selkeimmin värimuutoksia uudisrakennuksen olohuoneessa ja ruokailutilassa. Vaalentuneet kohdat sijaitsivat ikkunoiden läheisyydessä. Maton alla olevan parketin värin todettiin eroavan vaalentuneen parketin väristä häiritsevästi normaalivalaistuksessa. Tarkastaja katsoi, että lattiaparketissa havaitut värierot olivat SisäRYL2000:n määrittelemin arvosteluperustein "haittaavia". Ainoa teknisesti mahdollinen korjaustapa oli parketin poistaminen ja korvaaminen muulla lattiapinnoitteella. Virheellisen lattiaparketin korjauskustannusten osalta K:lle aiheutuu yhteensä 2 000 euron ylimääräiset kulut. Lisäksi ostaja vaatii myyjää ja valmistajaa korvaamaan tavarantarkastuskertomuksen aiheuttamat 1 101 euron kustannukset.

VASTAUKSET

MYYJÄN VASTAUS:

Myyjä kiistää valittajan vaatimuksen.

Parketin värisävyn vaihtuminen on ollut täysin luonnollista:

UV-säteily vaikuttaa lämpökäsiteltyihin parkettimateriaaleihin vaalentavasti. Vaalenemisominaisuudesta mainittiin valmistajan laatimassa tuote-esitteessä, jota on saatavilla myyjäliikkeessä. Lisäksi myymälöissä esiteltävät parkettimallit ovat olleet esillä pitkään, jotta värimuutokset voitaisiin havaita.

Tuote ei ole ollut virheellinen. Parkettimateriaalin värieroja voidaan tasoittaa esimerkiksi mattojen sijoittelua vaihtamalla.

VALMISTAJAN VASTAUS:

Valmistaja kiistää valittajan vaatimuksen.

Auringonvalon vaikutuksesta tapahtunut parkettimateriaalin vaaleneminen on ollut puulle luontainen ominaisuus. Asiasta informoitiin sekä tuote-esitteessä, asennusohjeessa että valmistajan Internet-sivuilla. Myös jälleenmyyjiä on tiedotettu sävymuutoksista.

Puulle luontaista värimuutosta ei voi estää millään käytettävissä olevalla peittämättömällä pintakäsittelyaineella. Parketin värisävyn muutosta ei voida tulkita tavaran virheeksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee esimerkiksi soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Tavarassa on myös lain 5 luvun 13 §:n mukaisesti virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa.

Mikäli ostaja on lain 5 luvun 16 §:n mukaisesti ilmoittanut virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, on hänellä lain 5 luvun 18 §:n mukaisesti oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Tässä tulee erityisesti ottaa huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta edellä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa lain 5 luvun 19 §:n nojalla vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen. Ostajalla on kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaisesti myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten paitsi jos virhe on syntynyt kyseisestä elinkeinonharjoittajasta riippumattomasta syystä sen jälkeen, kun hän luovutti tavaran edelleen.

Saadun selvityksen perusteella uudisrakennukseen asennetussa parkettilattiassa on ilmennyt värisävymuutoksia, jotka tavarantarkastajan tarkastuskertomuksen mukaan ovat "haittaavia". Lautakunta katsoo, että noin neljä kuukautta asennuksen jälkeen havaittua vaalenemista on pidettävä sellaisena tavaran yllättävänä ominaisuutena, josta ostajaa tulee erityisesti informoida. Tapauksessa ei ole osoitettu, että ostajalla olisi kaupanteon yhteydessä ollut mahdollisuus tutustua parkettilattiasta laadittuun tuote-esitteeseen, tai että myyjä olisi informoinut ostajaa sävymuutosten mahdollisuudesta. Tavara ei ole ominaisuuksiltaan vastannut ilmoitettua. Näin ollen siinä on virhe.

Suoritettu tavarantarkastus on ollut tarpeellinen lattiaparketissa ilmenneen virheen todentamiseksi. Myyjä ja valmistaja ovat velvollisia korvaamaan ostajalle täysimääräisesti tavarantarkastuskertomuksen aiheuttamat, yhteensä 1 101 euron kustannukset.

Lattiaparketin korjaustöistä aiheutuvista kuluista ei ole esitetty luotettavaa selvitystä esimerkiksi tarjouspyynnöin tai asiantuntijalausunnoin. Virheen laatu, laajuus ja kauppahinta huomioiden lautakunta pitää riittävänä korvauksena lattiaparketin virheellisyydestä yhteensä 500 euroa.

SUOSITUS

Lautakunta suosittaa, että myyjä ja valmistaja maksavat K:lle yhteisvastuullisesti 1 601 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.4.2009